eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kępno › Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych Gminy Kępno w sezonie zimowym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych Gminy Kępno w sezonie zimowym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kępno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Kępno

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 5909400

1.5.8.) Numer faksu: 5909402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kepno@um.kepno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kepno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych Gminy Kępno w sezonie zimowym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7dc40fbe-6004-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00430626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kępno. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WR.271.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 951816 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. "Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych Gminy Kępno w sezonie zimowym 2022/2023"
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres zamówienia określa projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 4).
Przedmiot zamówienia według kodu CPV:
Usługi odśnieżania 90.62.00.00-9
Usługi usuwania oblodzenia 90.63.00.00-2
1.13 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 2 zadania (części):
Część 1 - okręg nr 1: miasto Kępno, obejmujący wszystkie ulice będące w zarządzie Gminy Kępno łącznie z osiedlem Hanulin,
1.2 Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia polega na odśnieżaniu, zapobieganiu i likwidacji śliskości zimowej, na drogach i ulicach gminnych będących w zarządzie Gminy Kępno wraz ze skrzyżowaniami, placami oraz parkingami, chodnikami, przystankami autobusowymi, zatokami autobusowymi. przy użyciu sprzętu i materiałów uszorstniających Wykonawcy dla zapewnienia przejezdności dróg i ulic. Likwidacja skutków gołoledzi poprzez posypywanie dróg gminnych przygotowaną mieszankę piasku z chlorkiem sodu .
1. 3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w zakresie zimowego utrzymania dróg całodobowo we wszystkie dni tygodnia podczas występowania niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, niskie temperatury, gołoledź, zawieje i zamiecie śnieżne itp.).
1. 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłej obserwacji sytuacji pogodowej oraz monitorowania stanu dróg i wydawania dyspozycji operatorom sprzętu w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.
1. 5. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg i ulic niezwłocznie po wystąpieniu niekorzystnych dla ruchu drogowego warunków pogodowych, tak aby zapewnić przejezdność dróg (w tym zatok autobusowych) lecz nie później niż 2 godziny od wystąpienia opadów po uprzedniej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego
1.6. Drogi gminne należy odśnieżać/posypywać obustronnie tj. na całej szerokości jezdni (Koordynator ze strony Gminy Kępno może zdecydować o konieczności posypywaniu tylko miejsc niebezpiecznych tj. podjazdy, wzniesienia, łuki, zakręty, skrzyżowania, obiekty mostowe, przejścia dla pieszych itp.).
1.7. Maź i błoto pośniegowe powstałe po chwilowym wzroście temperatury należy usuwać na bieżąco, tak aby nie dopuścić do ponownego zamarznięcia.
1.8. Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania miejsc parkingowych znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania. - dotyczy Części I - okręg nr 1.
1.9 Obowiązki Wykonawcy:
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić:
1) sprzęt niezbędny do wykonania usług objętych niniejszą umową,
2) pełną, całodobową dyspozycyjność osób i sprzętu bez względu na dni wolne od pracy oraz święta, tak aby wyjazd do pracy mógł nastąpić najpóźniej w ciągu 2 godzin od wystąpienia warunków atmosferycznych określonych w § 2 ust. 2 umowy lub od otrzymania polecenia podjęcia działań ze strony przedstawiciela Zamawiającego,
3) własny materiał do wykonania usług,
4) miejsce składowania materiałów do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kępno,
5) bezprzewodową łączność przez telefony komórkowe z upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy (dyspozytorem akcji zimowej) oraz z kierowcami wszystkich pracujących pojazdów.
6) w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania innym sprzętem zastępczym umożliwiającym należyte wykonanie umowy.
1.10. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
1) informowanie na bieżąco Zamawiającego o przejezdności dróg i zdarzeniach na drogach objętych niniejszą umową;
2) informowanie Zamawiającego o zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,
3) sporządzanie raportów dobowych z wykonanych czynności wskazujących czas pracy poszczególnych pojazdów, rodzaj i ilość zużytych materiałów oraz przekazywanie ich w formie pisemnej bezpośrednio lub pocztą elektroniczną do Zamawiającego.
1.11.Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej Wykonawca zobowiązany jest zastosować środki chemiczne i materiały uszorstniające:
1) sól drogową z domieszką antyzbrylacza,
2) piasek drobnoziarnisty o uziarnieniu do 2 mm.
1.12. Do rozprowadzania środków chemicznych i uszorstniających Wykonawca zastosuje posypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące środki chemiczne i materiały uszorstniające.
Wykonawca zapewnia materiały do usuwania śliskości zimowej dróg zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach oraz obowiązującymi normami.
1.13 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 2 zadania (części):
Część 1 - okręg nr 1: miasto Kępno, obejmujący wszystkie ulice będące w zarządzie Gminy Kępno łącznie z osiedlem Hanulin,
Część 2 - okręg nr 2 - obejmujący drogi gminne na terenach sołectw: Borek Mielęcki, Domanin, Kierzenko, Kierzno, Kliny, Krążkowy, Mechnice, Mikorzyn, Myjomice, Olszowa, Osiny, Ostrówiec, Przybyszów, Pustkowie Kierzeńskie, Rzetnia, Szklarka Mielęcka, Świba

4.2.5.) Wartość części: 385392 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy po wyczerpaniu kwoty wynagrodzenia maksymalnego określonego w umowie, dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne jak opisane w SWZ ("Opcja"). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 9 ust 2 ustawy.
Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na takich samych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.
Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zmiany umowy i dokonywane jest na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium znaczenie
1) cena
2) termin płatności faktury
3) czas rozpoczęcia akcji tj. termin wyjazdu gotowych jednostek sprzętowych do pełnienia akcji zimowego utrzymania dróg 60 %
20 %
20%
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Termin płatności faktury - waga 20%
Ofercie zostaną przyznane punkty w sposób wskazany poniżej:
- Termin płatności 14 dni i krótszy - 0 pkt.
- Termin płatności od 15 do 17 dni - 5 pkt.
- Termin płatności od 18 do 21 dni - 10 pkt.
- Termin płatności od 22 do 25 dni - 15 pkt
- Termin płatności od 26 do 30 dni - 20 pkt.
Jeżeli termin płatności podany przez Wykonawcę będzie dłuższy niż 30 dni, dla oceny ofert Zamawiający przyjmuje termin płatności równy 30 dni.
3) Według kryterium "czas rozpoczęcia akcji tj. termin wyjazdu gotowych jednostek sprzętowych do pełnienia akcji zimowego utrzymania dróg dla zadań 1, 2" XG ofercie zostaną przyznane punkty w sposób wskazany poniżej:
- czas rozpoczęcia akcji w przedziale mniej niż 30 minut - 20 pkt
- czas rozpoczęcia akcji w przedziale 30 minut > 60 minut - 15 pkt
- czas rozpoczęcia akcji w przedziale 60 minut > 90 minut - 10 pkt
- czas rozpoczęcia akcji w przedziale 90 minut > 120 minut - 5 pkt
- czas rozpoczęcia akcji w przedziale 120 minut i powyżej - 0 pkt
Jeżeli Wykonawca w druku oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego czasu reakcji, Zamawiający uzna, że czas reakcji wynosi powyżej 120 minut.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpoczęcia akcji tj. termin wyjazdu gotowych jednostek sprzętowych do pełnienia akcji zimowego utrzymania dróg

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. "Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych Gminy Kępno w sezonie zimowym 2022/2023"
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres zamówienia określa projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 4).
Przedmiot zamówienia według kodu CPV:
Usługi odśnieżania 90.62.00.00-9
Usługi usuwania oblodzenia 90.63.00.00-2
Część 2 - okręg nr 2 - obejmujący drogi gminne na terenach sołectw: Borek Mielęcki, Domanin, Kierzenko, Kierzno, Kliny, Krążkowy, Mechnice, Mikorzyn, Myjomice, Olszowa, Osiny, Ostrówiec, Przybyszów, Pustkowie Kierzeńskie, Rzetnia, Szklarka Mielęcka, Świba
1.2 Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia polega na odśnieżaniu, zapobieganiu i likwidacji śliskości zimowej, na drogach i ulicach gminnych będących w zarządzie Gminy Kępno wraz ze skrzyżowaniami, placami oraz parkingami, chodnikami, przystankami autobusowymi, zatokami autobusowymi. przy użyciu sprzętu i materiałów uszorstniających Wykonawcy dla zapewnienia przejezdności dróg i ulic. Likwidacja skutków gołoledzi poprzez posypywanie dróg gminnych przygotowaną mieszankę piasku z chlorkiem sodu .
1. 3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w zakresie zimowego utrzymania dróg całodobowo we wszystkie dni tygodnia podczas występowania niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, niskie temperatury, gołoledź, zawieje i zamiecie śnieżne itp.).
1. 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłej obserwacji sytuacji pogodowej oraz monitorowania stanu dróg i wydawania dyspozycji operatorom sprzętu w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.
1. 5. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg i ulic niezwłocznie po wystąpieniu niekorzystnych dla ruchu drogowego warunków pogodowych, tak aby zapewnić przejezdność dróg (w tym zatok autobusowych) lecz nie później niż 2 godziny od wystąpienia opadów po uprzedniej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego
1.6. Drogi gminne należy odśnieżać/posypywać obustronnie tj. na całej szerokości jezdni (Koordynator ze strony Gminy Kępno może zdecydować o konieczności posypywaniu tylko miejsc niebezpiecznych tj. podjazdy, wzniesienia, łuki, zakręty, skrzyżowania, obiekty mostowe, przejścia dla pieszych itp.).
1.7. Maź i błoto pośniegowe powstałe po chwilowym wzroście temperatury należy usuwać na bieżąco, tak aby nie dopuścić do ponownego zamarznięcia.
1.8. Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania miejsc parkingowych znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania. - dotyczy Części I - okręg nr 1.
1.9 Obowiązki Wykonawcy:
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić:
1) sprzęt niezbędny do wykonania usług objętych niniejszą umową,
2) pełną, całodobową dyspozycyjność osób i sprzętu bez względu na dni wolne od pracy oraz święta, tak aby wyjazd do pracy mógł nastąpić najpóźniej w ciągu 2 godzin od wystąpienia warunków atmosferycznych określonych w § 2 ust. 2 umowy lub od otrzymania polecenia podjęcia działań ze strony przedstawiciela Zamawiającego,
3) własny materiał do wykonania usług,
4) miejsce składowania materiałów do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kępno,
5) bezprzewodową łączność przez telefony komórkowe z upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy (dyspozytorem akcji zimowej) oraz z kierowcami wszystkich pracujących pojazdów.
6) w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania innym sprzętem zastępczym umożliwiającym należyte wykonanie umowy.
1.10. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
1) informowanie na bieżąco Zamawiającego o przejezdności dróg i zdarzeniach na drogach objętych niniejszą umową;
2) informowanie Zamawiającego o zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,
3) sporządzanie raportów dobowych z wykonanych czynności wskazujących czas pracy poszczególnych pojazdów, rodzaj i ilość zużytych materiałów oraz przekazywanie ich w formie pisemnej bezpośrednio lub pocztą elektroniczną do Zamawiającego.
1.11.Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej Wykonawca zobowiązany jest zastosować środki chemiczne i materiały uszorstniające:
1) sól drogową z domieszką antyzbrylacza,
2) piasek drobnoziarnisty o uziarnieniu do 2 mm.
1.12. Do rozprowadzania środków chemicznych i uszorstniających Wykonawca zastosuje posypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące środki chemiczne i materiały uszorstniające.
Wykonawca zapewnia materiały do usuwania śliskości zimowej dróg zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach oraz obowiązującymi normami.
1.13 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 2 zadania (części):
Część 1 - okręg nr 1: miasto Kępno, obejmujący wszystkie ulice będące w zarządzie Gminy Kępno łącznie z osiedlem Hanulin,
Część 2 - okręg nr 2 - obejmujący drogi gminne na terenach sołectw: Borek Mielęcki, Domanin, Kierzenko, Kierzno, Kliny, Krążkowy, Mechnice, Mikorzyn, Myjomice, Olszowa, Osiny, Ostrówiec, Przybyszów, Pustkowie Kierzeńskie, Rzetnia, Szklarka Mielęcka, Świba

4.2.5.) Wartość części: 566424 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy po wyczerpaniu kwoty wynagrodzenia maksymalnego określonego w umowie, dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne jak opisane w SWZ ("Opcja"). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 9 ust 2 ustawy.
Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na takich samych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.
Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zmiany umowy i dokonywane jest na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium znaczenie
1) cena
2) termin płatności faktury
3) czas rozpoczęcia akcji tj. termin wyjazdu gotowych jednostek sprzętowych do pełnienia akcji zimowego utrzymania dróg 60 %
20 %
20%
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Termin płatności faktury - waga 20%
Ofercie zostaną przyznane punkty w sposób wskazany poniżej:
- Termin płatności 14 dni i krótszy - 0 pkt.
- Termin płatności od 15 do 17 dni - 5 pkt.
- Termin płatności od 18 do 21 dni - 10 pkt.
- Termin płatności od 22 do 25 dni - 15 pkt
- Termin płatności od 26 do 30 dni - 20 pkt.
Jeżeli termin płatności podany przez Wykonawcę będzie dłuższy niż 30 dni, dla oceny ofert Zamawiający przyjmuje termin płatności równy 30 dni.
3) Według kryterium "czas rozpoczęcia akcji tj. termin wyjazdu gotowych jednostek sprzętowych do pełnienia akcji zimowego utrzymania dróg dla zadań 1, 2" XG ofercie zostaną przyznane punkty w sposób wskazany poniżej:
- czas rozpoczęcia akcji w przedziale mniej niż 30 minut - 20 pkt
- czas rozpoczęcia akcji w przedziale 30 minut > 60 minut - 15 pkt
- czas rozpoczęcia akcji w przedziale 60 minut > 90 minut - 10 pkt
- czas rozpoczęcia akcji w przedziale 90 minut > 120 minut - 5 pkt
- czas rozpoczęcia akcji w przedziale 120 minut i powyżej - 0 pkt
Jeżeli Wykonawca w druku oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego czasu reakcji, Zamawiający uzna, że czas reakcji wynosi powyżej 120 minut.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas rozpoczęcia akcji tj. termin wyjazdu gotowych jednostek sprzętowych do pełnienia akcji zimowego utrzymania dróg

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, przez co najmniej 3 miesiące świadczył usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg o łącznej wartości brutto, co najmniej 200 tys. zł wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wykaz usług - załącznik nr 5) - dotyczy części 1 i 2
b) Warunek ten, w zakresie narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia następującymi pojazdami.
Wymagania minimalne dotyczące sprzętu:
1) okręg nr 1:
1. piaskarka samochodowa - 1 szt.,
2. samochód ciężarowy z pługiem - 1 szt.,
3. ciągnik z pługiem i piaskarką - 1 szt.,
4. równiarka - 1 szt.,
2) okręg nr 2:
1. piaskarka samochodowa - 1 szt.,
2. samochód ciężarowy z pługiem - 3 szt.,
3. ciągnik z pługiem i piaskarką - 2 szt.,
4. równiarka - 1 szt.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6
sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek ten zostaje uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) dotyczy części 1 i 2

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane; wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;; Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami -Załącznik nr 6 do SWZ;; podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- dokumenty potwierdzające, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub
CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed ich złożeniem.;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zad. 1 - 5 000.00 PLN
Zad. 2 - 8 000.00 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-21 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-21 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.