eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sejny › Budowa kot這wni oraz ciep這ci庵u na terenie Miasta Sejny.Og這szenie z dnia 2023-11-06


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
Budowa kot這wni oraz ciep這ci庵u na terenie Miasta Sejny.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: MIASTO SEJNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671060

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. J霩efa Pi連udskiego 25

1.5.2.) Miejscowo嗆: Sejny

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-500

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dorota.leonczyk@um.sejny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.um.sejny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/814454

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Budowa kot這wni oraz ciep這ci庵u na terenie Miasta Sejny.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-6bb2055d-56cc-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00477880

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-06

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00522532/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.3 "Budowa kot這wni oraz ciep這ci庵u na terenie miasta Sejny"

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00402791

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: RPG.271.3.3.2023

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania polegaj帷ego na budowie nowej ciep這wni biomasowej o mocy kot堯w 1,6 MWt wraz z infrastruktur towarzysz帷 oraz ciep這ci庵iem o d逝go軼i 10mb, zgodnie z zakresem wynikaj帷ym z Programu Funkcjonalno – U篡tkowego, dalej „PFU” (za陰cznik nr 9 do SWZ) oraz Warunk闚 technicznych – U篡wanego dalej „WT” (za陰cznik nr 10 do SWZ), w spos鏏 zapewniaj帷y osi庵ni璚ie i utrzymanie do ko鎍a okresu gwarancji gwarantowanych parametr闚 technicznych oraz umo磧iwiaj帷y komercyjn eksploatacj przedmiotu zam闚ienia.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45251200-3 - Roboty budowlane wzakresie ciep這wni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45251250-8 - Roboty budowlane wzakresie lokalnych zak豉d闚 grzewczych

44160000-9 - Ruroci庵i, instalacje rurowe, rury, ok豉dziny rurowe, rury ipodobne elementy

44621210-4 - Wodne kot造 grzewcze

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 - Roboty wzakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbi鏎kowe

45200000-9 - Roboty budowlane wzakresie wznoszenia kompletnych obiekt闚 budowlanych lub ich cz窷ci oraz roboty wzakresie in篡nierii l康owej iwodnej

45210000-2 - Roboty budowlane wzakresie budynk闚

45220000-5 - Roboty in篡nieryjne ibudowlane

45223000-6 - Roboty budowlane wzakresie konstrukcji

45223100-7 - Monta konstrukcji metalowych

45230000-8 - Roboty budowlane wzakresie budowy ruroci庵闚, linii komunikacyjnych ielektroenergetycznych, autostrad, dr鏬, lotnisk ikolei; wyr闚nywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane wzakresie budowy ruroci庵闚, ci庵闚 komunikacyjnych ilinii energetycznych

45231100-6 - Og鏊ne roboty budowlane zwi您ane zbudow ruroci庵闚

45231300-8 - Roboty budowlane wzakresie budowy wodoci庵闚 iruroci庵闚 do odprowadzania 軼iek闚

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty wzakresie r騜nych nawierzchni

45233220-7 - Roboty wzakresie nawierzchni dr鏬

45251000-1 - Roboty budowlane wzakresie budowy elektrowni ielektrociep這wni

45232100-3 - Roboty pomocnicze wzakresie wodoci庵闚

45259900-6 - Modernizacja zak豉d闚

45261000-4 - Wykonywanie pokry ikonstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne ni dachowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne wbudynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty wzakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty wzakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty wzakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie system闚 o鈍ietleniowych isygnalizacyjnych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne isanitarne

45331000-6 - Instalowanie urz康ze grzewczych, wentylacyjnych iklimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne ikanalizacyjne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpo瘸rowe

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45351000-2 - Mechaniczne instalacje in篡nieryjne

45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

45421000-4 - Roboty wzakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - K豉dzenie p造tek

45442000-7 - Nak豉danie powierzchni kryj帷ych

45442100-8 - Roboty malarskie

45442200-9 - Nak豉danie pow這k antykorozyjnych

45442300-0 - Roboty wzakresie ochrony powierzchni

45453000-7 - Roboty remontowe irenowacyjne

71000000-8 - Us逝gi architektoniczne, budowlane, in篡nieryjne ikontrolne

71220000-6 - Us逝gi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Us逝gi architektoniczne, in篡nieryjne iplanowania

71248000-8 - Nadz鏎 nad projektem idokumentacj

71320000-7 - Us逝gi in篡nieryjne wzakresie projektowania

71321200-6 - Us逝gi projektowania system闚 grzewczych

71323100-9 - Us逝gi projektowania system闚 zasilania energi elektryczn

90513000-6 - Us逝gi obr鏏ki iusuwania odpad闚, kt鏎e nie s niebezpieczne

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 7894017,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 7894017,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 7894017,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Przedsi瑿iorstwo Us逝gowo Produkcyjno Handlowe „OTECH” Sp. z o .o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7380006313

7.3.3) Ulica: Dukielska 83

7.3.4) Miejscowo嗆: Gorlice

7.3.5) Kod pocztowy: 38-300

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o cz窷ciach zam闚ienia, kt鏎ych wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawc闚, je瞠li s ju znani:

roboty budowlane – na tym etapie podwykonawca nie jest znany


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-25

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 7894017,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.