eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kępno › Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych Gminy Kępno w sezonie zimowym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych Gminy Kępno w sezonie zimowym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kępno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Kępno

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 5909400

1.5.8.) Numer faksu: 5909402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kepno@um.kepno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kepno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych Gminy Kępno w sezonie zimowym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7dc40fbe-6004-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478783

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00430626/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR.271.23.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 951816 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. "Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych Gminy Kępno w sezonie zimowym 2022/2023"
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres zamówienia określa projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 4).
Przedmiot zamówienia według kodu CPV:
Usługi odśnieżania 90.62.00.00-9
Usługi usuwania oblodzenia 90.63.00.00-2
1.2 Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia polega na odśnieżaniu, zapobieganiu i likwidacji śliskości zimowej, na drogach i ulicach gminnych będących w zarządzie Gminy Kępno wraz ze skrzyżowaniami, placami oraz parkingami, chodnikami, przystankami autobusowymi, zatokami autobusowymi. przy użyciu sprzętu i materiałów uszorstniających Wykonawcy dla zapewnienia przejezdności dróg i ulic. Likwidacja skutków gołoledzi poprzez posypywanie dróg gminnych przygotowaną mieszankę piasku z chlorkiem sodu .
1. 3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w zakresie zimowego utrzymania dróg całodobowo we wszystkie dni tygodnia podczas występowania niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, niskie temperatury, gołoledź, zawieje i zamiecie śnieżne itp.).
1. 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłej obserwacji sytuacji pogodowej oraz monitorowania stanu dróg i wydawania dyspozycji operatorom sprzętu w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.
1. 5. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg i ulic niezwłocznie po wystąpieniu niekorzystnych dla ruchu drogowego warunków pogodowych, tak aby zapewnić przejezdność dróg (w tym zatok autobusowych) lecz nie później niż 2 godziny od wystąpienia opadów po uprzedniej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego
1.6. Drogi gminne należy odśnieżać/posypywać obustronnie tj. na całej szerokości jezdni (Koordynator ze strony Gminy Kępno może zdecydować o konieczności posypywaniu tylko miejsc niebezpiecznych tj. podjazdy, wzniesienia, łuki, zakręty, skrzyżowania, obiekty mostowe, przejścia dla pieszych itp.).
1.7. Maź i błoto pośniegowe powstałe po chwilowym wzroście temperatury należy usuwać na bieżąco, tak aby nie dopuścić do ponownego zamarznięcia.
1.8. Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania miejsc parkingowych znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania. - dotyczy Części I - okręg nr 1.
1.9 Obowiązki Wykonawcy:
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić:
1) sprzęt niezbędny do wykonania usług objętych niniejszą umową,
2) pełną, całodobową dyspozycyjność osób i sprzętu bez względu na dni wolne od pracy oraz święta, tak aby wyjazd do pracy mógł nastąpić najpóźniej w ciągu 2 godzin od wystąpienia warunków atmosferycznych określonych w § 2 ust. 2 umowy lub od otrzymania polecenia podjęcia działań ze strony przedstawiciela Zamawiającego,
3) własny materiał do wykonania usług,
4) miejsce składowania materiałów do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kępno,
5) bezprzewodową łączność przez telefony komórkowe z upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy (dyspozytorem akcji zimowej) oraz z kierowcami wszystkich pracujących pojazdów.
6) w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania innym sprzętem zastępczym umożliwiającym należyte wykonanie umowy.
1.10. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
1) informowanie na bieżąco Zamawiającego o przejezdności dróg i zdarzeniach na drogach objętych niniejszą umową;
2) informowanie Zamawiającego o zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,
3) sporządzanie raportów dobowych z wykonanych czynności wskazujących czas pracy poszczególnych pojazdów, rodzaj i ilość zużytych materiałów oraz przekazywanie ich w formie pisemnej bezpośrednio lub pocztą elektroniczną do Zamawiającego.
1.11.Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej Wykonawca zobowiązany jest zastosować środki chemiczne i materiały uszorstniające:
1) sól drogową z domieszką antyzbrylacza,
2) piasek drobnoziarnisty o uziarnieniu do 2 mm.
1.12. Do rozprowadzania środków chemicznych i uszorstniających Wykonawca zastosuje posypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące środki chemiczne i materiały uszorstniające.
Wykonawca zapewnia materiały do usuwania śliskości zimowej dróg zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach oraz obowiązującymi normami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 385392 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. "Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych Gminy Kępno w sezonie zimowym 2022/2023"
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres zamówienia określa projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 4).
Przedmiot zamówienia według kodu CPV:
Usługi odśnieżania 90.62.00.00-9
Usługi usuwania oblodzenia 90.63.00.00-2
1.2 Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia polega na odśnieżaniu, zapobieganiu i likwidacji śliskości zimowej, na drogach i ulicach gminnych będących w zarządzie Gminy Kępno wraz ze skrzyżowaniami, placami oraz parkingami, chodnikami, przystankami autobusowymi, zatokami autobusowymi. przy użyciu sprzętu i materiałów uszorstniających Wykonawcy dla zapewnienia przejezdności dróg i ulic. Likwidacja skutków gołoledzi poprzez posypywanie dróg gminnych przygotowaną mieszankę piasku z chlorkiem sodu .
1. 3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w zakresie zimowego utrzymania dróg całodobowo we wszystkie dni tygodnia podczas występowania niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, niskie temperatury, gołoledź, zawieje i zamiecie śnieżne itp.).
1. 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłej obserwacji sytuacji pogodowej oraz monitorowania stanu dróg i wydawania dyspozycji operatorom sprzętu w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.
1. 5. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg i ulic niezwłocznie po wystąpieniu niekorzystnych dla ruchu drogowego warunków pogodowych, tak aby zapewnić przejezdność dróg (w tym zatok autobusowych) lecz nie później niż 2 godziny od wystąpienia opadów po uprzedniej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego
1.6. Drogi gminne należy odśnieżać/posypywać obustronnie tj. na całej szerokości jezdni (Koordynator ze strony Gminy Kępno może zdecydować o konieczności posypywaniu tylko miejsc niebezpiecznych tj. podjazdy, wzniesienia, łuki, zakręty, skrzyżowania, obiekty mostowe, przejścia dla pieszych itp.).
1.7. Maź i błoto pośniegowe powstałe po chwilowym wzroście temperatury należy usuwać na bieżąco, tak aby nie dopuścić do ponownego zamarznięcia.
1.8. Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania miejsc parkingowych znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania. - dotyczy Części I - okręg nr 1.
1.9 Obowiązki Wykonawcy:
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić:
1) sprzęt niezbędny do wykonania usług objętych niniejszą umową,
2) pełną, całodobową dyspozycyjność osób i sprzętu bez względu na dni wolne od pracy oraz święta, tak aby wyjazd do pracy mógł nastąpić najpóźniej w ciągu 2 godzin od wystąpienia warunków atmosferycznych określonych w § 2 ust. 2 umowy lub od otrzymania polecenia podjęcia działań ze strony przedstawiciela Zamawiającego,
3) własny materiał do wykonania usług,
4) miejsce składowania materiałów do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kępno,
5) bezprzewodową łączność przez telefony komórkowe z upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy (dyspozytorem akcji zimowej) oraz z kierowcami wszystkich pracujących pojazdów.
6) w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania innym sprzętem zastępczym umożliwiającym należyte wykonanie umowy.
1.10. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
1) informowanie na bieżąco Zamawiającego o przejezdności dróg i zdarzeniach na drogach objętych niniejszą umową;
2) informowanie Zamawiającego o zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,
3) sporządzanie raportów dobowych z wykonanych czynności wskazujących czas pracy poszczególnych pojazdów, rodzaj i ilość zużytych materiałów oraz przekazywanie ich w formie pisemnej bezpośrednio lub pocztą elektroniczną do Zamawiającego.
1.11.Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej Wykonawca zobowiązany jest zastosować środki chemiczne i materiały uszorstniające:
1) sól drogową z domieszką antyzbrylacza,
2) piasek drobnoziarnisty o uziarnieniu do 2 mm.
1.12. Do rozprowadzania środków chemicznych i uszorstniających Wykonawca zastosuje posypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące środki chemiczne i materiały uszorstniające.
Wykonawca zapewnia materiały do usuwania śliskości zimowej dróg zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach oraz obowiązującymi normami.
1.13 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 2 zadania (części):
Część 1 - okręg nr 1: miasto Kępno, obejmujący wszystkie ulice będące w zarządzie Gminy Kępno łącznie z osiedlem Hanulin,
Część 2 - okręg nr 2 - obejmujący drogi gminne na terenach sołectw: Borek Mielęcki, Domanin, Kierzenko, Kierzno, Kliny, Krążkowy, Mechnice, Mikorzyn, Myjomice, Olszowa, Osiny, Ostrówiec, Przybyszów, Pustkowie Kierzeńskie, Rzetnia, Szklarka Mielęcka, Świba

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 566424 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 356832 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 356832 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 356832 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Komunalnych CALORING

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6191745090

7.3.3) Ulica: Przemysłowa

7.3.4) Miejscowość: Kępno

7.3.5) Kod pocztowy: 63-600

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 356832 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 479027,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 479027,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 479027,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Roboty Ziemne Magdalena Sikora-Maślanka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6191941537

7.3.3) Ulica: Osiny

7.3.4) Miejscowość: Kępno

7.3.5) Kod pocztowy: 63-600

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 479027 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.