eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Obsługa logistyczna odpłatnych konferencji i szkoleń dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego Oddział Bydgoszcz oraz Biuro Koszalin, znak postępowania: ZP - DC - 33/22Ogłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Obsługa logistyczna odpłatnych konferencji i szkoleń dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego Oddział Bydgoszcz oraz Biuro Koszalin, znak postępowania: ZP – DC - 33/22

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017196300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczęśliwicka 34

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-353

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@udt.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.udt.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.udt.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa Osoba Prawna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa logistyczna odpłatnych konferencji i szkoleń dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego Oddział Bydgoszcz oraz Biuro Koszalin, znak postępowania: ZP – DC - 33/22

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b90df27-64e7-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048475

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00306219/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów UDT O/Bydgoszcz (planowana realizacja V 2023 r.) oraz O/Szczecin, Biuro w Koszalinie (planowana realizacja X 2023 r.)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478442

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP–DC-33/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 202516,07 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 202515,07 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej przez UDT Oddział Bydgoszcz w terminie: 27-28 kwietnia 2023 lub 11-12 maja 2023.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

4.5.5.) Wartość części: 147374,92 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Obsługa logistyczna odpłatnego szkolenia dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanego przez UDT Oddział Bydgoszcz w terminie 12-13 czerwca 2023 lub 15-16 czerwca 2023.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

4.5.5.) Wartość części: 55141,15 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Powody unieważnienia – uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj. 164 189,93 zł brutto do ceny oferty z najniższą ceną, czyli do ceny oferty nr 3,
złożonej przez Espai, Dorota Ugrewicz, ul. Fiołkowa 9, 52-200 Wysoka (Wrocław), z ceną ofertową 199 500,00 zł brutto.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 156330,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 199500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Powody unieważnienia – uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj. 61 754,88 zł brutto do ceny oferty z najniższą ceną, czyli do ceny oferty nr 2, złożonej przez UpHOTEL Sp. z o. o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, z ceną ofertową 66 540,00 zł brutto.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 57510,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 72500,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.