eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Roboty budowlane w ramach projektu "Dostępna Szkoła-innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" w SP nr 22,30,16 w RzeszowieOgłoszenie z dnia 2022-12-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane w ramach projektu „Dostępna Szkoła–innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w SP nr 22,30,16 w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-064

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.erzeszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane w ramach projektu „Dostępna Szkoła–innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w SP nr 22,30,16 w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe2c1dc4-6999-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478059

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006583/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.34 Roboty budowlane w Szkołach Podstawowych nr 22, 30, 16 w Rzeszowie (3 części)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.erzeszow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (składanie i wysyłanie dokumentów / oświadczeń / wyjaśnień / zawiadomień / informacji) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej przetargi@erzeszow.pl .
2. OFERTY wraz z dokumentami o których mowa w sekcji V pkt 5.11 ogłoszenia składa się za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (nazwa odbiorcy - Gmina Miasto Rzeszów, adres skrzynki ePuap uzupełni się automatycznie) udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP, na którym jest dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty wynosi 150 MB.
6. Identyfikator postępowania dla postępowania dostępny jest na "Liście wszystkich postępowań" na miniPortalu.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z formatami wyszczególnionymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie – zaleca się sporządzenie oferty w formatach .doc, .docx, .pdf . Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-A.271.90.284.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji Szkoły Podstawowej nr 22 w Rzeszowie przy ul. Ptasiej 2, mających na celu dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami:

1. STANDARD DOSTĘPNOŚCI DOJŚCIA DO OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH
- oznakowanie poziome 2 miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami
- oświetlenie dojścia do szkoły
- budowa nowego dojścia do szkoły z nową furtką
2. STANDARD DOSTĘPNOŚCI WEJŚĆ DO BUDYNKU
- przebudowa schodów wejściowych przed wejściem bocznym do budynku
- przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych
- montaż balustrad
3. STANDARD DOSTĘPNOŚCI SZATNI
- oznakowanie szafek (55 szt. numerków)
4. STANDARD DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACJI POZIOMEJ
- kontrastowe oznakowanie granic pomiędzy podłogą i ścianą (hall główny, korytarz I piętro i korytarz II piętro)
- wymiana drzwi do pomieszczeń w sali rewalidacyjnej i pedagoga (Zamawiający wyłącza z zakresu wymianę drzwi do 3 toalet ogólnodostępnych – toaleta 1, toaleta 2 i toaleta 4)
5. STANDARD DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACJI PIONOWEJ
- oznakowanie kontrastowe schodów taśmami kontrastującymi
6. STANDARD DOSTĘPNOŚCI SAL LEKCYJNYCH
- zamontowanie rolet w salach lekcyjnych
7. STANDARD DOSTĘPNOŚCI SAL SPORTOWYCH
- naklejenie folii na okna ograniczającej dostęp promieni słonecznych w sali gimnastycznej
8. STANDARD DOSTĘPNOŚCI SAL REWALIDACYJNYCH
- zamontowanie rolet
- gładzenie i malowanie sal z zaznaczeniem kontrastu (2 sale)
- malowanie sal z zaznaczeniem kontrastu (4 sale)
9. STANDARD DOSTĘPNOŚCI STOŁÓWKI SZKOLNEJ
- oznakowanie kontrastowe poprzez malowanie płytek cokołowych farbą do glazury oraz naklejenie na posadce taśm kontrastowych w przestrzeni komunikacyjnej
10. STANDARD DOSTĘPNOŚCI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
- oznakowanie kontrastowe poprzez naklejenie taśm kontrastujących
11. STANDARD DOSTĘPNOŚCI POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
- generalny remont dwóch toalet z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszących robót budowlanych, usług i dostaw, związanych z wykonaniem zamówienia, opisanych w SWZ, wynikających z obowiązujących przepisów prawa i opracowanej dokumentacji projektowej.
Zamawiający informuje, że roboty budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika przez cały okres trwania realizacji zamówienia oraz przed dostępem osób postronnych w czasie prowadzenia robót. Roboty mogące mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie obiektu, w tym powodujące uciążliwy hałas należy prowadzić w okresie ferii zimowych i przerw świątecznych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu.
Zamawiający dołącza przedmiar robót i jednocześnie informuje, że wskazane w przedmiarach wielkości robót budowlanych są orientacyjne, stanowią materiał pomocniczy w celu przybliżenia technologii wykonania robót i mają poinformować Wykonawców wyłącznie o charakterze i przybliżonej wielkości zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia floty pojazdów, której łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosić będzie co najmniej 10%.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1 projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla cz. 1 zamówienia
2. projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami dla cz. 1. zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp w wysokości do: 30 000,00 zł netto
1. Określenie przedmiotu: Zamówienia te będą dotyczyć przedmiotu zamówienia określonego w SWZ i polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
2. Zakres robót budowlanych obejmuje roboty związane z przedmiotem zamówienia m.in. roboty remontowo-wykończeniowe, roboty montażowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu.
3. Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia: Zamówienie zostanie zlecone nowym zamówieniem gdy Zamawiający będzie dysponował środkami na wykonanie robót.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji Szkoły Podstawowej nr 30 w Rzeszowie przy ul. Rejtana 3, mających na celu dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami:

1. STANDARD DOSTĘPNOŚCI DOJŚCIA DO OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH
- oznakowanie poziome 4 miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami,
- modernizacja dojazdu i dojścia do wejścia szkoły od parkingu
- poszerzenie chodnika dla pieszych od basenu
- oświetlenie dojścia do szkoły
- barierki odgradzające ruch pieszy
2. STANDARD DOSTĘPNOŚCI WEJŚĆ DO BUDYNKU
- przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych
- przebudowa schodów zewnętrznych przed wejściem
- montaż balustrad
- budowa zadaszenia nad wejściem
- wymiana istniejącego okna na drzwi rozwierne, bezprogowe
3. STANDARD DOSTĘPNOŚCI SZATNI
- oznakowanie szafek (700 szt. numerków)
- dostawa i montaż szafek na ubrania – 10 szt. szafek (1 szafka zawiera 6 przedziałów)
4. STANDARD DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACJI PIONOWEJ
- oznakowanie kontrastowe schodów taśmami kontrastującymi (naprawa podnośnika nie wchodzi w zakres zamówienia)
5. STANDARD DOSTĘPNOŚCI SAL REWALIDACYJNYCH
- kontrastowe oznakowanie sali
- montaż wieszaka na materace
6. STANDARD DOSTĘPNOŚCI STOŁÓWKI SZKOLNEJ
- wymiana drzwi wejściowych na szersze
- oznakowanie kontrastowe szklanych drzwi i ścian poprzez naklejenie taśm kontrastujących
7. STANDARD DOSTĘPNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ
- oznakowanie kontrastowe ścian poprzez malowanie
8. STANDARD DOSTĘPNOŚCI POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
- połączenie 2 istniejących toalet w jedno większe pomieszczenie w pełni dostosowane dla potrzeb osób z ograniczeniami.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszących robót budowlanych, usług i dostaw, związanych z wykonaniem zamówienia, opisanych w SWZ, wynikających z obowiązujących przepisów prawa i opracowanej dokumentacji projektowej.
Zamawiający informuje, że roboty budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika przez cały okres trwania realizacji zamówienia oraz przed dostępem osób postronnych w czasie prowadzenia robót. Roboty mogące mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie obiektu, w tym powodujące uciążliwy hałas należy prowadzić w okresie ferii zimowych i przerw świątecznych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu.
Zamawiający dołącza przedmiar robót i jednocześnie informuje, że wskazane w przedmiarach wielkości robót budowlanych są orientacyjne, stanowią materiał pomocniczy w celu przybliżenia technologii wykonania robót i mają poinformować Wykonawców wyłącznie o charakterze i przybliżonej wielkości zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia floty pojazdów, której łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosić będzie co najmniej 10%.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1 projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla cz. 2 zamówienia
2. projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami dla cz. 2. zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp w wysokości do: 25 000,00 zł netto
1. Określenie przedmiotu: Zamówienia te będą dotyczyć przedmiotu zamówienia określonego w SWZ i polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
2. Zakres robót budowlanych obejmuje roboty związane z przedmiotem zamówienia m.in. roboty remontowo-wykończeniowe, roboty montażowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu.
3. Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia: Zamówienie zostanie zlecone nowym zamówieniem gdy Zamawiający będzie dysponował środkami na wykonanie robót.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie przy ul. Bohaterów 1, mających na celu dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami:

1. STANDARD DOSTĘPNOŚCI DOJŚCIA DO OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH
- budowa 6 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową układu komunikacji oraz miejscem pod składowanie odpadów
- oświetlenie dojścia do szkoły
2. STANDARD DOSTĘPNOŚCI WEJŚĆ DO BUDYNKU
- budowa pochylni przy wejściu głównym
- przebudowa schodów zewnętrznych przed wejściem głównym z uwzględnieniem nawierzchni antypoślizgowej i wymaganym kontrastem,
- montaż nowych barierek
- likwidacja progu
3. STANDARD DOSTĘPNOŚCI SZATNI
- oznakowanie szafek (540 szt. numerków)
4. STANDARD DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACJI PIONOWEJ
- oznakowanie kontrastowe schodów taśmami kontrastującymi
5. STANDARD DOSTĘPNOŚCI SAL LEKCYJNYCH
- gruntowny remont sali geograficzno-przyrodniczej wraz z wyburzeniem jednej ściany działowej i drzwi
- zamontowanie rolet
6. STANDARD DOSTĘPNOŚCI SAL REWALIDACYJNYCH
- remont dwóch sal rewalidacyjnych (malowanie z zachowaniem kontrastu, ażurowa zabudowa grzejników, montaż paneli tapicerowanych na ścianach)
7. STANDARD DOSTĘPNOŚCI STOŁÓWKI SZKOLNEJ
- malowanie z zachowaniem kontrastu
- montaż rolet
8. STANDARD DOSTĘPNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ
- malowanie z zachowaniem kontrastu
9. STANDARD DOSTĘPNOŚCI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
- malowanie z zachowaniem kontrastu
- montaż rolet
10. STANDARD DOSTĘPNOŚCI POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
- generalny remont toalety z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem przyległego do toalety zaplecza.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszących robót budowlanych, usług i dostaw, związanych z wykonaniem zamówienia, opisanych w SWZ, wynikających z obowiązujących przepisów prawa i opracowanej dokumentacji projektowej.

Zamawiający informuje, że roboty budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika przez cały okres trwania realizacji zamówienia oraz przed dostępem osób postronnych w czasie prowadzenia robót. Roboty mogące mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie obiektu, w tym powodujące uciążliwy hałas należy prowadzić w okresie ferii zimowych i przerw świątecznych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu.
Zamawiający dołącza przedmiar robót i jednocześnie informuje, że wskazane w przedmiarach wielkości robót budowlanych są orientacyjne, stanowią materiał pomocniczy w celu przybliżenia technologii wykonania robót i mają poinformować Wykonawców wyłącznie o charakterze i przybliżonej wielkości zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia floty pojazdów, której łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosić będzie co najmniej 10%.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1 projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla cz. 3 zamówienia
2. projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami dla cz. 3, zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp w wysokości do: 36 000,00 zł netto.
1. Określenie przedmiotu: Zamówienia te będą dotyczyć przedmiotu zamówienia określonego w SWZ i polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
2. Zakres robót budowlanych obejmuje roboty związane z przedmiotem zamówienia m.in. roboty remontowo-wykończeniowe, roboty montażowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu.
3. Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia: Zamówienie zostanie zlecone nowym zamówieniem gdy Zamawiający będzie dysponował środkami na wykonanie robót.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub remoncie obiektów użyteczności publicznej na kwotę co najmniej 200 tysięcy złotych.
Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225).

Przez roboty budowlane wykonane należy rozumieć:
1) roboty budowlane rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
2) roboty budowlane zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane* w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w co najmniej ograniczonym zakresie, która pełniła będzie funkcję kierownika robót.

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga żadnych podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz robót dotyczy robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych.
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz OFERTA;
2) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot udostępniający zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w formularzu OFERTA i/lub druku zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby) oraz z zastrzeżeniem ppkt. b) ; b) jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do OFERTY tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski ;
c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: - Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, - ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), - umocowanie które nie wynika z ppkt. 2 a) i b)
3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument wraz z oświadczeniami podmiotu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału (jeśli dotyczy)
4. wadium wniesione w innej formie niż pieniądz - zgodnie z Rozdziałem IX SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Część 1 zamówienia: 4 500,00 zł
Część 2 zamówienia: 3 500,00 zł
Część 3 zamówienia: 5 000,00 zł
na zasadach określonych w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i Oświadczenia wskazane w sekcji V pkt 5.5 Ogłoszenia. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą stanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
6. W formularzu OFERTA należy wskazać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
8. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w §16:
§16
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia wymienionych
w niniejszym paragrafie okoliczności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego jedną z następujących przyczyn:
1) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót
z powodu technologii realizacji prac objętych umową wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
2) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
3) prowadzonymi równolegle robotami budowlano - montażowymi przez inne podmioty, które uniemożliwiają realizację zamówienia – o okres, w którym nie była możliwa realizacja zamówienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robót,
3. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy dla robót objętych przedmiotem umowy - w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: - Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zawarte w druku OFERTA.W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa powyższe oświadczenie
2. Rozwiązania równoważne
1) Opis przedmiotu zamówienia poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych:
a) Ilekroć w dokumentacji oraz w odpowiedziach na pytania jest mowa o normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów oraz usług o cechach równoważnych do opisanych. Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych wyznaczają minimalne standardy, które musi spełnić oferowany produkt lub usługa.
b) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w powyższych dokumentach, obowiązany jest, zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp udowodnić, poprzez dołączenie do oferty, w szczególności stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
2) Opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu:
W przypadku zaoferowania kotwy równoważnej względem kotwy Hilti HUS3-H M8x65 określonej w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien: wskazać w Formularzu OFERTA oferowaną przez siebie kotwę równoważną.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.