eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dla uczniów klas Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka Tychach.Ogłoszenie z dnia 2022-12-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dla uczniów klas Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka Tychach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY W TYCHACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365004185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marszałka Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 032 323 24 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mco@mco.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mcotychy.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dla uczniów klas Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka Tychach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32c701b8-755b-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479045

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020160/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dla uczniów klas mistrzostwa sportowego w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka Tychach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z wymogami ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określanych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub e-mail: zamowienia@mco.tychy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając
z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43 100 Tychy,
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@mco.tychy.pl lub telefonicznie +48327007499
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przepisu prawa w postaci ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z koniecznością przestrzegania zasady wynikającej z przepisów ustawy o finansach publicznych, tj. w celu dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” , ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz podmioty, które świadczą Zamawiającemu wsparcie techniczne w szczególności w zakresie wykorzystywanych systemów teleinformatycznych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCO-SZP.261.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 149245,28 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dla uczniów klas Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka Tychach.
Termin realizacji zamówienia od dnia 02.01.2023 r. do dnia 22.06.2023 r., lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia będących wartością brutto umowy, zgodnie z poniższym harmonogramem:
od 02.01.2023 r. do 27.04.2023 r. 90 uczniów x 70 dni = 6300 obiadów;
od 28.04.2023 r. do 22.06.2023 r. 69 uczniów x 31 dni = 2139 obiadów.
Łączna liczba dni, w których będą wydawane posiłki – 101 dni.
Łączna szacunkowa ilość posiłków w okresie trwania umowy – 8439 posiłków

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:


Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (koszt) 100%

cena – 100 % (waga kryterium wyrażona w %)

2. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone następująco:
Kryterium: Wzór:
1 Cena

Kryterium to będzie rozpatrywane, na podstawie ceny oferty brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie


W powyższym kryterium maksymalnie można otrzymać 100 punktów


3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1.
Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
4. Suma punktów uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryterium wyboru.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
7. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
8. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ) – cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, a które stanowią załącznik nr 3 do SWZ.
9. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).
10. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższego kryterium i jego wagi otrzyma najwyższą punktację – maksymnalnie 100 pkt.
11. Wykonawca, składając ofertę (na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ) informuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując:
1) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
2) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
3) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
12. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku
w powyższym zakresie.
3.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
3.2.1. Wykonawca spełni warunek jeśli przedstawi:

3.2.1.1. Aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów sanepidu.
3.2.1.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (tj. spełnia ten Wykonawca, który będzie realizował zakres umowy, na który wymagane jest posiadanie wpisów do rejestru).
3.2.1.3. Wykonawca nie może powoływać się na potencjał podmiotu trzeciego, w zakresie spełnienia warunku w zakresie zdolności dotyczącej posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie
3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:

3.4.1. Wykonawca spełni warunek jeśli przedstawi:

Wykaz usług - Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje należycie, co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu gotowych posiłków dla placówki oświatowej dla klas mistrzostwa sportowego (catering) w sposób ciągły przez okres, co najmniej 9 miesięcy, o wartości usługi co najmniej 80 000 zł brutto.
3.4.1.1. W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze usługi, Wykonawca zobowiązany jest podać, na jaką wartość usługa została wykonana do dnia wystawienia dowodu, o którym mowa w pkt 3.4.1. niniejszego rozdziału SWZ, potwierdzającego czy usługa jest wykonywana należycie. Podana/wskazana wartość będzie brana pod uwagę do oceny spełnienia warunku.
3.4.1.2. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, warunek, o którym wyżej mowa w pkt. 3.4.1., musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca. (Brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia).
3.4.1.3. W odniesieniu do warunków, o który mowa w pkt. 3.4.1. niniejszego Działu, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi,
do realizacji, których te zdolności są wymagane.
3.4.1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1b do Formularza Ofertowego.

3.4.2. Wykaz osób - Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego, co najmniej 2 osoby, z których każda posiada doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego:
3.4.2.1. Szef kuchni, tj. osoba, która posiada, co najmniej wykształcenie zawodowe na kierunku gastronomia,
3.4.2.2. Dietetyk, tj. osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe dietetyka, czyli legitymująca się, co najmniej wykształceniem średnim medycznym w zakresie dietetyki, posiadająca, co najmniej 3 letnie doświadczenie polegające na pracy w zawodzie dietetyka/ technologa żywienia zbiorowego.
3.4.2.3. Technolog żywienia zbiorowego, tj. osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe technologa żywienia zbiorowego, czyli co najmniej wykształcenie średnie na kierunku technolog żywienia zbiorowego, posiadająca, co najmniej 3 letnie doświadczenie polegające na pracy w zawodzie technologa żywienia zbiorowego.
3.4.2.4. Zamawiający dopuszcza, by wymagania określone w pkt 3.4.2.2. i 3.4.2.3 mogła spełniać jedna osoba.
3.4.2.5. Funkcji szefa kuchni nie można łączyć z funkcją dietetyka./technologa żywienia zbiorowego
3.4.2.6. Każda dodatkowa osoba skierowana do realizacji zamówienia niespełniająca powyższego warunku nie może pracować samodzielnie przy realizacji przedmiotu zamówienia, tzn. w pojedynkę uczestniczyć i odpowiadać za wykonanie przypisanych czynności.
3.4.3. Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował, co najmniej jednym pojazdem spełniającym wymagania wynikające z art. 62 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
3.4.4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego
Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykaz usług - Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje należycie, co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu gotowych posiłków dla placówki oświatowej dla klas mistrzostwa sportowego (catering) w sposób ciągły przez okres,
co najmniej 9 miesięcy, o wartości usługi co najmniej 80 000 zł brutto.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu;
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa
w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje
się na jego zasoby.
4. Zamawiający zbada, czy nie zachodzą, wobec podmiotu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału SWZ podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego).
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.1. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozumie się np. konsorcjum firm, spółkę cywilną. W przypadku wykonawców będących spółką cywilną, zaleca się aby pełnomocnictwo
do reprezentowania wspólników jako wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zostało podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej, zgodnie z rozdziałem XVIII ust. 2 pkt. 2.3 SWZ.
1.2. W przypadku, wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Jeżeli w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dołączonego pełnomocnictwa, Zamawiający w toku postępowania wezwie Wykonawcę do złożenia stosownego pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w złożonym na wezwanie pełnomocnictwie
lub w odrębnym oświadczeniu, potwierdzili czynności dokonane przez tzw. pełnomocnika rzekomego
w okresie, kiedy nie posiadał on stosownego umocowania, pod rygorem nieważności czynności prawnej dokonanej w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek zdolności technicznej i/lub zawodowej winien być spełniony łącznie.
1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia winno być spełnione przez każdego z Wykonawców.
1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia określonego przez Zamawiającego w rozdziale XI ust. 3 pkt. 3.4.1. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane – załącznik 1b do Formularza Ofertowego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom (dotyczy zarówno Podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby, jak i Podmiotów udostępniających zasoby) i podania
ich firm. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.