eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatów do wykonywania reakcji immunohistochemicznych.Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatów do wykonywania reakcji immunohistochemicznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gładkie 1

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.kreft@szpitalodrodzenie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalodrodzenie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatów do wykonywania reakcji immunohistochemicznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b48596c1-755f-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479139

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00060343/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dzierżawa aparatu oraz dostawa odczynników do wykonywania reakcji immunohistochemicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl
2. Przekazywanie sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji następuje:
2.1 za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem
https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”
2.2 dopuszcza się również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email: b.kreft@szpitalodrodzenie.pl
Ofertę można złożyć tylko na wskazanej platformie pod adresem
https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, określa niezbędne
wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
1.2 Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej;
1.3 Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2;
1.4 Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,
gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
3. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
3.1 Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
3.2 Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
4. Przekazywanie sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji następuje:
4.1 za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl w zakładce
„Korespondencja”
4.2 dopuszcza się również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email: b.kreft@szpitalodrodzenie.pl
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w
terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, zawiadomień oraz informacji przyjmuje
się datę ich wpływu na Platformę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie artykułu 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. RODO), informujemy, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w
Zakopanem z siedzibą: 34 – 500 Zakopane, ul. Gładkie 1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007565,
wpisany przez Wojewodę Małopolskiego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem
000000006064, posiadający numer NIP 736-14-54-134, REGON 000295171, tel. 18 20 016 26, fax.18 20 146 32, e-mail:
administracja@szpitalodrodzenie.pl, www.szpitalodrodzenie.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@szpitalodrodzenie.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
Sukcesywną dostawę odczynników i dzierżawę aparatów do wykonywania reakcji immunohistochemicznych , znak referencyjny A. ZP. 271-14a/22
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
4.1 osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
4.2 dla postępowań przetargowych prowadzonych w ramach Platformy eZamawiający odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą: 02 - 672 Warszawa, ul. Domaniewska 49, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041441, posiadająca numer NIP 526 - 25 - 35 - 153, numer REGON 017282436, właściciel Platformy Zakupowej, na której Administrator danych osobowych prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
działającej pod adresem: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy
(EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprawdzenia, sprostowania , zgodnie z
art. 15, 16 RODO,
• ograniczenia ich przetwarzania , zgodnie z art. 18 ust. 2 RODO,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Pozostałe informacje w Rozdziale XXVI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.ZP-271-14a/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch aparatów do wykonywania reakcji immunohistochemicznych wraz z sukcesywną dostawą sond i odczynników do wykonywania reakcji IHC i HER-2 techniką ISH, systemem komputerowym do obsługi obu urządzeń i mikroskopem świetlnym niezbędnym do wstępnej oceny reakcji.
Wymagany przynajmniej 1 aparat fabrycznie nowy. Drugi z aparatów dopuszcza się używany, po autoryzowanym przeglądzie serwisowym producenta analizatora.
2. Dostawa odczynników, obejmuje dostawę zestawów detekcyjnych/wizualizacyjnych, buforów i innych odczynników zabezpieczających wszystkie reakcje oraz materiały zużywalne (m.in. naklejki do drukowania kodów kreskowych, taśmy do drukarki). Zaoferowane odczynniki i materiały powinny zagwarantować wykonanie 17 600 reakcji IHC, oraz 200 reakcji HER – 2 ISH w ciągu 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do SWZ (kalkulacja cenowa oferty).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w okresie trwania umowy gwarancję techniczną aparatu ( w tym bezpłatne przeglądy techniczne wraz z wymianą części zgodnie z zaleceniami producenta aparatu) oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować dzierżawione aparaty w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie ich obsługi w czasie nie dłuższym niż 21 dni od daty podpisania umowy. Do aparatów powinna być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim oraz paszporty techniczne urządzeń.
5. Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022r poz. 974), w szczególności ma być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej, jeżeli dotyczy.
6. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
7. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności, jeżeli dotyczy.
8. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów min. 6 miesięcy, liczony od dnia dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

38434500-1 - Analizatory biochemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Faktyczny zakres wykonanych reakcji w ciągu 24 miesięcy uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego oraz posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający deklaruje, że w ramach prawa opcji zmniejszenie ilości odczynników i materiałów nie przekroczy 20% w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość (parametry techniczne/funkcjonalne)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże że:w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie,
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 1 dostawę odczynników
immunohistochemicznych/laboratoryjnych, kontrakt na min. 6 miesięcy.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów szczegółowo określono w Rozdziale XIV SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ;
2 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
3.1 zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,
że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem.
3.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.
3.1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu
wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt. 3.1 niniejszego Rozdziału.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (szczegółowo
określonych w Rozdziale XI pkt. 1.2.4 SWZ wykonawca składa sporządzony według wzoru załącznika nr 6 do SWZ wykaz dostaw
wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane, lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich trzech miesięcy;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami, należy
przedstawić:
1.1 oświadczenie Wykonawcy, że dla oferowanego sprzętu dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających przedmiot
zamówienia do obrotu i używania na terytorium RP (tj. posiada wpis do Rejestru wyrobów medycznych, wystawioną dla nich
deklarację zgodności i jest oznaczone znakiem zgodności CE) oraz, że na każde żądanie zamawiającego przedstawi
poświadczone kserokopie tych dokumentów;
1.2 opis oferowanego sprzętu potwierdzający, iż spełnia on wszystkie wymagania techniczne określone w zał. nr 3 do SWZ
(należy wypełnić odpowiednio zał. nr 3 do SWZ, ponadto należy dołączyć, katalog, prospekt, folder z listą parametrów
technicznych producenta oferowanych aparatów)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1.1 oświadczenie Wykonawcy, że dla oferowanego sprzętu dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających przedmiot
zamówienia do obrotu i używania na terytorium RP (tj. posiada wpis do Rejestru wyrobów medycznych, wystawioną dla nich
deklarację zgodności i jest oznaczone znakiem zgodności CE) oraz, że na każde żądanie zamawiającego przedstawi
poświadczone kserokopie tych dokumentów;
1.2 opis oferowanego sprzętu potwierdzający, iż spełnia on wszystkie wymagania techniczne określone w zał. nr 3 do SWZ
(należy wypełnić odpowiednio zał. nr 3 do SWZ, ponadto należy dołączyć, katalog, prospekt, folder z listą parametrów
technicznych producenta oferowanych aparatów)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz Oferty wraz z wymaganymi załącznikami t.j. sporządzony wg wzoru Formularza oferty załącznik nr 2 do SWZ
kalkulacja cenowa do oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznikiem nr 1 do SWZ
2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o których mowa w Rozdziale XV SWZ.
4. Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 1.3.1 SWZ (jeżeli dotyczy) wg
wzoru załącznik nr 5 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument
pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
Pełnomocnictwo winno być sporządzone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w
Rozdziale XIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i
spełnienie warunków.
3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XI pkt. 1.2.4 SWZ, Wykonawcy mogą spełniać
łącznie (co najmniej jeden z Wykonawców).
4. Oświadczenia i dokumenty o których mowa w Rozdziale XIII pkt 1 i 3.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
a) numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy),
b) zmiany na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, w
przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, po wcześniejszym
udokumentowaniu pismem przed dostawą zaistniałej sytuacji,
c) wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu
zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową,
d) sposobu konfekcjonowania,
e) przesunięcia ilościowego pomiędzy pozycjami asortymentowymi umowy, przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy
( nie wymaga aneksu) z zastrzeżeniem § 1 ust.4 i 5 niniejszej umowy
f) przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli mimo upływu terminu umowy o którym mowa w § 5 ust. 1, na który umowa
została zawarta, kwota wynagrodzenia określonego w umowie w § 6 ust.3 nie zostanie wyczerpana w całości.
3. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana:
a) stawki VAT,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dn. 4
października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę - zastosowanie mają zasady
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 4-8 wzoru
umowy do SWZ.
4. W razie wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub też
po upływie 6 miesięcy od daty poprzedniego aneksu zwiększającego wynagrodzenie w oparciu o niniejszą klauzulę
waloryzacyjną, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia
pozostałego do zapłaty na podstawie niniejszej umowy.
5. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może wystąpić w przypadku, gdy ogłoszony przez Prezesa GUS
aktualny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych jest większy od wskaźnika obowiązującego w dniu zawarcia umowy
lub w dniu zawarcia ostatniego aneksu dotyczącego zmiany wynagrodzenia o więcej niż 10%.
6. W przypadku spadku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (na zasadach analogicznych do zmian
wynagrodzenia w przypadku wzrostu wskaźnika) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o obniżeniu pozostałego do wypłaty
wynagrodzenia w formie pisemnej z podaniem dokładnych obliczeń, z których to obniżenie wynagrodzenia będzie wynikało.
7. Zmiana wynagrodzenia będzie następowała w odniesieniu do różnicy wskaźnika, jednak ostateczna łączna kwota
wynagrodzenia Wykonawcy nie może różnić się od wynagrodzenia pierwotnie określonego w umowie o więcej niż 20 %.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Na platformie pod adresem: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1.1 wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
1.2 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
1.3 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. Wykonawca w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa
oświadczenie odnośnie przesłanek wykluczenia z art.7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.