eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch turnusów obozu naukowego dla 80 uczestników projektu "Zdolni z Pomorza"Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch turnusów obozu naukowego dla 80 uczestników projektu "Zdolni z Pomorza"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674836

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okopowa 21/27

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-810

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pomorskie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.pomorskie.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch turnusów obozu naukowego dla 80 uczestników projektu "Zdolni z Pomorza"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c94f9081-6fe2-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478787

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003589/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Obóz naukowy dla wyróżnionych stypendystów - projekt Pomorski program pomocy stypendialnej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Zdolni z Pomorza” i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej.
2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane winny być za pośrednictwem Platformy zakupowej za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@pomorskie.eu
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje, zawiadomienia, zmiany, odpowiedzi - Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie zakupowej. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego Wykonawcy, na adres mailowy wskazany w ofercie Wykonawcy.
6. Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego, bezpośrednio na Platformie zakupowej oraz na poczcie elektronicznie – pod adresem wskazanym w ofercie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający wskazuje niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kb/s;
2) przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”.
Ponadto Zamawiający informuję, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować programem do archiwizacji np. 7-Zip) przy maksymalnej wielkości 150 MB.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do aktualnej Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej, dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
11. W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszą SWZ obowiązują przepisy ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego
z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. 58 326 87 58 adres e-mail: zamowienia@pomorskie.eu
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@pomorskie.eu
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów,
w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAZ-Z.272.85.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch turnusów Obozu naukowego dla maksymalnie 80 uczestników Projektu (40 osób na jednym turnusie). Celem głównym Obozu jest podniesienie umiejętności w zakresie zarządzania projektem w obszarze matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych.
2. Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji zamówienia, w tym między innymi :
1) opracowania programu i harmonogramu Obozu,
2) przeprowadzenia Obozu zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego programem i harmonogramem, w tym zorganizowania i przeprowadzenia zajęć edukacyjnych oraz zajęć wypoczynkowo-rekreacyjnych podczas Obozu;
3) zapewnienia kadry podczas Obozu z uwzględnieniem wskazań zawartych w pkt. 4. Rozdziału „Kadra dydaktyczna” Opisu Przedmiotu Zamówienia;
4) zapewnienia noclegów oraz wyżywienia;
5) ubezpieczenia Uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW); kosztów leczenia (KL) (w przypadku wyjazdu poza granice kraju) i odpowiedzialności cywilnej (OC);
6) przekazania każdemu Uczniowi materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych podczas Obozu;
7) przeprowadzenie wśród uczestników testu wiedzy w zakresie zarządzania projektem na początku oraz na końcu obozu celem weryfikacji nabycia kompetencji kluczowych przez ucznia;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym załączniki nr 1 do SWZ) oraz projekcie Umowy (stanowiącym załączniki do nr 2 SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 55243000-5 - Usługi w zakresie obozowisk dla dzieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-01-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie kryterium oceny ofert.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
L.p. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1) Cena brutto 70
2) Dodatkowa wycieczka edukacyjna 20
3) Atrakcyjność pobytu 10

3. Sposób oceny ofert i przyznawania punktów:
Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z kryteriów, zgodnie ze wzorem:
PO = PK1 + PK2 + PK3
PO – liczba punktów przyznanych ofercie
PK1 – liczba punktów dla kryterium „Cena”
PK2 – liczba punktów dla kryterium „Dodatkowa wycieczka edukacyjna”
PK3 – liczba punktów dla kryterium „Atrakcyjność pobytu”

1) Dla kryterium „Cena”
PK1 = [CN / CR x 70%] x 100
PK – liczba punktów dla kryterium „Cena”
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 70.

2) Dla kryterium „Dodatkowa wycieczka edukacyjna”
W kryterium „dodatkowa wycieczka edukacyjna” Zamawiający przyzna punkty za zorganizowanie dodatkowej wycieczki o charakterze edukacyjnym ponad obligatoryjną wskazaną w Rozdz. II, ust. 2 pkt 3) Opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Dodatkowa wycieczka edukacyjna powinna być związana z zakresem tematycznym zaplanowanego programu edukacyjnego Obozu zgodnego z założeniami opisanymi w Rozdz. II ust 2 Opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Punkty w kryterium „Dodatkowa wycieczka edukacyjna” będą przyznawane przez Zamawiającego w następujący sposób:
a) zorganizowanie dodatkowej wycieczki edukacyjnej związanej z zakresem tematycznym zaplanowanego programu edukacyjnego Obozu – 20 pkt.
b) brak zorganizowania dodatkowej wycieczki edukacyjnej związanej z zakresem tematycznym zaplanowanego programu edukacyjnego Obozu – 0 pkt.

3) Dla kryterium „Atrakcyjność pobytu”
W kryterium „atrakcyjność pobytu” ocena będzie dokonana w oparciu o podane przez Wykonawców informacje zgodne z założeniami opisanymi w Rozdz. II ust. 2 Opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ, na temat zaplanowanej działalności kulturalno-oświatowej. Zaplanowana atrakcja powinna mieć charakter integracyjny wszystkich uczestników obozu, tj. 40 Uczniów.
Zamawiający będzie punktował zapewnienie atrakcji w następujących kategoriach:
1) konkursy (np. edukacyjne: w szczególności w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych) - 2 pkt.;
2) zajęcia sportowe (np. pływanie, bilard, tenis, badminton, ping pong, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, itp.) - 2 pkt.;
3) kluby dyskusyjne (np. książki, filmowy, itp.) - 2 pkt.;
4) rajd na orientację lub podchody - 2 pkt.;
5) gry planszowe lub elektroniczne - 2 pkt.

W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym planowane dodatkowe atrakcje dot. działalności kulturalno-oświatowej. Wskazanie powinno nastąpić poprzez dokonanie przekreślenia kwadratu wyboru. W przypadku braku przekreślenia Zamawiający przyzna 0 pkt. w odniesieniu dla poszczególnych kategorii.
Każdą z kategorii można wykazać jednokrotnie. Zamawiający przyzna za każdą podaną przez Wykonawcę kategorię 2 pkt. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10.

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
5. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Dodatkowa wycieczka edukacyjna”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Atrakcyjność pobytu”

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ust. 2 niniejszego rozdziału.
2. Warunki udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zorganizował należycie co najmniej dwie usługi, polegające na zorganizowaniu obozu dla młodzieży szkolnej, zawierającego elementy wykładowe i warsztaty (każdy obóz), dla co najmniej 20 osób (każdy obóz), trwającego minimum 5 dni (każdy obóz) o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto (każdy obóz).

UWAGA:
a) Przez dwie odrębne usługi rozumie się usługi wykonane na podstawie dwóch różnych zleceń/umów,
b) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia go w całości ten podmiot,
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców,
d) w przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę usługi rozliczenie nastąpiło w walucie innej niż w PLN, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu, zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych usług przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego - opublikowanych na dzień zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie Zamawiającego.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy - może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Tym samym, Zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tym samym:
1) zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) wykaz usług (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:
 referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane
 oświadczenie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale VII ust. 2 oraz
VII.I ust. 1 SWZ.
a) Oświadczenia składają odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna).
Wymagana forma:
Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) pełnomocnictwo, w przypadku:
a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, tj. umocowanie do złożenia oferty;
b) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego należy załączyć do oferty.
2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, oraz pełnomocnictwa do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli pełnomocnictwo to nie wynika z treści
tej umowy lub dokumentów załączonych do oferty.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, warunek udziału w postępowaniu wskazany w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ, winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
3. Zamawiający, działając w oparciu o art. 455 u.p.z.p, przewiduje następujące istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą dotyczyć:
1) któregokolwiek z terminów, o których mowa w Umowie – z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy na inny niż wskazany w § 1 ust. 2 Umowy lub
2) przedstawionych w ofercie Wykonawcy osób stanowiących kadrę Obozu –
z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza zmiany na inną osobę, niespełniającą wymagań określonych przez Zamawiającego w SWZ lub
3) warunków płatności wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub
4) miejsca, w którym organizowany jest Obóz – z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza zmiany na inne miejsce niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w SWZ.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą nastąpić w następujących przypadkach:
1) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 – w przypadku przedłużenia lub przedłużania się terminu zakończenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,
2) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 – jeżeli osoba stanowiąca kadrę Obozu nie może w nim uczestniczyć z powodu udokumentowanych przez Wykonawcę zdarzeń losowych (miedzy innymi choroby, śmierci lub nieplanowanej zmiany miejsca pobytu/zamieszkania/ pracy osoby prowadzącej zajęcia) lub udokumentowanego przez Wykonawcę ustania podstawy prawnej do dysponowania przez Wykonawcę osobą stanowiącą kadrę Obozu (między innymi na skutek wypowiedzenia lub rozwiązania na mocy porozumienia stron umowy łączącej Wykonawcę i osobę stanowiącą kadrę Obozu),
3) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 – w przypadku zmian w trakcie wykonywania Umowy powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
4) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 – w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia, które łącznie spełniają trzy przesłanki: mają charakter zewnętrzny, są niemożliwe do przewidzenia i są niemożliwe do zapobieżenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. oraz na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Dotyczy SEKCJI 4.2.10) niniejszego ogłoszenia:
Zgodnie z rozdziałem VI SWZ: Wymagany termin realizacji zamówienia: w okresie od 15.01.2023 r. do 21.01.2023 r. (pierwszy turnus) oraz od 22.01.2023 r. do 28.01.2023 r. (drugi turnus) tj. 7 dni, w tym 6 noclegów dla każdego z turnusów.

Zamawiający wskazał w:
- Rozdziale IX SWZ Dokumenty składane razem z ofertą.
- Rozdziale XVI SWZ Opis sposobu przygotowywania oferty.
- Rozdziale XVII SWZ Sposób oraz termin składania ofert.
- Rozdziale XIX SWZ Sposób obliczenia ceny.
- Rozdziale XXI SWZ Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- Rozdziale XXII SWZ Projektowane postanowienia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.