eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sejny › Budowa kot這wni oraz ciep這ci庵u na terenie Miasta Sejny.Og這szenie z dnia 2023-09-19


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Budowa kot這wni oraz ciep這ci庵u na terenie Miasta Sejny.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: MIASTO SEJNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671060

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. J霩efa Pi連udskiego 25

1.5.2.) Miejscowo嗆: Sejny

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-500

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dorota.leonczyk@um.sejny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.um.sejny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Budowa kot這wni oraz ciep這ci庵u na terenie Miasta Sejny.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-6bb2055d-56cc-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00402791

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-19

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00522532/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.3 "Budowa kot這wni oraz ciep這ci庵u na terenie miasta Sejny"

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/814454

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/814454

Zamawiaj帷y zaleca komunikacj wy陰cznie za po鈔ednictwem platformy zakupowej, natomiast komunikacj za po鈔ednictwem poczty elektronicznej dopuszcza tylko wyj徠kowo, np. w przypadku awarii platformy zakupowej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Zamawiaj帷y, zgodnie z 3 Rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452 ) okre郵a dopuszczalne formaty przesy豉nych danych tj. pliki o wielko軼i do 50 MB w formatach: doc, docx, xls, xlsx, pdf.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanym dalej RODO - Zamawiaj帷y informuje, 瞠 jest administratorem danych osobowych. Klauzule informacyjne w tym zakresie zawarte s w pkt. 27 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RPG.271.3.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania polegaj帷ego na budowie nowej ciep這wni biomasowej o mocy kot堯w 1,6 MWt wraz z infrastruktur towarzysz帷 oraz ciep這ci庵iem o d逝go軼i 10mb, zgodnie z zakresem wynikaj帷ym z Programu Funkcjonalno – U篡tkowego, dalej „PFU” (za陰cznik nr 9 do SWZ) oraz Warunk闚 technicznych – U篡wanego dalej „WT” (za陰cznik nr 10 do SWZ), w spos鏏 zapewniaj帷y osi庵ni璚ie i utrzymanie do ko鎍a okresu gwarancji gwarantowanych parametr闚 technicznych oraz umo磧iwiaj帷y komercyjn eksploatacj przedmiotu zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45251200-3 - Roboty budowlane wzakresie ciep這wni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45251250-8 - Roboty budowlane wzakresie lokalnych zak豉d闚 grzewczych

44160000-9 - Ruroci庵i, instalacje rurowe, rury, ok豉dziny rurowe, rury ipodobne elementy

44621210-4 - Wodne kot造 grzewcze

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 - Roboty wzakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbi鏎kowe

45200000-9 - Roboty budowlane wzakresie wznoszenia kompletnych obiekt闚 budowlanych lub ich cz窷ci oraz roboty wzakresie in篡nierii l康owej iwodnej

45210000-2 - Roboty budowlane wzakresie budynk闚

45220000-5 - Roboty in篡nieryjne ibudowlane

45223000-6 - Roboty budowlane wzakresie konstrukcji

45223100-7 - Monta konstrukcji metalowych

45230000-8 - Roboty budowlane wzakresie budowy ruroci庵闚, linii komunikacyjnych ielektroenergetycznych, autostrad, dr鏬, lotnisk ikolei; wyr闚nywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane wzakresie budowy ruroci庵闚, ci庵闚 komunikacyjnych ilinii energetycznych

45231100-6 - Og鏊ne roboty budowlane zwi您ane zbudow ruroci庵闚

45231300-8 - Roboty budowlane wzakresie budowy wodoci庵闚 iruroci庵闚 do odprowadzania 軼iek闚

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty wzakresie r騜nych nawierzchni

45233220-7 - Roboty wzakresie nawierzchni dr鏬

45251000-1 - Roboty budowlane wzakresie budowy elektrowni ielektrociep這wni

45232100-3 - Roboty pomocnicze wzakresie wodoci庵闚

45259900-6 - Modernizacja zak豉d闚

45261000-4 - Wykonywanie pokry ikonstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne ni dachowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne wbudynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty wzakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty wzakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty wzakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie system闚 o鈍ietleniowych isygnalizacyjnych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne isanitarne

45331000-6 - Instalowanie urz康ze grzewczych, wentylacyjnych iklimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne ikanalizacyjne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpo瘸rowe

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45351000-2 - Mechaniczne instalacje in篡nieryjne

45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

45421000-4 - Roboty wzakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - K豉dzenie p造tek

45442000-7 - Nak豉danie powierzchni kryj帷ych

45442100-8 - Roboty malarskie

45442200-9 - Nak豉danie pow這k antykorozyjnych

45442300-0 - Roboty wzakresie ochrony powierzchni

45453000-7 - Roboty remontowe irenowacyjne

71000000-8 - Us逝gi architektoniczne, budowlane, in篡nieryjne ikontrolne

71220000-6 - Us逝gi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Us逝gi architektoniczne, in篡nieryjne iplanowania

71248000-8 - Nadz鏎 nad projektem idokumentacj

71320000-7 - Us逝gi in篡nieryjne wzakresie projektowania

71321200-6 - Us逝gi projektowania system闚 grzewczych

71323100-9 - Us逝gi projektowania system闚 zasilania energi elektryczn

90513000-6 - Us逝gi obr鏏ki iusuwania odpad闚, kt鏎e nie s niebezpieczne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 19.1. Zamawiaj帷y oceni i por闚na jedynie wa積e i nie podlegaj帷e odrzuceniu oferty i spo鈔鏚 nich dokona wyboru oferty najkorzystniejszej. Wszelkie obliczenia dokonywane b璠 z dok豉dno軼i do dw鏂h miejsc po przecinku. W przypadku, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku wynosi „4” lub mniej, ko鎍闚k pomija si. W przypadku, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku wynosi od „5” do „9” nast瘼uje zaokr庵lenie w g鏎.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowana sprawno嗆 cieplna kot豉 biomasowego o mocy 0,4 MWt

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowana sprawno嗆 cieplna kot豉 biomasowego o mocy 1,2 MWt

4.3.6.) Waga: 12

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowane zu篡cie energii elektrycznej na potrzeby w豉sne przez instalacje kot豉 biomasowego o mocy 0,4 MWt

4.3.6.) Waga: 7

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowane zu篡cie energii elektrycznej na potrzeby w豉sne przez instalacje kot豉 biomasowego o mocy 1,2 MWt

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. Zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie okre郵a 瘸dnych warunk闚 szczeg馧owych w tym zakresie.

2. Uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie okre郵a 瘸dnych warunk闚 szczeg馧owych w tym zakresie.

3. Sytuacja ekonomiczna oraz finansowa:
Warunek zostanie uznany za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠 posiadanie 鈔odk闚 finansowych lub zdolno軼i kredytowej w wysoko軼i 陰cznej co najmniej 3.700.000,00 z, w okresie nie wcze郾iejszym ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem.

4. Zdolno嗆 techniczna luba zawodowa:
1) Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca posiada niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie tzn.: w ostatnich 10 latach przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona nale篡cie:
a) co najmniej jedn robot budowlan w formule „zaprojektuj i wybuduj” (wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej) polegaj帷 na budowie, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji kot這wni o mocy cieplnej nie mniejszej ni 1,6 MWt;
lub alternatywnie wykona:
b) co najmniej jedn dokumentacj projektow dot. budowy 廝鏚豉 kot這wni o mocy cieplnej nie mniejszej ni 1,6 MWt
oraz
c) co najmniej jedn robot budowlan polegaj帷 na budowie, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji kot這wni o mocy cieplnej nie mniejszej ni 1,6 MWt;
- w ramach dw鏂h r騜nych inwestycji (zawartych um闚) – osobno pkt. 5.5. ppkt 1) lit. b) SWZ i osobno pkt. 5.5. ppkt 1) lit. c) SWZ.
2) Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca wykaza si dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zam闚ienia (osobami, kt鏎e zostan skierowane do realizacji zam闚ienia), posiadaj帷ymi odpowiednie do鈍iadczenie oraz kwalifikacje zawodowe, umo磧iwiaj帷e realizacj zam闚ienia na odpowiednim poziomie jako軼i.
Opis sposobu oceny spe軟iania tego warunku jest nast瘼uj帷y:
Zamawiaj帷y uzna warunek udzia逝 w post瘼owaniu za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 skieruje do realizacji zam闚ienia publicznego co najmniej:
a) Kierownikiem Budowy - niniejsza osoba winna:
• posiada 5-letnie do鈍iadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi polegaj帷ymi na pracach budowlanych, monta簑 i rozruchu oraz przekazaniu do eksploatacji co najmniej jednej kot這wni biomasowej;
• posiada wyksztalcenie wy窺ze, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowi您uj帷ych przepis闚 prawa odpowiadaj帷e przedmiotowi zam闚ienia lub odpowiednie wydane obywatelom innych pa雟tw, z zastrze瞠niem art.12a ustawy Prawo budowlane.
b) Kierownikami rob鏒 w poszczeg鏊nych bran瘸ch:
• Kierownik rob鏒 w bran篡 elektrycznej – osoba posiadaj帷a 5-letnie do鈍iadczenie, uprawnienia budowlane w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowi您uj帷ych przepis闚 prawa odpowiadaj帷e przedmiotowi zam闚ienia lub odpowiednie wydane obywatelom innych pa雟tw, z zastrze瞠niem art.12a ustawy Prawo budowlane.
• Kierownik rob鏒 w bran篡 automatyki – osoba posiadaj帷a 鈍iadectwo kwalifikacyjne uprawniaj帷e do zajmowania si eksploatacj urz康ze, instalacji i sieci na stanowisku elektryka;
• Kierownik rob鏒 w bran篡 energetyki (mechanik) - uprawnienia nie wymagane;
• Kierownik rob鏒 w bran篡 sanitarnej - osoba posiadaj帷a wyksztalcenie techniczne, 5-letnie do鈍iadczenie w wykonywaniu niniejszej funkcji, uprawnienia budowlane w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych bez ogranicze lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowi您uj帷ych przepis闚 prawa odpowiadaj帷e przedmiotowi zam闚ienia lub odpowiednie wydane obywatelom innych pa雟tw, z zastrze瞠niem art.12a ustawy Prawo budowlane (dopuszcza si 陰czenie funkcji w zakresie pkt 5.5.ppkt 2) lit. a) SWZ.
• Kierownik rob鏒 w bran篡 konstrukcyjno–budowlanej – osoba posiadaj帷a uprawnienia budowlane w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowi您uj帷ych przepis闚 prawa odpowiadaj帷e przedmiotowi zam闚ienia lub odpowiednie wydane obywatelom innych pa雟tw, z zastrze瞠niem art.12a ustawy Prawo budowlane (dopuszcza si 陰czenie funkcji w zakresie pkt 5.5. ppkt 2) lit. a) SWZ.
c) Projektant闚 posiadaj帷ych 3-letnie do鈍iadczenie i uprawnienia do projektowania bez ogranicze w specjalno軼iach:
• konstrukcyjno-budowlanej,
• architektonicznej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych.
d) Serwisant闚 posiadaj帷ych 2-letnie do鈍iadczenie i uprawnienia do serwisowania oferowanych kot堯w biomasowych (0,4 MWt i 1,2 MWt), posiadaj帷y certyfikaty na serwis kot堯w biomasowych.
Minimalna liczba serwisant闚 do dyspozycji – 2 osoby

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca przedk豉da:
1. informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
– art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,
– art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotycz帷 orzeczenia zakazu ubiegania si o zam闚ienie publiczne tytu貫m 鈔odka karnego,
sporz康zon nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed jej 2. o鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1689), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert albo o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej, o鈍iadczenie Wykonawca sk豉da zgodnie ze wzorem, stanowi帷ym za陰cznik nr 5 do SWZ;
3. za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 i op豉t, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem podatk闚 lub op豉t wraz z za鈍iadczeniem Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania ofert Wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych podatk闚 lub op豉t wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
4. za鈍iadczenie albo inny dokument w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub w豉軼iwego oddzia逝 regionalnego lub w豉軼iwej plac闚ki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz z za鈍iadczeniem albo innym dokumentem Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania ofert Wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
5. odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporz康zon nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
6. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w zakresie pkt 6.3. i 6.4. SWZ Wykonawca (ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, podmiot udost瘼niaj帷y zasoby, podwykonawca – o ile jest ju znany) przedk豉da o鈍iadczenie dotycz帷e przepis闚 sankcyjnych zwi您anych z wojn w Ukrainie, zawarte w za陰czniku nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. w zakresie dotycz帷ym sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Wykonawca przedk豉da:
a) informacj banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷 wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow Wykonawcy co najmniej w wysoko軼i 3.700.000,00 PLN, w okresie nie wcze郾iejszym ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem.

2. na potwierdzenie warunku wskazanego w pkt. 5.5. ppkt 1) SWZ:
Wykaz rob鏒 budowlanych (w formule zaprojektuj-wybuduj b康 w formule zaprojektuj oraz wybuduj) wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 10 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty (wype軟iony zgodnie ze wzorem, stanowi帷ym za陰cznik nr 4 do niniejszej SWZ.

3. Na potwierdzenie warunku wskazanego w pkt. 5.5. ppkt. 2) SWZ:
Wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz za 鈍iadczenie us逝g, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa wy瞠j s uprawnienia, referencje, wpis do izby b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty (wype軟iony zgodnie ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych w niniejszym post瘼owaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wykonawca ubiegaj帷y si o udzielenie niniejszego zam闚ienia zobowi您any jest do wniesienia wadium, przed up造wem terminu sk豉dania ofert, w wysoko軼i:
40.000,00 z (s這wnie: czterdzie軼i tysi璚y z這tych 00/100).
2. Forma wadium.
1) Wadium mo瞠 by wniesione w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
a) pieni康zu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (t.j. Dz.U. 2023 poz. 462).
2) W przypadku sk豉dania przez Wykonawc wadium w formie gwarancji lub por璚zenia, dokument powinien by sporz康zony zgodnie z obowi您uj帷ym prawem i winien zawiera nast瘼uj帷e elementy:
a) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; wskazanie Zamawiaj帷ego, czyli beneficjenta gwarancji,
b) wskazanie Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj帷ej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
c) dok豉dn nazw post瘼owania stanowi帷ego przyczyn wystawienia gwarancji,
d) okre郵enie wierzytelno軼i, kt鏎a ma by zabezpieczona gwarancj,
e) wskazanie sumy gwarancyjnej,
f) okre郵enie terminu wa積o軼i gwarancji na okres nie kr鏒szy ni okres zwi您ania ofert,
g) zobowi您anie gwaranta do nieodwo豉lnego i bezwarunkowego zap豉cenia pe軟ej sumy wadium na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego zawieraj帷e o鈍iadczenie, i zasz造 okoliczno軼i wskazane w art. 98 ust. 6 Pzp.
3) Postanowienia pkt. 11.2. ppkt 2) SWZ stosuje si odpowiednio do por璚zenia, okre郵onego w pkt. 2. ppkt 1) lit d) SWZ.
4) Zamawiaj帷y dopuszcza wniesienie wadium wy陰cznie w walucie PLN (z這ty polski).
3. Miejsce i spos鏏 wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci przelewem na nast瘼uj帷y rachunek Zamawiaj帷ego:
Bank BS Rutka Tartak Sejny
nr rachunku: 30 9367 0007 0018 0005 9590 0006
z adnotacj:
„Wadium w post瘼owaniu o nr referencyjnym RPG.271.3.3.2023”
Zamawiaj帷y uzna, 瞠 wadium zosta這 wniesione, je瞠li kwota wadium znajdzie si na rachunku Zamawiaj帷ego przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
2) Je瞠li wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por璚zenia, Wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu orygina gwarancji lub por璚zenia, w postaci elektronicznej.
4. Je瞠li wadium wnosi jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, to z tre軼i dokumentu wadialnego musi bezwzgl璠nie wynika, 瞠 zostaje ono wniesione w imieniu wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (z wymienieniem ich nazw oraz siedzib lub innych danych jednoznacznie identyfikuj帷ych ka盥ego z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia), w przedmiotowym post瘼owaniu.
5. Zwrot wadium.
1) Zamawiaj帷y zwraca wadium w sytuacjach okre郵onych w art. 98 ust. 1 lub 2 Pzp.
2) Zamawiaj帷y zwraca wadium wniesione w pieni康zu wraz z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, na kt鏎ym by這 ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni璠zy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc.
3) Zamawiaj帷y zwraca wadium wniesione w innej formie ni w pieni康zu poprzez z這瞠nie gwarantowi lub por璚zycielowi o鈍iadczenia o zwolnieniu wadium.
.6. Utrata wadium.
Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium w sytuacjach okre郵onych w art. 98 ust. 6 Pzp.
7. Na podstawie art. 450 ust. 4 Pzp w przypadku wniesienia wadium w pieni康zu wykonawca mo瞠 wyrazi zgod na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, zobowi您ani s oni wykaza spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu wsp鏊nie.
2. Je瞠li o udzielenie zam闚ienia ubiegaj si Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie, ponosz oni solidarn odpowiedzialno嗆 za wniesienie zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy.
3. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia zgodnie z ustaw Pzp. Przepisy dotycz帷e Wykonawcy
stosuje si odpowiednio do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Ka盥a zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.
2. Umowa mo瞠 ulec zmianie na zasadach i w ka盥ym przypadku okre郵onym w art. 454 i 455 ustawy Pzp. Zamawiaj帷y nadto przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany Umowy w okoliczno軼iach okre郵onych poni瞠j.
3. Strony mog zmieni Umow w zakresie terminu wykonania Umowy w razie:
1) wstrzymania lub op騧nienia realizacji rob鏒 wskutek si造 wy窺zej – o czas, w kt鏎ym si豉 wy窺za wstrzyma豉 lub op騧ni豉 realizacj rob鏒,
2) konieczno軼i wykonania rob鏒/prac dodatkowych lub zamiennych – o czas konieczny na wykonanie tych rob鏒,
3) wyst徙ienia niekorzystnych warunk闚 atmosferycznych, kt鏎e obiektywnie z przyczyn technologicznych uniemo磧iwiaj lub powa積ie utrudniaj prowadzenie rob鏒/prac – o czas wyst瘼owania takich warunk闚,
4) przestoj闚 spowodowanych wy陰cznie przez Zamawiaj帷ego lub inne ni Wykonawca osoby lub podmioty, za kt鏎ych dzia豉nia lub zaniechanie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno軼i – o czas oczekiwania na czynno嗆 Zamawiaj帷ego, wskazanych os鏏 lub podmiot闚 umo磧iwiaj帷 zako鎍zenie przestoju,
5) wydania odnosz帷ych si do Przedmiotu Umowy decyzji administracyjnych lub wyrok闚 s康owych lub innych w豉dczych rozstrzygni耩 uprawnionych organ闚 lub tocz帷ych si ponad terminy ustawowe lub pierwotnie zak豉dane post瘼owa administracyjnych lub innego rodzaju procedur odnosz帷ych si do Przedmiotu Umowy, w tym z udzia貫m innych os鏏 i podmiot闚 ni organu administracji publicznej – o czas wstrzymania lub przed逝瞠nia realizacji Umowy wynikaj帷ej z tych okoliczno軼i,
6) przestoj闚 spowodowanych konieczno軼i usuwania nieumy郵nych uszkodze lub kolizji nieoznaczonych lub b喚dnie oznaczonych w dokumentacji zam闚ienia - odpowiednio o liczb dni wstrzymania realizacji umowy wynikaj帷ej z tych okoliczno軼i.
4. Niezale積ie od uprawnie wynikaj帷ych z ustawy Pzp Strony mog zmieni Umow w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad p豉tno軼i tego wynagrodzenia w razie konieczno軼i wykonania rob鏒/prac dodatkowych lub zamiennych, kt鏎ych konieczno嗆 wykonania nie da豉 si przewidzie przed z這瞠niem oferty z uwzgl璠nieniem staranno軼i wymaganej od do鈍iadczonego wykonawcy. Ustalenie zakresu i warto軼i zmiany nast瘼uje w Protokole Konieczno軼i zgodnie z postanowieniami Umowy oraz w razie takiej konieczno軼i w Protokole z Negocjacji.
5. Ka盥a zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony, z zastrze瞠niem odmiennych postanowie umowy, w szczeg鏊no軼i w zakresie prawa Zamawiaj帷ego do z這瞠nia o鈍iadczenia o obni瞠niu wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych umow, jak r闚nie prawa Zamawiaj帷ego do ograniczenia zakresu rob鏒 (roboty zaniechane).

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-10-04 12:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/814454

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 12:05

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.