eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wykonanie prac adaptacyjnych dwóch bunkrów pod montaż akceleratorów.Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie prac adaptacyjnych dwóch bunkrów pod montaż akceleratorów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000817391

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzałowska 22

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-730

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: +48 914251409

1.5.8.) Numer faksu: +48 914251406

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@onkologia.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://onkologia.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac adaptacyjnych dwóch bunkrów pod montaż akceleratorów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-873d5c1f-409a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372015

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012543/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Prace adaptacyjne bunkrów (pom. 024 i 033) na Oddziale Klinicznym Radioterapii, pod warunkiem otrzymania dotacji w roku 2022 na zakup akceleratora.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.onkologia.szczecin.pl/index.php/zamnia-publiczne-mainmenu-31/2022

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCAMI odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal i poczty elektronicznej, email: zamowienia_publiczne@onkologia.szczecin.pl
2. WYKONAWCA zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP.
WYKONAWCA posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.onkologia.szczecin.pl/index.php/zamnia-publiczne-mainmenu-31/2022

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCAMI odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal i poczty elektronicznej, email:
zamowienia_publiczne@onkologia.szczecin.pl
2. WYKONAWCA zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP.
WYKONAWCA posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. WYKONAWCA przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu w określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wraz z wymaganymi do załączenia do oferty dokumentami oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na
miniPortalu.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta WYKONAWCY i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCY posługują się numerem
ogłoszenia (BZP).
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez WYKONAWCĘ
za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załączniki. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej,
na adres email: zamowienia_publiczne@onkologia.szczecin.pl
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020, poz. 2452).
10. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje sposobu komunikowania się z WYKONAWCAMI w inny sposób, niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, ZAMAWIAJĄCY przedkłada, poniżej, informację dotyczącą danych osobowych osób działających w imieniu WYKONAWCY na etapie przygotowania i złożenia oferty, oraz na etapie realizacji zamówienia:
1) administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie ul. Strzałowska 22; 71-730 Szczecin,
2) inspektorem ochrony danych osobowych u ZAMAWIAJĄCEGO jest Jacek Motylewski, kontakt: adres e-mail iod@onkologia.szczecin.pl, nr telefonu 91 42 51 599,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego TP-25/22 – Wykonanie prac adaptacyjnych dwóch bunkrów pod montaż akceleratorów,
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 18 Ustawy PZP,
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację zamówienia jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy,
7) decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) osoby działające w imieniu WYKONAWCY mają prawo:
- do dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
- do sprostowania lub uzupełnienia ich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
- do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym zgłoszenie takiego żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania,
- do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
9) osobom działającym w imieniu WYKONAWCY nie przysługuje prawo:
- do usunięcia danych osobowych,
- do przenoszenia danych osobowych,
- do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
ZAMAWIAJĄCY przypomina o obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną ZAMAWIAJĄCEMU w związku z prowadzonym postępowaniem i które ZAMAWIAJĄCY pozyska od WYKONAWCY biorącego udział w postępowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula została określona w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP-25/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1097560,98 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych dwóch bunkrów pod montaż akceleratorów w budynku Oddziału Klinicznego Radioterapii (budynek nr 2) w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej 22 w Szczecinie. Budynek posadowiony jest na nieruchomości oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 32/8, obręb 3089, dla której urządzona jest i prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie księga wieczysta nr SZ1S/00111508/4.
2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne.
45111300-1 Roboty rozbiórkowe.
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych.
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania.
45314310-7 Układanie kabli.
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego.
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne.
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia.
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe.
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
45421131-1 Instalowanie drzwi.
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych.
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli.
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych.
45442100-8 Roboty malarskie.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące elementy:
1) opracowanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi niezbędnymi pracami przedprojektowymi obejmującymi przebudowę,
2) uzyskanie niezbędnych uzgodnień,
3) wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla zakresu opisanego w dokumentacji projektowej wraz z dostawą i montażem wyposażenia:
a) adaptacja pomieszczenia nr 033 w celu instalacji użytkowanego akceleratora Halcyon s/n 1201 firmy Varian, który zostanie zdemontowany w pomieszczeniu nr 024, przeniesiony i zainstalowany w pomieszczeniu nr 033, aktualnie w pomieszczeniu nr 033 znajduje się akcelerator Artiste s∕n 5837 firmy SIEMENS, który przeznaczony jest do demontażu,
b) adaptacja pomieszczenia nr 024 pod montaż nowego akceleratora TRUE BEAM firmy Varian, aktualnie w pomieszczeniu nr 024 znajduje się akcelerator Halcyon s/n 1201 firmy Varian, który zostanie docelowo przeniesiony do pomieszczenia nr 033,
4) uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym, w tym odbioru końcowego zakończonego protokołem odbioru prac adaptacyjnych, niezależnie dla każdego z wyżej wymienionych pomieszczeń.
4. Opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy,
2) Poradnik Planowania Produktu, dotyczy nowego akceleratora TRUE BEAM firmy Varian, zainstalowanego docelowo w pomieszczeniu nr 024,
3) Przewodnik Planowania Produktu, dotyczy akceleratora Halcyon s/n 1201 firmy Varian, zainstalowanego docelowo w pomieszczeniu nr 033 ,
4) Projekt umowy,
5) Projekt ochrony radiologicznej, dotyczy nowego akceleratora TRUE BEAM firmy Varian, zainstalowanego docelowo w pomieszczeniu nr 024,
6) Projekt ochrony radiologicznej, dotyczy akceleratora Halcyon s/n 1201 firmy Varian, zainstalowanego docelowo w pomieszczeniu nr 033.
5. Zakres zadania obejmujący dostawę akceleratora, przechowanie akceleratora w magazynie WYKONAWCY na jego koszt do czasu przetransportowania go do ZAMAWIAJĄCEGO celem montażu, ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY akceleratora od ryzyka przypadkowej utraty, zniszczenia, uszkodzenia, kradzieży do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego urządzenia medycznego, demontaż i utylizację akceleratora Artiste s∕n 5837 firmy SIEMENS, wykonanie projektu ochrony radiologicznej, ustawienie nowego aparatu wraz z jego montażem, uruchomieniem, przeprowadzeniem testów akceptacyjnych oraz przeszkoleniem personelu oraz przeniesienie i reinstalacja użytkowanego akceleratora Halcyon s/n 1201 firmy Varian, z pomieszczenia
nr 024 do pomieszczenia nr 033 w budynku Oddziału Klinicznego Radioterapii, wraz z jego uruchomieniem, wykonaniem projektu ochrony radiologicznej, przeprowadzeniem testów akceptacyjnych, objęty jest odrębnym postępowaniem przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na którego realizację zawarta została odrębna umowa. Postępowanie o numerze PN-6/22 przeprowadzone zostało przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii. Zamówienie publiczne jest dostępne pod adresem:
https://bip.onkologia.szczecin.pl/index.php/zamnia-publiczne-mainmenu-31/2022
Wykonawca zadania opisanego w punkcie 5 zobowiązany jest do konsultacji w zakresie prac adaptacyjnych.
6. Zaleca się, aby WYKONAWCA dokonał wizji lokalnej w miejscu planowanych prac oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne lub pomocne do przygotowania rzetelnej oferty cenowej, przy czym dokonanie wizji lokalnej nie jest wymogiem przed złożeniem oferty.
Termin wizji lokalnej (dla wszystkich WYKONAWCÓW) ustala się na dzień 7.10.2022 roku, o godz. 9:00, miejsce spotkania – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie, Dział Techniczny.
7. WYKONAWCA winien, przed złożeniem oferty, dokładnie zapoznać się z załączonymi dokumentami i zakresem prac. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub zauważenia ewentualnych różnic pomiędzy załączonymi dokumentami określającymi zakres prac, WYKONAWCA winien dążyć do wyjaśnienia zakresu zamówienia w formie zapytań do treści SWZ. Brak stosownego zapytania będzie uznany za przyjęcie do realizacji wszystkich prac wskazanych w rzucie części budynku, zważywszy na charakter wynagrodzenia WYKONAWCY – ryczałt.
8. Miejsce realizacji zamówienia: budynek Oddziału Klinicznego Radioterapii na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej nr 22.
9. ZAMAWIAJĄCY, w oparciu o postanowienie art. 95 ust. 1 i 2 Ustawy PZP, ustala następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:
1) prace budowlane lub sanitarne.
10. WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z ZAMAWIAJĄCYM zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przestrzeganiu wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przez siebie, przez podwykonawców i dalszych podwykonawców osób wykonujących czynności wymienione w punkcie 9. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W zakresie realizacji obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę WYKONAWCA zobowiązany jest poddać się kontroli ze strony ZAMAWIAJĄCEGO. Zakres kontroli ze strony ZAMAWIAJĄCEGO i sankcje dla WYKONAWCY za naruszenie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę reguluje § 6 oraz § 13 projektu umowy.
11. ZAMAWIAJĄCY nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez WYKONAWCĘ kluczowych części zamówienia. ZAMAWIAJĄCY żąda wskazania przez WYKONAWCĘ w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
12. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia określony zostaje w sposób następujący:
1) adaptacja pomieszczenia nr 033:
a) wykonanie wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie pomieszczenia nr 033, z wyłączeniem ostatniego malowania ścian: do 20.01.2023r., potwierdzeniem zakończenia wykonanych prac jest podpisanie przez obie strony częściowego protokołu odbioru w zakresie pomieszczenia nr 033,
b) wykonanie ostatniego malowania ścian i ewentualnych napraw uszkodzeń ścian podczas wprowadzania urządzenia: do 21.03.2023r., potwierdzeniem zakończenia całości przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji pomieszczenia nr 033 jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru końcowego w zakresie pomieszczenia nr 033.
2) adaptacja pomieszczenia 024:
a) wykonanie wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie pomieszczenia nr 024 z wyłączeniem ostatniego malowania ścian: do 31.03.2023r., potwierdzeniem zakończenia wykonanych prac jest podpisanie przez obie strony częściowego protokołu odbioru w zakresie pomieszczenia nr 024;
b) wykonanie ostatniego malowania ścian i ewentualnych napraw uszkodzeń ścian podczas wprowadzania urządzenia: do 20.06.2023r., potwierdzeniem zakończenia całości przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji pomieszczenia nr 024 jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru końcowego w zakresie pomieszczenia nr 024.
Przedmiot zamówienia związany jest bezpośrednio z dostawą akceleratora, realizowaną w ramach umowy o udzielenia zamówienia publicznego nr PN-6/22, w której również wskazano konkretną datę realizacji zamówienia. Zakup akceleratora dofinansowany jest w ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn.: „Doposażenie zakładów radioterapii”, a umowa zawarta ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Zdrowia, również wskazuje konkretny termin realizacji zadania rozumiany jako rozpoczęcie działalności leczniczej z zastosowaniem tego akceleratora. Stąd uzasadnione jest określenie terminu wykonania zamówienia poprzez podanie konkretnej daty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wszystkie urządzenia zamontowane w ramach prac adaptacyjnych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
ZAMAWIAJĄCY nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
ZAMAWIAJĄCY nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej WYKONAWCY niezbędnej do realizacji zamówienia, ZAMAWIAJĄCY wymaga posiadania przez WYKONAWCĘ ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
nie niższą niż 800 000,- zł.
4. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia, że WYKONAWCA spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej niezbędnej do wykonania zamówienia, ZAMAWIAJĄCY żąda wykonania, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie (adaptacji) pomieszczeń w celu instalacji akceleratora medycznego lub symulatora terapeutycznego lub rezonansu magnetycznego, o zbliżonym zakresie robót, jaki został opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym , o wartości brutto minimum 500 000,- zł, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz warunek, że WYKONAWCA dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie (skierowanej przez WYKONAWCĘ do realizacji zamówienia) na każde ze stanowisk wymienionych w rozdziale XVIII, punkt 10.2.2. SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Przed udzieleniem zamówienia WYKONAWCA, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie 5 dni od dnia wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO, przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU następujące podmiotowe środki dowodowe, zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnienia warunków udziału, WYKONAWCA przedkłada:
1. Aktualne na dzień złożenia zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem ZAMAWIAJĄCY żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
2. Aktualne na dzień złożenia zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem ZAMAWIAJĄCY żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
3. Aktualne na dzień złożenia informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP, a także art., 108 ust 1 pkt 4 ustawy PZP w zakresie dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, także w zakresie dotyczącym WYKONAWCY wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia oraz podmiotu udostępniającego zasoby.
Uwaga: dokumenty wskazane w pkt. 1. i 2. muszą być wystawione
w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed ich złożeniem, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt. 3. w terminie nie wcześniejszym
niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.
4. Oświadczenie WYKONAWCY, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 Ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275 t.j.), z innym WYKONAWCĄ, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego WYKONAWCY należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5. Oświadczenie o aktualności oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przed udzieleniem zamówienia WYKONAWCA, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie 5 dni od dnia wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO, przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU następujące podmiotowe środki dowodowe, zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy PZP:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez WYKONAWCĘ warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnych do wykonania zamówienia, WYKONAWCA przedkłada:
1.1. Wykaz robót w zakresie robót budowlanych polegających na budowie
lub przebudowie (adaptacji) pomieszczeń w celu instalacji akceleratora medycznego lub symulatora terapeutycznego lub rezonansu magnetycznego,
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Dla spełniania tego wymogu ZAMAWIAJĄCY żąda wykonania, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie (adaptacji) pomieszczeń w celu instalacji akceleratora medycznego lub symulatora terapeutycznego lub rezonansu magnetycznego, o zbliżonym zakresie robót, jaki został opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym , o wartości brutto minimum 500 000,- zł.
ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio ZAMAWIAJĄCEMU.
1.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
Kierownicy robót muszą spełniać poniższe warunki, co stanowi warunek udziału w postępowaniu w rozumieniu art. 112 ust. 2 Ustawy PZP:
1.2.1. kierownik robót budowlanych – wskazana osoba ma posiadać określone kwalifikacje opisane szczegółowo w SWZ,
1.2.2. kierownik robót sanitarnych – wskazana osoba ma posiadać określone kwalifikacje opisane szczegółowo w SWZ,
1.2.3. kierownik robót elektrycznych – wskazana osoba ma posiadać określone kwalifikacje opisane szczegółowo w SWZ.
Uwaga: WYKONAWCA po wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia kopii umów potwierdzających dysponowaniem ww. kadry kierowniczej, kserokopii uprawnień budowlanych wskazanych osób oraz potwierdzenia przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez WYKONAWCĘ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej realizację zamówienia, ZAMAWIAJĄCY żąda dokumentu potwierdzającego, że WYKONAWCA jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 800 000,- zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oświadczenie WYKONAWCY o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez WYKONAWCÓW, ww. oświadczenie składa każdy z WYKONAWCÓW. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z WYKONAWCÓW wykazuje ich spełnienie (art. 125 ust. 4 ustawy PZP). Ponadto, na zasadzie art. 117 ust. 4 ustawy PZP, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez WYKONAWCÓW, dołączają oni oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni WYKONAWCY.
4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim WYKONAWCA powołuje się na jego zasoby – dotyczy ofert składanych przez WYKONAWCÓW, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania WYKONAWCY do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że WYKONAWCA realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – dotyczy ofert składanych przez WYKONAWCÓW, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. Zobowiązanie to potwierdza, że stosunek łączący WYKONAWCĘ z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych WYKONAWCY zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
- sposób i okres udostępnienia WYKONAWCY i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego WYKONAWCA polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Kosztorys ofertowy z podaniem cen robocizny, materiałów, sprzętu oraz narzutów i cen jednostkowych.
Kosztorys ofertowy powinien wskazywać podział kosztów dotyczących adaptacji pomieszczenia nr 033 oraz adaptacji pomieszczenia nr 024.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Ustala się wadium, będące warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wysokość wynosi 15 000,- zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO ING Bank Śląski S.A. 14 1050 1559 1000 0024 1138 7505,
2) gwarancji bankowej,
3) gwarancji ubezpieczeniowej,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 299).
3. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PZP oraz ust. 2 ustawy PZP. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Termin wniesienia wadium: do dnia 17.10.2022 roku do godziny 8:00.
5. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP ZAMAWIAJĄCY odrzuca ofertę jeśli wykonawca nie wniósł wymaganego wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.
6. Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY przechowa na rachunku bankowym.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
8. ZAMAWIAJĄCY zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium WYKONAWCY:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem WYKONAWCY, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. Złożenie wniosku o zwrot wadium w okolicznościach o których mowa w pkt 1-4 niniejszego ustępu powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
10. ZAMAWIAJĄCY zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ.
11. ZAMAWIAJĄCY zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Oświadczenie WYKONAWCY o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez WYKONAWCÓW, ww. oświadczenie składa każdy z WYKONAWCÓW. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z WYKONAWCÓW wykazuje ich spełnienie (art. 125 ust. 4 ustawy PZP). Ponadto, na zasadzie art. 117 ust. 4 ustawy PZP, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez WYKONAWCÓW, dołączają oni oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni WYKONAWCY.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. ZAMAWIAJĄCY, dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian, które będą dla niego korzystne lub będą wynikały z jego możliwości płatniczych, względnie będą dokonane w interesie publicznym albo ważnym interesie ZAMAWIAJĄCEGO, a także zmian związanych ze zmianami stanu prawnego w trakcie obowiązywania umowy.
2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza także wprowadzenie zmian do umowy w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w art. 455 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, których strony w dniu podpisania niniejszej Umowy nie mogły przewidzieć np. warunki atmosferyczne, działania osób trzecich (w tym organów administracji publicznych, lub WYKONAWCY realizującego zadanie w ramach umowy o udzielenia zamówienia publicznego nr PN-6/22), przy czym zmiana nastąpi wyłącznie w zakresie niezbędnym wynikającym z zaistnienia ww. okoliczności.
4. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę terminów wykonania zadania o czas opóźnienia w przekazaniu pomieszczeń ze strony ZAMAWIAJĄCEGO.
5. Zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksów, podpisanych przez obie strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: WYKONAWCA składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.