eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Widawa › Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do Zespołu Szkół w Widawie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej w sezonie grzewczym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do Zespołu Szkół w Widawie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej w sezonie grzewczym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIDAWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934571

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Kościuszki 10

1.5.2.) Miejscowość: Widawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-170

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 436721034

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@widawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.widawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.widawa.pl/17

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Zespół Szkół w Widawie ul. Wieluńska 17, 98 -170 Widawa, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chociwiu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, Dąbrowa Widawska 61, 98 – 170 Widawa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do Zespołu Szkół w Widawie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej w sezonie grzewczym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7bcb9fcc-41bd-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478446

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021148/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup wraz z dostawą oleju opałowego do Zespołu Szkół w Widawie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej w sezonie grzewczym 2022/2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373313/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIK.271.13.2022.DK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 500210,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą oleju opałowego do Zespołu Szkół w Widawie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej w sezonie grzewczym 2022/2023.
Szacowana ilości oleju opałowego ogółem 92 000 litrów ma charakter orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu oleju opałowego w podanej ilości, w tym:
1) Zespół Szkół w Widawie ul. Wieluńska 17, 98 -170 Widawa w ilości 55 000 litrów,
2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chociwiu, Chociw 191, 98 – 170 Widawa w ilości 25 000 litrów,
3) Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, Dąbrowa Widawska 61, 98 – 170 Widawa w ilości 12 000 litrów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 618142,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 620682,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 618142,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MKAJ SKORUPA Sp. z o.o.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272534037

7.3.3) Ulica: ul. Traktorowa 126;

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 91-204

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 618142,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.