eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w PDOZ w KPP Bolesławiec.Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w PDOZ w KPP Bolesławiec.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930156216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podwale 31-33

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-040

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 47 8714366

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w PDOZ w KPP Bolesławiec.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94cfdadb-7540-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477960

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034218/40/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.31 Usługa Zywienia zbiorowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w za pośrednictwem
platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy:
platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zam. określa niezbędne wym.
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainst. dowolna przeglądarka internetowa Uwaga: od dnia 17 sierpnia 2021 r. ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki
Internet Explorer prze firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platf. zakup. stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
1. Oferta oraz przedm. środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektr. kwalif.
podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym przedm. śr. dowod. na platformie,
kwalif. podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wyk. składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie
przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl).
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku „W sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie” (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
3. Oferta powinna być:
a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione.
4. Każdorazowo jeśli w niniejszej SWZ jest mowa o opatrzeniu/podpisaniu dokumentu/oświadczenia kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, Zamawiający wymaga, aby kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony był przez dostawcę kwalifikowanej usługi
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny – spełniające wymogi bezpieczeństwa
określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 oraz
2320).
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
6. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe
spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.
7. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W
przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć
tłumaczenie na język polski.
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB w formatach: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx,
.txt, .rtf, .xps, .odt, .ods, .odp, .ppt, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff. .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a,
.mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, ,rng, .xsl, .xslt.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław,
b. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod.kwp@wr.policja.gov.pl, tel. 47 8713598,
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 ust. 1 Pzp,
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp,
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt ;
W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres określony przepisami o przechowywaniu i archiwizacji dokumentów dotyczących projektów współfinansowanych z UE od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp i będą skutkować brakiem możliwości udzielenia Pani/Panu zamówienia (brakiem możliwości zawarcia umowy),
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z tym, że zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp, zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PUZ-2380-166-032-165/2022/IR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1600000 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 400000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w PDOZ w
KPP Bolesławiec, polegające na przygotowywaniu, wydawaniu i dostarczaniu przez Wykonawcę posiłków – wyżywienia
całodziennego składającego się z trzech posiłków w tym jednego gorącego (lub zamiennie suchego prowiantu dla osób
zatrzymanych przebywających w konwoju trwającym ponad 8 godz.) - oraz napojów do śniadania i kolacji, w dni robocze, w
dni wolne od pracy i święta, dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w KPP w Bolesławcu w
ilości 8640 norm dobowych w okresie obowiązywania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert zostanie uwzględnione kryterium najniżej ceny. Zamawiający dokona oceny ofert,
które nie będą podlegały odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie),
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej :
1.1. Wykonawca spełni warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
jeżeli przedstawi:
• decyzję (aktualną) lub inny równoważny dokument potwierdzający zatwierdzenie zakładu do podjęcia działalności, o której
mowa w art. 61 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 2019 poz. 1252 ze
zmianami), oraz
• dokument zawierający zgodę w zakresie prowadzenia działalności cateringowej.

Wykonawca może załączyć jeden dokument potwierdzający spełnianie obu wymienionych warunków lub dwa oddzielne dokumenty. Zamawiający, w zakresie wymaganych dokumentów dopuszcza odpowiadające im dokumenty, które zostały wydane w trybach i na zasadach określonych w Rozporządzeniu WE Nr 852/2004
i Rozporządzeniu WE Nr 882/2004.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I. Dokumenty składane wraz
z ofertą:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych Rozdziale XV pkt I oraz wykazania braku podstaw
do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załącznikach nr 2 i 3 do SWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik nr 2 i 3 do SWZ.
Oświadczenia należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe (dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego):
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
• decyzji (aktualnej) lub inny równoważnego dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie zakładu do podjęcia działalności, o której
mowa w art. 61 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 2019 poz. 1252 ze zmianami),
oraz
• dokumentu zawierającego zgodę w zakresie prowadzenia działalności cateringowej.
Wykonawca może załączyć jeden dokument potwierdzający spełnianie obu wymienionych warunków lub dwa oddzielne dokumenty.
Zamawiający, w zakresie wymaganych dokumentów dopuszcza odpowiadające im dokumenty, które zostały wydane w trybach i na
zasadach określonych w Rozporządzeniu WE Nr 852/2004
i Rozporządzeniu WE Nr 882/2004.
Forma składanych dok. - Rozdział XVI pkt III SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. Formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ (w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załącznikach nr 2 i 3 do SWZ (w postaci
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy przedstawiają:
- oświadczenia, o których mowa w pkt 10.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
- oświadczenie o podziale obowiązków – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
4. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik (podpisane zgodnie z informacją
zawartą w pkt 5.2 powyżej).
5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(podpisane zgodnie z informacją zawartą w pkt 5.2.).
6. Ofertę, oświadczenia zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SWZ.
7. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy
Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika
do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być
podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców
(podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku
wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób
reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia zgodne z wzorami stanowiącymi Załącznik nr 2 i 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w
pkt 1.1. powyżej, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi do
których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie o podziale obowiązków –
Załącznik nr 5 do SWZ)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zam. przewiduje zmiany umowy, o których mowa w § 6 Projektowanych postanowień umowy:
1.W przypadku zmian w prawie dot.:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości min. wynagrodzenia za pracę lub wysokości min. stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002 r. o min. wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2207 z późn. zm),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wys. stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia i wys. wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wyk. przez Wykonawcę zam. publ., Wyk. będzie mógł zwrócić się do Zam. w
terminie 7 dni od wystąpienia ww. zmian, o dokonanie stosownej zmiany wynagr. za wykonanie przedmiotu umowy.
Podstawą do takiej zmiany będzie szczegółowe wykazanie przez Wyk. w jaki sposób, wobec ilu osób wykonujących
przedmiot umowy i w jakiej części zaistniała zmiana ma wpływ na koszt świadczonej usługi gastronomicznej.
2. Zmiana Umowy może nastąpić z inicjatywy Zam. albo Wykonawcy, pod war. zaistnienia okol. wymienionych w niniejszym
paragrafie, Wyk. w tym celu winien przedstawić Zam. wniosek w formie pisemnej dotyczący zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany, który powinny zawierać:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) analizę kosztów zmiany oraz jego wpływu na wys. wynagrodzenia,
d) okres zmiany oraz wpływ zmiany na termin zak. Umowy.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni
roboczych (tj. od pon. do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia, w którym Wyk.
dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
4. Wyk. zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, wszelkich innych dok. wymaganych
Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w SWZ i informacji uzasadniających
żądanie zmiany Umowy, stos. do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
5. Zam. powiadomi Wyk. o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio obraku akceptacji.
6. Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy może nastąpić także w
przypadku zmiany wysokości dziennej normy żywieniowej obowiązującej w resorcie spraw wewnętrznych i administracji
wyliczonej na podstawie tzw. normy szkolnej „SZ”, o której mowa w § 1 ust. 6 niniejszej lub w przypadku zmiany wysokości
pozostałych kosztów związanych z świadczeniem usługi gastronomicznej, do których zalicza się:
a) koszty przygotowania posiłków,
b) koszty dowiezienia posiłków.
7. Zmiany, o których mowa w ust. 6 dokonywane będą w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem ogłaszany przez Prezesa GUS.
8. Zmiany, o których mowa w ust. 6, mogą zostać wprowadzone nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, po udokumentowaniu źródła zmiany cen i za zgodą obu Stron umowy, przy czym zmiana jest dopuszczalna, o ile
ceny składników cenotwórczych z dnia zawarcia umowy wzrosną lub spadną o min. 5%.
9. Wprowadzenie zmian wynagrodzenia jest możliwe pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają
wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu cen
jednostkowych brutto dla usługi wymienionej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
cd. w pkt informacje dodatkowe

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. cd zmiany umowy:
10. Wykazanie okoliczności zmiany oraz przedłożenie dowodów potwierdzających zmianę spoczywa na Wykonawcy i jest
warunkiem koniecznym do uruchomienia procedury zmiany umowy.
11. Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem
dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany. Zamawiający, w przypadku, gdy kalkulacje nie będą w
wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany cen jednostkowych, może odmówić zmiany wynagrodzenia do
czasu uzupełnienia dodatkowych wyjaśnień/dowodów. Waloryzacja powinna dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji
zamówienia powstających w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian przepisów.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem, o którym mowa powyżej, nie wcześniej
niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy oraz w odstępach pomiędzy wnioskami nie krótszych niż 12 miesięcy.
13. Suma zmian, o których mowa w ust. 6, wprowadzonych w takcie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 10%
indywidualnej ceny jednostkowej brutto usługi wymienionej w § 1 ust. 11 niniejszej umowy. Łączna wartość wszystkich
zmian w trakcie trwania całej umowy nie może przekroczyć 10% wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy.
14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo
2. Zamówienie nie zostało podzielone części.
Uzasadnienie braku podziału na części: nadmierne trudności z koordynacją działań wykonawców realizujących
poszczególne części. Podział zamówienia na części mógłby spowodować zwiększenie kosztów wykonania zamówienia ze
względu na koszty dostawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.