eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa sprzętu komputerowego do KOWROgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego do KOWR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karolkowa 30

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-207

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kowr.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Realizacja zadań w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego do KOWR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24169b60-4bad-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00077995/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.6 Dostawa sprzetu komputerowego i asortymentu informatycznego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 374/2022/C

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 566773,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: dostawa sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych min. 15” wraz z licencjami na system operacyjny w ilości 100 sztuk.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.5.) Wartość części: 488348,33 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2: dostawa sprzętu komputerowego - monitorów LCD min. 27” w ilości 30 sztuk

4.5.3.) Główny kod CPV: 30231300-0 - Monitory ekranowe

4.5.5.) Wartość części: 20947,88 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3: dostawa asortymentu informatycznego:
a) dysków SSD 1TB w ilości 20 sztuk
b) dysków SSD 512GB w ilości 40 sztuk
c) karty graficzne w ilości 3 sztuk
d) klawiatury bezprzewodowej wraz z myszką bezprzewodową w ilości 50 sztuk
e) klawiatury USB w ilości 150 sztuk
f) myszki USB w ilości 150 sztuk
g) kieszenie na dysk M.2 USB 3.0 w ilości 10 sztuk
h) zasilacze do laptopa Lenovo Thinkbook 14-IIL w ilości 5 sztuk
i) zasilacze do laptopa DELL Latitude 5521 w ilości 2 sztuk
j) zasilacze ATX 750W w ilości 3 sztuk
k) kable HDMI 4k 1.8m w ilości 25 sztuk
l) kable HDMI 4k 3m w ilości 20 sztuk
m) kable HDMI 4k 5m w ilości 10 sztuk
n) kable RJ45 2m w ilości 60 sztuk
o) pamięci RAM DDR4 SODIMM w ilości 20 sztuk
p) pamięci RAM DDR4 DIMM w ilości 10 sztuk
r) pamięci RAM DDR3 DIMM w ilości 70 sztuk
s) zestaw do wideokonferencji w ilości 1 sztuki

4.5.3.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.5.5.) Wartość części: 57477,09 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.
Zgodnie z brzmieniem powołanego przepisu, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem w zadaniu 1 jest dostawa komputerów przenośnych min. 15” wraz z licencjami na system operacyjny w ilości 100 sztuk.
Zgodnie z brzmieniem pkt 9 (Zasilanie) Załącznika nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wymagał, aby bateria posiadała minimum 3 ogniwa [3-cell] oraz pojemność minimum 65 Wh.
W złożonym przez Wykonawcę Załączniku nr 1a w pkt 9 zaznaczono, że oferowany sprzęt – laptop Lenovo ThinkBook 15 G4 posiada baterię z minimum 3 ogniwami oraz pojemność minimum 65Wh.
W toku badania złożonej oferty Zamawiający, pismem z dnia 25.10.2022 r., znak: CEN.BPZP.WZP.260.68.2022.AWJ.47, zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących pojemności baterii w oferowanym sprzęcie.
W odpowiedzi z dnia 27.10.2022 r. Wykonawca poinformował, że „zaoferowane komputery przenośne Lenovo ThinkBook 15 G4 posiadają baterię o pojemności 45 Wh”, a zatem o pojemności mniejszej niż wymagana.
Treść tej oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia udzielanego w niniejszym postępowaniu, co skutkuje obowiązkiem odrzucenia oferty.

Na wykonanie Zadania 1 została złożona jedna oferta, która została odrzucona.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

1. Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.
Zgodnie z brzmieniem powołanego przepisu, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem w zadaniu 2 jest dostawa monitorów LCD min. 27” w ilości 30 sztuk.
Zgodnie z brzmieniem pkt 1 lit. j) Załącznika nr 1b do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wymagał, aby monitor posiadał minimum 5 portów USB, w tym 3 x USB 3.0, 2 x USB 2.0.
W złożonym przez Wykonawcę Załączniku nr 1b w pkt 1 lit. j) zaznaczono, że oferowany sprzęt – monitor IIYAMA 27” XUB2793HSU-B4 posiada wymaganą minimalną ilość portów USB.
W toku badania złożonej oferty Zamawiający, pismem z dnia 26.10.2022 r., znak: CEN.BPZP.WZP.260.68.2022.AWJ.50, zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących ilości portów USB w oferowanym sprzęcie.
W odpowiedzi z dnia 28.10.2022 r. Wykonawca poinformował, że „zaproponowany przez nas w ofercie monitor Iiyama XUB2793HSU-B4 posiada jedynie 2xUSB 3.0”, a zatem w ilości mniejszej niż wymagana.
Treść tej oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia określonymi w niniejszym postępowaniu, co skutkuje obowiązkiem odrzucenia oferty.
Ponadto, oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy.
Zgodnie z brzmieniem powołanego przepisu, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą.
Wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdziale XIV SWZ. Zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości 300,00 PLN (ust. 1). Wadium należało wnieść przed upływem terminu składania ofert, który został wyznaczony do dnia 24.10.2022 r. do godziny 12:00 i utrzymać nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą. Zamawiający zastrzegł również w ust. 5, że wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione, jeżeli zostanie zaksięgowane przez Bank na rachunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 rozdziału XIV SWZ, przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wniesione przez Wykonawcę w pieniądzu zostało zaksięgowane przez Bank na rachunku bankowym Zamawiającego w dniu 24.10.2022 r. o godzinie 14:15:40, a zatem po upływie terminu składania ofert.
Wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert oznacza, że oferta nie była zabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą, co stanowi okoliczność skutkującą odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy.
2. Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.
Zgodnie z brzmieniem powołanego przepisu, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem w zadaniu 2 jest dostawa monitorów LCD min. 27” w ilości 30 sztuk.
Zgodnie z brzmieniem pkt 1 lit. i) Załącznika nr 1b do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wymagał, aby monitor posiadał złącza wbudowane: 1 x VGA, 1 x Display Port 1.2, 1 x HDMI w wersji 1.4.
W złożonym przez Wykonawcę Załączniku nr 1b w pkt 1 lit. i) zaznaczono, że oferowany sprzęt – monitor AOC 27V5C posiada wymagane minimalne parametry techniczne wbudowanych złączy.
W toku badania złożonej oferty Zamawiający, pismem z dnia 26.10.2022 r., znak: CEN.BPZP.WZP.260.68.2022.AWJ.51, zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących wymaganych minimalnych parametrów technicznych wbudowanych złączy.
W odpowiedzi z dnia 31.10.2022 r. Wykonawca poinformował, że „zaoferowane monitory AOC 27V5C nie posiadają wymaganego portu VGA”, a zatem nie spełniają wymaganych minimalnych parametrów technicznych wbudowanych złączy.
Treść tej oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia określonymi w niniejszym postępowaniu, co skutkuje obowiązkiem odrzucenia oferty.

Na wykonanie Zadania 2 zostały złożone dwie oferty, które zostały odrzucone

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 53283,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 83576,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 53283,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INFOKOMP - Andrzej Salamon

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 072892821

7.3.3) Ulica: Kręta 78

7.3.4) Miejscowość: Czechowice-Dziedzice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-502

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 53283,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.