eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa spektrometru dla potrzeb działań związanych poszukiwaniem związków aktywnych biologicznieOgłoszenie z dnia 2023-11-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa spektrometru dla potrzeb działań związanych poszukiwaniem związków aktywnych biologicznie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA ŁÓDZKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Chemiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 114

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-543

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urszula.zalog@p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/127274/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa spektrometru dla potrzeb działań związanych poszukiwaniem związków aktywnych biologicznie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eec9ae21-56c3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00478096

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048020/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Dostawa spektrometru UV/VIS oraz chłodziarki z osuszaczem gazu dla potrzeb działań związanych z poszukiewaniem związków aktywnych biologicznie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402448

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 16/W3D/D/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 110200,66 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa spektrometru dla potrzeb działań związanych poszukiwaniem związków aktywnych biologicznie realizowanych w Instytucie Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy opis parametrów aparatury zawiera „Specyfikacja techniczna” załącznik nr do SWZ,
2) załadunek, transport, wniesienie i rozładunek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w jego siedzibie tj. Instytut Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w Łodzi przy ul. Żeromskiego 16, budynek A-27,
3) instalacja i uruchomienie aparatury w miejscu jej użytkowania,
4) dostarczenie:
a) dokumentacji technicznej aparatury niezbędnej do prawidłowego korzystania z aparatury np. instrukcję obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy,
b) odpowiednich: pozwoleń, atestów lub certyfikatów w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu na terenie UE aparatury, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa,
c) dokumentu określającego zasady świadczenia usług serwisu i gwarancji w okresie gwarancji,
5) przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi aparatury i jej oprogramowania, eksploatacji i konserwacji. Szkolenie odbędzie się niezwłocznie po instalacji i uruchomieniu aparatury, nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie strony umowy. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego,
6) udzielenie gwarancji jakości aparatury. Minimalny okres gwarancji określony jest w „Specyfikacji technicznej” – załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty. (Kryteria oceny ofert opisane w rozdziale XIV SWZ). Szczegółowe warunki dotyczące realizacji gwarancji określone są w § 6 „Projektu umowy” załącznik nr 6 do SWZ.
7) wykonywanie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji, o którym mowa w § 6 ust. 5 umowy.
2. Aparatura powinna być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. Nie może być przedmiotem ekspozycji, przedmiotem powystawowym, testowym, demonstracyjnym. Nie może być prototypem. Nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
3. Aparatura powinna spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz posiadać odpowiednie pozwolenia, atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu na terenie UE, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz posiadać odpowiednie oznakowanie.
4. Aparatura powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do instalacji, uruchomienia bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego i sprawnie działać oraz osiągać zadeklarowane parametry.
5. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38433000-9 - Spektrometry

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

51430000-5 - Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego

79632000-3 - Szkolenie pracowników

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 83476,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 83476,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 83476,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ABL&JASCO Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6762121432

7.3.3) Ulica: Lipińskiego 17/E

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-349

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 83476,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.