eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Obsługa logistyczna odpłatnych konferencji i szkoleń dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego Oddział Bydgoszcz oraz Biuro Koszalin, znak postępowania: ZP - DC - 33/22Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa logistyczna odpłatnych konferencji i szkoleń dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego Oddział Bydgoszcz oraz Biuro Koszalin, znak postępowania: ZP – DC - 33/22

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017196300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczęśliwicka 34

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-353

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@udt.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.udt.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa Osoba Prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa logistyczna odpłatnych konferencji i szkoleń dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego Oddział Bydgoszcz oraz Biuro Koszalin, znak postępowania: ZP – DC - 33/22

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b90df27-64e7-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478442

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00306219/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów UDT O/Bydgoszcz (planowana realizacja V 2023 r.) oraz O/Szczecin, Biuro w Koszalinie (planowana realizacja X 2023 r.)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.udt.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.udt.gov.pl/przetargi

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przekazywanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://udt.eb2b.com.pl zapewniającej zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie
terminu na ich składanie. Korzystanie z platformy zakupowej oraz zarejestrowanie i utrzymanie konta na Platformie zakupowej przez
Wykonawcę jest bezpłatne. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta. Zamawiający zaleca założenie Konta na
Platformie zakupowej na kilka dni przed złożeniem oferty. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej - dostępny pod adresem internetowym:
https://udt.eb2b.com.pl/user/terms lub https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w
przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz
uznaje go za wiążący. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się w
zakładce Regulacje i procedury: https://udt.eb2b.com.pl/cms-directory.html/regulations W sprawach technicznych związanych z
funkcjonowaniem i obsługą Platformy zakupowej należy korzystać z Pomocy Technicznej, która udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy.
Pomoc techniczna jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod nr tel. +48 22 428 19 28, adres e-mail:
admin@eb2b.com.pl W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego korespondencja elektroniczna (inna niż oferty i załączniki do oferty) przekazywana jest wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: przetargi@udt.gov.pl.
Zamawiający wysyłając korespondencję do Wykonawców będzie używał adresów poczty elektronicznej osób uprawnionych do
komunikowania się z Wykonawcami. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ przekazywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej -
e-mail: przetargi@udt.gov.pl Zamawiający nie zaleca komunikowania się poprzez wykorzystanie przycisku: Pytania/Informacje na
Platformie https://udt.eb2b.com.pl lub https://platforma.eb2b.com.pl (platforma zakupowa służy jedynie do złożenia oferty w
postępowaniu). Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
udzielenie zamówienia udostępniane są na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.udt.gov.pl zakładka: Kim jesteśmy ->
zamówienia publiczne i sprzedaż majątku -> Przetargi publiczne (Pzp), link https://bip.udt.gov.pl/przetargi.
Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 61 ustawy Pzp.
Szczegóły w zakresie informacji o środkach komunikacji elektronicznej oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych - znajdują się w treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa jako
Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka
34, kod pocztowy 02-353;
b) Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za
pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl);
c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem
postępowania o udzielenie i realizacje zamówienia publicznego. d) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
e) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
f) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
h) Posiadają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, z zastrzeżeniem wymagania
wskazanego w art. 75 ustawy Pzp;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 3 ustawy Pzp
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Państwa, że przetwarzanie danych
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP–DC-33/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej przez UDT Oddział Bydgoszcz w terminie: 27-28 kwietnia 2023 lub 11-12 maja 2023.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-27 do 2023-04-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin bezkosztowej rezygnacji z realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie doby hotelowej – godzina wykwaterowania

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Obsługa logistyczna odpłatnego szkolenia dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanego przez UDT Oddział Bydgoszcz w terminie 12-13 czerwca 2023 lub 15-16 czerwca 2023.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-12 do 2023-06-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin bezkosztowej rezygnacji z realizacji przedmiotu zamówienia (poniżej 19 dni przed organizacją konferencji)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie doby hotelowej – godzina wykwaterowania

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp:
- dla części 1 dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej odnoszącej się do doświadczenia: Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj.
• zrealizowanie co najmniej 1 konferencji/szkolenia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto
• dla co najmniej 100 osób w oferowanym obiekcie;

- dla części 2 dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej odnoszącej się do doświadczenia: Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia,
• zrealizowanie co najmniej 1 szkolenia/konferencji o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto,
• dla co najmniej 30 osób w oferowanym obiekcie.
Przez zrealizowanie konferencji/szkolenia Zamawiający rozumie: zapewnienie, co najmniej noclegu, wyżywienia oraz sali konferencyjnej/szkoleniowej.
Zamawiający wymaga „doświadczenia” w oferowanym obiekcie, tj. Wykonawca musi wykazać 1 konferencję/szkolenie (na warunkach określonych powyżej), które zrealizował w oferowanym Zamawiającemu obiekcie.
Uwaga: Podana przez Wykonawcę wartość brutto i ilość osób musi być wartością zrealizowanej usługi w ramach jednej umowy/kontraktu. Zamawiający nie dopuszcza sumowania różnych usług w celu spełnienia warunku. Jeżeli w ramach jednej umowy/kontraktu, Wykonawca wykonał więcej niż jedną konferencje/szkolenie, to podana przez Wykonawcę wartość brutto i ilość osób musi dotyczyć jednej konferencji/szkolenia (tej, która potwierdza spełnienie warunku).
Zamawiający nie dopuszcza sumowania różnych usług (wykonywanych dla różnych podmiotów) w celu wykazania spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskażą w ofercie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza sumowanie wartości usług wielu umów, jeśli były wynikiem tego samego zapytania ofertowego lub przetargu jednego odbiorcy.
Wykaz usług stanowi załącznik do SWZ.
Wykonawca, który samodzielnie nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, tj. nie posiada wymaganego „doświadczenia” może posłużyć się „doświadczeniem” podmiotu trzeciego.
W takim przypadku, Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie innych podmiotów - załącznik do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu, Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert); Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz usług dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, które należy złożyć wraz z ofertą:
a) Formularz oferty (wypełniony i podpisany) - wzór zał. do SWZ;
b) Formularz cenowy (wypełniony i podpisany) - wzór zał. do SWZ;
c) Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) - wzór zał. do SWZ;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór zał. do SWZ;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór zał. do SWZ;
f) Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy została określona w § 15 projektowanych postanowień umowy (załącznik do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa do składania ofert - https://udt.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Uszczegółowienie ad. terminu realizacji:
Część 1: Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej przez UDT Oddział Bydgoszcz w terminie: 27-28 kwietnia 2023 lub 11-12 maja 2023.
Część 2: Obsługa logistyczna odpłatnego szkolenia dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanego przez UDT Oddział Bydgoszcz w terminie 12-13 czerwca 2023 lub 15-16 czerwca 2023.
Dla części 1-2 termin realizacji zgodnie z wyborem Wykonawcy w formularzu ofertowym.
2. Miejsce wykonania zamówienia:
Ad. Części 1 - 2: Obiekt konferencyjno - hotelowy usytuowany w województwie: pomorskim lub zachodniopomorskim.
Uwaga:
a) Obiekt nie może znajdować się bezpośrednio przy trasie szybkiego ruchu lub w miejscu o natężonym hałasie, w szczególności przy: stacji benzynowej, hali magazynowej, parkingu dla samochodów ciężarowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych itp. Obiekt ma się znajdować w cichej i atrakcyjnej okolicy, w otoczeniu zieleni/ jeziora/ stawów/parku, poza ścisłym centrum miasta.
b) Zamawiający dopuszcza obiekt składający się z kilku budynków z dogodnym przejściem z jednego budynku do drugiego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.