eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › USŁUGA WYKONANIA PRANIA ODZIEŻY I INNYCH PRZEDMIOTÓW ORAZ USŁUGA CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI OBUWIA NA RZECZ 31. WOG ORAZ JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIUOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA WYKONANIA PRANIA ODZIEŻY I INNYCH PRZEDMIOTÓW ORAZ
USŁUGA CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI OBUWIA NA RZECZ 31. WOG ORAZ JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101067256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konstantynowska 85

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 31wog.zp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://31wog.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA WYKONANIA PRANIA ODZIEŻY I INNYCH PRZEDMIOTÓW ORAZ
USŁUGA CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI OBUWIA NA RZECZ 31. WOG ORAZ JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-adfe4b78-753a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478671

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/31wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/31wog na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.
Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym). Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
Oferta musi być podpisana podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym odbiorze oferty przez System.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/31wog
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont Użytkowników Wewnętrznych Jednostki Zamawiającej odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania w ramach postępowania. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 31. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ul. Konstantynowska 85, 95 – 100 ZGIERZ, tel. 261 442 002, 31wog.kancelaria@ron.mil.pl reprezentowany przez KOMENDANTA,

2. u administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: 31wog.iod@ron.mil.pl. lub telefonicznie nr 261 442 275,

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,

4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie art. 78 ustawy PZP, w zw. z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 31.Wojskowego Oddziału Gospodarczego, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych dotyczących bezpośrednio Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy *;
− na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
9. Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art.. 6 ust. 1 lit. c RODO.
_____________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 19/ZP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych (prania wodnego i chemicznego) oraz usługa wykonywania dezynfekcji, czyszczenia i konserwacji obuwia na rzecz 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu.
Przedmiotowe usługi swym zakresem obejmują:

1. Pranie wodne w ilości – 15 200 kg (słownie: piętnaście tysięcy dwieście kg),
2. Pranie chemiczne w ilości – 3 150 kg (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt kg).

W przypadku skorzystania z prawa opcji zwiększenia wartości zamówienia do 80% Ilości podane są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie.

3. Dezynfekcja obuwia w ilości 2600 par.

Wymagania oraz czynności podczas prania:

Pranie wodne z maglowaniem (prasowaniem):
1) pranie wodne umundurowania, wyekwipowania i odzieży roboczej określonej w Załączniku Nr 1 do SWZ;
2) pranie wodne pozostałego umundurowania, wyekwipowania i odzieży roboczej nieujętej w Załączniku Nr 1 do SWZ;
3) pranie wodne bielizny pościelowej, osobistej, stołowej oraz odzieży roboczej pracowników pionu żywnościowego i medycznego (wykaz PUiW, zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ)
4) wykonanie drobnych napraw krawieckich (np. przyszywanie guzików, zszycie rozdarć, cerowanie, obszycie poszarpanych brzegów, wciąganie gumek lub sznurków itp.) przed zwrotem do magazynu;
5) maglowanie PUiW tego wymagających (wykaz PUiW – Załącznik Nr 1 do SWZ);
6) prasowanie PUiW tego wymagających (wykaz PUiW – Załącznik Nr 1 do SWZ);
7) pranie i czyszczenie pozostałych PUiW zgodnie z technologią w zależności od wskazań określonych przez producenta na wszywce (metce) danego PUiW;
8) składanie i pakowanie po maglowaniu i prasowaniu według asortymentu
w worek (np. foliowy uniemożliwiający zabrudzenie) po 10-20 szt. PUiW w paczce (ze szczególnym zwróceniem uwagi na osobne pakowanie PUiW pionu żywnościowego i medycznego);
9) płukanie ręczników frotte w płynie zmiękczającym;

Pranie chemiczne z prasowaniem:
1) pranie chemiczne umundurowania, wyekwipowania i odzieży roboczej ujętej w Załączniku Nr 1 do SWZ;
2) pranie chemiczne pozostałego umundurowania, wyekwipowania i odzieży roboczej nieujętej w Załączniku Nr 1 do SWZ;
3) odkażanie i usuwanie plam;
4) wykonanie drobnych napraw krawieckich (np. przyszywanie guzików, zszycie rozdarć, cerowanie, obszycie poszarpanych brzegów, wciąganie gumek lub sznurków itp.) przed zwrotem do magazynu;
5) prasowanie w zależności od asortymentu (wykaz PUiW – Załącznik Nr 1 do SWZ);
6) składanie i pakowanie po prasowaniu według asortymentu w worek (np. foliowy) uniemożliwiający zabrudzenie po 10-20 szt. PUiW w paczce;

Czyszczenie obejmuje:
1) Usługi realizowane będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego
2) Wykonanie usług będzie się odbywało na podstawie każdorazowych zleceń zgodnie z potrzebami Zamawiającego. O potrzebie wykonania usługi, miejscu jej wykonania, terminie wykonania usługi oraz przewidywanej ilości Zamawiający winien uprzedzić Wykonawcę na co najmniej 5 dni przed datą wykonania usługi. Jednorazowe zlecenie wykonania usługi nie może dotyczyć mniejszej ilości niż 30 par butów w danym dniu.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszania ilości obuwia. Minimalna ilość, która zostanie poddana usłudze nie może być mniejsza niż 50% ilości minimalnej określonej w § 1 ust. 1 umowy. Zmniejszenie liczby obuwia nie będzie rodzić po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń finansowych wobec Zamawiającego.

2. Ilości podane są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie.

3. Wymogi dotyczące stosowanych środków piorących, czyszczących. Środki piorące, odplamiające i dezynfekcyjne używane do prania, czyszczenia, maglowania i prasowania muszą posiadać takie właściwości, aby nie powodować zniszczenia przedmiotów, tzn. nie powodować zniszczenia włókien materiałów (utraty kolorów), nie powodować zniszczenia obuwia, utraty właściwości ochronnych, nie powodować alergii, jak również nie mogą zawierać chloru i sody, oraz muszą posiadać atest PZH lub równoważne.

4. Usługi prania oraz usługi czyszczenia w przypadku skażenia realizowane będą zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1) należy odseparować przedmioty skażone przeznaczone do dezynfekcji od przedmiotów przeznaczonych do standardowego prania, czyszczenia podczas procesu transportu jak i prania i czyszczenia.
2) przedmioty skażone powinny być spakowane w czerwony, foliowy worek, który dostarcza Wykonawca.
3) przedmioty skażone powinny być prane, czyszczone z zastosowaniem odpowiedniej formuły prania, czyszczenia zgodnie z zaleceniami Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom, Światowej Organizacji Zdrowia oraz obowiązującymi przepisami prawa, które dotyczą skażenia drobnoustrojem (odpowiednia temperatura, czas, działanie mechaniczne i chemiczne oraz użycie środka do dezynfekcji w procesie prania, czyszczenia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98312000-3 - Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych

98315000-4 - Usługi prasowania

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

50821000-6 - Usługi w zakresie naprawy butów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający uprawniony jest do realizacji zwiększonego zakresu umowy, do wartości 80 % zamówienia podstawowego, w sytuacji zwiększenia/zmiany poziomu zatrudnienia w 31. WOG i JW będących na zaopatrzeniu Zamawiającego. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi po takich samych cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

L.p. Rodzaj kryterium Liczba punktów (waga)
1 Cena 100

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie z n/w wzorem.

cena brutto oferty najniżej skalkulowanej
Liczba punktów oferty = ----------------------------------------------------------- x 100
cena brutto ocenianej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym:

Oświadczenie w celu potwierdzenia aktualności informacji przedstawionych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 - zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/31wog na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.