eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatów do wykonywania reakcji immunohistochemicznych.Ogłoszenie z dnia 2023-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatów do wykonywania reakcji immunohistochemicznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gładkie 1

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.kreft@szpitalodrodzenie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalodrodzenie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatów do wykonywania reakcji immunohistochemicznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b48596c1-755f-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00036798

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00060343/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dzierżawa aparatu oraz dostawa odczynników do wykonywania reakcji immunohistochemicznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479139

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: A.ZP-271-14a/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 615915 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch aparatów do wykonywania reakcji immunohistochemicznych wraz z sukcesywną dostawą sond i odczynników do wykonywania reakcji IHC i HER-2 techniką ISH, systemem komputerowym do obsługi obu urządzeń i mikroskopem świetlnym niezbędnym do wstępnej oceny reakcji.
Wymagany przynajmniej 1 aparat fabrycznie nowy. Drugi z aparatów dopuszcza się używany, po autoryzowanym przeglądzie serwisowym producenta analizatora.
2. Dostawa odczynników, obejmuje dostawę zestawów detekcyjnych/wizualizacyjnych, buforów i innych odczynników zabezpieczających wszystkie reakcje oraz materiały zużywalne (m.in. naklejki do drukowania kodów kreskowych, taśmy do drukarki). Zaoferowane odczynniki i materiały powinny zagwarantować wykonanie 17 600 reakcji IHC, oraz 200 reakcji HER – 2 ISH w ciągu 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do SWZ (kalkulacja cenowa oferty).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w okresie trwania umowy gwarancję techniczną aparatu ( w tym bezpłatne przeglądy techniczne wraz z wymianą części zgodnie z zaleceniami producenta aparatu) oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować dzierżawione aparaty w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie ich obsługi w czasie nie dłuższym niż 21 dni od daty podpisania umowy. Do aparatów powinna być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim oraz paszporty techniczne urządzeń.
5. Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022r poz. 974), w szczególności ma być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej, jeżeli dotyczy.
6. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
7. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności, jeżeli dotyczy.
8. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów min. 6 miesięcy, liczony od dnia dostawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

38434500-1 - Analizatory biochemiczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 681725,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 681725,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 681725,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272322068

7.3.3) Ulica: Bobrowiecka 8

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-728

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 681725,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.