eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ozimek › Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy OzimekOgłoszenie z dnia 2022-12-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W OZIMKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 532443352

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Jana Dzierżona 4B

1.5.2.) Miejscowość: Ozimek

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-040

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774622876

1.5.8.) Numer faksu: 774622800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.durkalec@ugim.ozimek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.oiipsozimek.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-754b1bd2-7560-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479094

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017481/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Ozimek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.oiipsozimek.pl/wiadomosci/12754/lista/zamowienia_publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poprzez pocztę elektroniczną adres e-mail: b.durkalec@ugim.ozimek.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikacji z Wykonawcą poza środkami komunikacji elektronicznej.
3. Wykonawcy składający oferty za pośrednictwem ePUAP muszą posiadać konto firmy na ePUAP.
4. Na Platformie ePUAP będą dostępne dwa formularze dla Wykonawcy:
- Formularz do Komunikacji
- Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania, składania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń zostały szczegółowo opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz w Warunkach korzystania z platformy administracji publicznej ePUAP.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dostępnych na miniportalu formularzy wynosi 150 MB.
7. Wiadomości przekazywane droga elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać nr postępowania oraz dane identyfikujące wykonawcę.
8. Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017r. poz.2247). Zamawiający nie dopuszcza przesyłania plików w następujących formatach:
1) - .com
2) - .exe
3) - .bat
4) - .msi.
9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
10. Każda oferta musi być zaszyfrowana. Zaszyfrowane oferty stanowią załącznik do przesłanego na ESP wniosku. Szyfrowanie ofert zostało opisane w Rozdziale V punkt V.2. Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie miniPortalu.
11. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
12. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczając zgodność odzwierciedlenia cyfrowego z oryginałem dokumentów w postaci papierowej.
13. Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty katalogu elektronicznego
14. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
15. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wszystkie dokumenty wskazane w SWZ muszą być w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
16. Osobą do kontaktu i porozumiewania się z wykonawcami jest:
1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Natalia Kałużny n. kaluzny@ugim.ozimek.pl tel. 77 46 22 876
2) w sprawach dotyczących procedury przetargowej:
Barbara Durkalec b.durkalec@ugim.ozimek.pl tel. 77 46 22 837
17. Zamawiający nie przewiduje:
1) wizji lokalnej,
2) zebrania wykonawców

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisany w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: OIiPS.271.1.2022.NK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, a także ich organizacji na rzecz świadczeniobiorców Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, przyznawanych im w oparciu o przepis z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967.), w miejscu ich zamieszkania lub pobytu.
2. Usługi opiekuńcze świadczone są u osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób „trzecich”, a są jej pozbawione.

3. Liczba godzin usług wynosi: średnio ok. 2000 godz. miesięcznie dla usług opiekuńczych i ok.50 h miesięcznie dla specjalistycznych usług opiekuńczych przez okres 12 miesięcy. Świadczenie usług opiekuńczych – dla około 85 osób oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – dla około 5 osób średnio w ilości od 2 do 4 godzin dziennie przez ilość dni w tygodniu w zależności od potrzeb i stanu zdrowia świadczeniobiorcy. Faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi opiekuńcze oraz faktyczna liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, którym przysługuje pomoc i od zakresu tej pomocy. Liczba ta może ulec zmianie.

4. Zakres usług opiekuńczych obejmuje:
a) zaopatrywanie w żywność,
b) pomoc w przygotowaniu posiłków,
c) pomoc przy spożywaniu posiłku,
d) dokonywanie niezbędnych zakupów,
e) pomoc w uiszczaniu opłat,
f) pomoc w wykonywaniu codziennych czynności związanych z samoobsługą,
g) zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
h) sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych używanych przez podopiecznego, mycie okien (do 4 razy w roku) i utrzymanie w czystości odzieży, bielizny osobistej podopiecznego i pościeli,
i) palenie w piecu w sezonie grzewczym, przynoszenia opału, wody,
j) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności zamawianie wizyt lekarskich, zaopatrywanie w leki i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne, pomoc w przyjmowaniu zaleconych przez lekarza leków i środków wspomagających
k) prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy przez osobę sprawującą usługi opiekuńcze.

5. Świadczenie usług dla podopiecznego w miejscu jego zamieszkania lub pobytu ma na celu:
1) zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych,
2) zapewnienie kompleksowej opieki w domu chorego,
3) w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
6. W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych świadczone usługi winny być dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności oraz winny być prowadzone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
7. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu usług nie mogą być karane, muszą być sprawne fizycznie i intelektualnie, dyspozycyjne, kulturalne, emaptyczne, winny posiadać umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Oprócz tego zobowiązane będą do przestrzegania następujących zasad:
a. zachowania tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji jakie uzyskają w trakcie pełnienia obowiązków, a w szczególności nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych świadczeniobiorców, ich sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej,
b. nie wprowadzania do mieszkania świadczeniobiorcy osób nieupoważnionych oraz własnych zwierząt domowych,
c. w czasie pobytu w mieszkaniu świadczeniobiorcy nie mogą palić tytoniu, używać narkotyków ani spożywać alkoholu,
d. nie mogą obarczać własnymi problemami świadczeniobiorców,
e. w kontakcie ze świadczeniobiorcą muszą posługiwać się językiem polskim, stosować zwroty grzecznościowe, szanować wolę świadczeniobiorcy w zakresie sposobu wykonywania konkretnych czynności usługowych, z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych oraz wykonywać wszelkie prace z poszanowaniem godności i uczuć świadczeniobiorcy.
8. Podstawą przyznania określonej liczby godzin opieki nad chorym oraz zakres wykonywanych czynności składających się na usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze określa decyzja administracyjna wydana przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej i na tej podstawie są realizowane usługi przez Wykonawcę

9. Wykonawca zapewnia stały kontakt telefoniczny.

10. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych została ustalona na podstawie wykonania za rok 2021/2022, a przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie zapotrzebowania i może ulec zmianie.
11. Zamawiający wskazuje Wykonawcy osoby kwalifikujące się do przyznania usług i określa rodzaj i zakres w zależności od stanu zdrowia podopiecznego. Usługi opiekuńcze świadczone są w oparciu o decyzję administracyjną, która określa:
1) miejsce realizacji usługi,
2) czas jej trwania (w Karcie Pracy należy wykazać rzeczywisty czas wykonywania usługi, bez czasu na przejścia między podopiecznymi),
3) zasady odpłatności za zrealizowaną usługę,
4) szczegółowy zakres czynności do wykonania w ramach konkretnej usługi.
12. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności objęte przedmiotem umowy z należytą starannością, czuwać nad ich prawidłową realizacją wyłącznie przez osoby sprawujące czynności opiekuna, które posiadają doświadczenie w opiece nad chorym w domu oraz kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami przewidzianymi przez Zamawiającego.

13. O wszelkich uwagach i problemach wynikających podczas świadczenia usługi Wykonawca winien informować Zleceniodawcę na bieżąco.

14. Wykonawca realizują zamówienie zapewnia przez cały okres realizacji zamówienia:

a) Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
b) Wykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.). Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę osób zatrudnionych na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi (tj,: czynności, o których mowa w punkcie 5 niniejszego rozdziału).
c) Zamawiający zastrzega, że koordynator lub osoba zarządzająca osobami wykonującymi czynności, o których mowa punkcie 5 niniejszego rozdziału musi być wykonywana osobiście przez Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji poniższych kryteriów oceny ofert wyłącznie z Wykonawcami, którzy nie zostaną Wykluczeni, a ich oferty odrzucone.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie opiekunek

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ust. 2 o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

1) Zamawiający nie określa tego warunku.

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

1) Zamawiający nie określa tego warunku

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
1) Zamawiający nie określa tego warunku

4. zdolności technicznej lub zawodowej
1) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał (lub wykonuje) należycie, co najmniej 1 usługę opiekuńczą obejmującą w szczególności opiekę nad osobami starszymi, ciężko i przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi o wartości co najmniej 500000 zł brutto

Uwaga
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

2) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) co najmniej następującymi osobami, które będą wykonywać niniejsze zamówienie tj.:
a) minimum 1 osobą, posiadającą przygotowanie zawodowe w zakresie prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych
b) Przynajmniej 30 opiekunkami, które posiadają co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, ciężko i przewlekle chorych lub niepełnosprawnych .
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej składa na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty (aktualne na dzień złożenia):

- w celu wykazania spełniania warunku z pkt 4.:

1) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 4
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5

w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. spełnienia warunków udziału w postepowaniu składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:
1) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 4.
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5
3. Oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W postepowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, którego oferta została najwyżej oceniona, dotyczących:
1. braku podstaw wykluczenia:
1) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie art. 109 ust. 1 pkt.1;
2) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat do Urzędu Skarbowego w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1:
3) oświadczenie w zakresie art. 109 ust.1 pkt. 8,9,10
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy (z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego rozdziału). Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole) Zamawiający uzna iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Nowy podwykonawca, który jednocześnie przekazuje swoje zasoby w celu wykazania spełniania warunków, nie może także podlegać wykluczeniu z postępowania w takim samym zakresie, jak Wykonawca.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SWZ wzór umowy.
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy,
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
2) Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy. Zmiany umowy zostały określone w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 2

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Zamawiający może, ale nie musi, przeprowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści złożonych ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
2. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert podstawowych złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
3. Zamawiający przed podjęciem negocjacji informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o ofertach, które nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, ofertach, które zostały odrzucone, Wykonawcach, którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1 ustawy Pzp podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, do negocjacji Zamawiający zaprosi trzech Wykonawców którzy zgodnie z rankingiem ofert uzyskają największą liczbę punktów i złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
5. W zaproszeniu do negocjacji Zamawiający wskazuje: miejsce prowadzenia negocjacji,
termin prowadzenia negocjacji, sposób prowadzenia negocjacji, kryteria oceny ofert w ramach których będą prowadzone negocjacje.
6. Podczas negocjacji ofert Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich Wykonawców.
7. Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym
Wykonawcom przewagę nad innymi Wykonawcami.
8. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny.
9. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i
1) handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
10. Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji.
11. Zamawiający zaprasza do składania ofert dodatkowych Wykonawców z którymi przeprowadził negocjacje.
12. Zaproszenie do składania ofert dodatkowych zawiera co najmniej: nazwę oraz adres
Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania, sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą być one sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
13. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie
treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez
Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży oferty dodatkowej, wówczas wiążąca będzie oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
14. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
15. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w takim zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
16. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.