eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełmża › Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień wraz z przebudową drogi wewnętrznej i oświetlenia drogowegoOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień
wraz z przebudową drogi wewnętrznej i oświetlenia drogowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chełmża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wodna 2

1.5.2.) Miejscowość: Chełmża

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-140

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@gminachelmza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień
wraz z przebudową drogi wewnętrznej i oświetlenia drogowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00967a2e-74a9-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477214

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015119/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.24 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień wraz z przebudową drogi wewnętrznej i oświetlenia drogowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami prowadzona jest pisemnie w języku polskim (w rozumieniu art. 20 i art. 7 pkt. 16 PZP) przy użyciu środka komunikacji elektronicznej -jakim jest- platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza/proceedings i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza, awaryjnie np. np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania Platformy zakupowej, komunikację z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: ejarosz@gminachelmza.pl , z zastrzeżeniem, że ofertę (w szczególności Formularz oferty i załączniki do oferty) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje pisemnie (w rozumieniu art. 20 i art. 7 pkt. 16 PZP) przy użyciu środka komunikacji elektronicznej -jakim jest- platformazakupowa.pl . Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana pisemnie
(w rozumieniu art. 20 i art. 7 pkt. 16 PZP) przy użyciu środka komunikacji elektronicznej - jakim jest - platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl , tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl obywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Pozostałe informacje dotyczące wymagań technicznych i
organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w rozdziale 16 SWZ. Ponadto oferta powinna być podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Chełmża. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres siedziby: ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, - e-mail: info@gminachelmza.pl - telefonicznie 56 675 60 76 lub 56 675 60 77. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@gminachelmza.pl .
1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit b) i c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia publicznego, jak również w celu zawarcia umowy między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana oraz jej realizacji (też umowa o podwykonawstwo), a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
2) art. 6 ust. 1 lit a) RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające).
2. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zamówienia publicznego w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, właściciele platformy zakupowej, na której prowadzone będzie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, podmioty świadczące usługi bankowe, telekomunikacyjne oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom administratora.
Dalsze informacje dotyczące obowiązku informacyjnego zawarte są
w rozdziale 30 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSO.271.28.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadania nr 1 pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień” stanowiąca część przedsięwzięcia (zamówienia) o nazwie: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień wraz z przebudową drogi wewnętrznej i oświetlenia drogowego” i oznaczonego, jako część pierwsza lub Zadanie nr 1.
2. Zadanie nr 1 realizowane jest jako zadanie inwestycyjne w ramach wydatków budżetowych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień wraz z przebudową drogi wewnętrznej i oświetlenia drogowego”.
3. Zadanie objęte zostanie dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
4. Zakres robót obejmuje m.in.:
• roboty pomiarowe;
• wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej;
• wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej;
• studnie kanalizacyjne, rewizyjne;
• wykonanie przepompowni ścieków;
• wykonanie oczyszczalni ścieków.
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją warunków zamówienia zwaną również „SWZ”, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz z:
1) dokumentacją projektową dla budowy kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przewodów tłoczonych wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3, P4 i oczyszczalni kompaktowej ścieków 200RLM w m. Bocień gm. Chełmża, sporządzoną przez Jana Kretkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kretkowski Jan Projektowanie i Nadzory Wod. Kan, z siedzibą przy ul. Miodowej 3 w Małej Nieszawce, 87 –103 Toruń;
2) zaświadczeniem Starosty Toruńskiego nr AB.6743.1642.2021.MD z dnia 7 września 2021 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia Gminy Chełmża z dnia 6 sierpnia 2021 r. uzupełnionego dnia 2 września 2021 r. dotyczącego zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przewodów tłoczonych wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3, P4, oczyszczalni kompaktowej ścieków 200 RLM w obrębie Bocień, gm. Chełmża;
3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;
6. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje:
1) zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej, tj. wykonanie wszelkich czynności geodezyjnych mających na celu prawidłowe usytuowanie budowanej sieci w terenie, w tym:
- wytyczenie wszystkich niezbędnych elementów budowanej sieci;
- założenie reperów roboczych-jeśli będzie taka potrzeba;
- w przypadku naruszenia znaków geodezyjnych ich odtworzenie;
- przekazanie geodezyjne mapy poinwentaryzacyjnej w 2 egzemplarzach
uwierzytelnionych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- przekazanie szkiców polowych z pomiaru wraz z wykazem współrzędnych
inwentaryzowanych punktów, na szkicach polowych należy wykazać dla sieci
kanalizacyjnej rzędnych dna kanału (wloty i wyloty dna kanału) i pokryw( studnie) oraz-
w przypadku odgałęzień bocznych- rzędna miejsca wpięcia odgałęzienia do kanału
głównego oraz rzędna zakończenia odgałęzienia;
2) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeśli zajdzie taka konieczność;
3) wykonanie wykopów wraz z wzmocnieniem oraz z ewentualnym ich odwodnieniem;
4) zabezpieczenie urządzeń w wykopach oraz urządzeń podziemnych krzyżujących się z trasą kanału (np. istniejące kable teletechniczne i energetyczne) i nadziemnych znajdujących się w bliskości wykopów (np. ogrodzenia);
5) ułożenie rur;
6) dostawę materiałów;
7) transport gruntu na wymianę oraz nadmiaru gruntu;
8) zabudowa i izolacja studni;
9) inne powiązane prace budowlane, w tym prace przygotowawcze oraz oznakowanie robót;
10) próby szczelności kanalizacji sanitarnej i odbiór techniczny;
11) inspekcję telewizyjną kanałów kamerą z funkcją rejestracji spadku w kolorze;
12) zasypanie i zagęszczenie wykopów;
13) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, odtworzenie terenu do jego pierwotnego stanu i uzyskanie pisemnego potwierdzenia tego faktu od właściciela stanowi bezwzględny obowiązek Wykonawcy;:
14) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach oraz na wcześniej zgłoszone żądanie Zamawiającego kosztorysu powykonawczego;
15) uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego, jeżeli będzie wymagała tego technologia prowadzonych robót.
16) inne prace związane z procesem budowy.
7. Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
• 45000000-7 Roboty budowlane
• 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
• 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
• 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.5.) Wartość części: 1702220,87 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert przeprowadzona zostanie w oparciu o kryteria szczegółowo opisane w rozdziale 24 SWZ.
Najkorzystniejsza oferta częściowa, to oferta częściowa, która otrzyma najwyższą liczbę punków stanowiącą sumę punktów
przyznanych w ramach każdego z kryteriów: O = Cn + G. O - ocena oferty częściowej w punktach (suma), Cn - liczba punktów za
kryterium cena, G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji. Punktacja przyznawana ofertom częściowym w poszczególnych
kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Zamawiający
udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta częściowa zostanie uznana za najkorzystniejszą ramach każdej części - zadania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadania nr 2 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bocień” stanowiąca część przedsięwzięcia (zamówienia) o nazwie: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień wraz z przebudową drogi wewnętrznej i oświetlenia drogowego” i oznaczonego, jako część druga lub Zadanie nr 2.
2. Zadanie nr 2 realizowane jest jako zadanie inwestycyjne w ramach wydatków budżetowych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień wraz z przebudową drogi wewnętrznej i oświetlenia drogowego”.
3. Zadanie objęte zostanie dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
4. Zakres robót obejmuje m.in.:
• odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punków wysokościowych;
• wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża;
• wykonanie poboczy;
• wykonanie jezdni;
• wykonanie zjazdów;
• wykonanie robót wykończeniowych.
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją warunków zamówienia zwaną również „SWZ”, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz z:
1) dokumentacją projektową pod nazwą „Uproszczony projekt budowlany. Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 9/16 w m. Bocień”, sporządzoną przez BIOS S.C. A. Osiński, M. Osiński, ul. Dworcowa 32, 87-140 Chełmża.
2) zaświadczeniem Starosty Toruńskiego numer AB.6743.1625.2022.KM z dnia 1 września 2022 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia Gminę Chełmża z dnia 18 sierpnia 2022 r. (data wpływu 18 sierpnia 2022 r.), dotyczącego zamiaru do przystąpienia do robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wewnętrznej, do realizacji na działce nr geod. 9/16 w obrębie Bocień, gm. Chełmża;
3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
6. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje:
1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego- jeżeli zajdzie taka konieczność;
2) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu przebudowanej drogi;
3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno- kartograficzną z pomiarów ( mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmującą cały zakres robót), złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiającemu przy odbiorze;
4) naprawienie urządzeń melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robót;
5) uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach własności działek stanowiących drogę;
6) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach oraz na wcześniej zgłoszone żądani8e Zamawiającego kosztorysu powykonawczego;
7) inne prace związane z procesem budowy.
6. Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
• 45000000-7 Roboty budowlane,
• 45233140-2 Roboty drogowe.

4.2.5.) Wartość części: 47036,98 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert przeprowadzona zostanie w oparciu o kryteria szczegółowo opisane w rozdziale 24 SWZ.
Najkorzystniejsza oferta częściowa, to oferta częściowa, która otrzyma najwyższą liczbę punków stanowiącą sumę punktów
przyznanych w ramach każdego z kryteriów: O = Cn + G. O - ocena oferty częściowej w punktach (suma), Cn - liczba punktów za
kryterium cena, G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji. Punktacja przyznawana ofertom częściowym w poszczególnych
kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Zamawiający
udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta częściowa zostanie uznana za najkorzystniejszą ramach każdej części - zadania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadania nr 3 pod nazwą „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Bocień” stanowiąca część przedsięwzięcia (zamówienia) o nazwie: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień wraz z przebudową drogi wewnętrznej i oświetlenia drogowego” i oznaczonego, jako część trzecia lub Zadanie nr 3.
2. Zadanie nr 3 realizowane jest jako zadanie inwestycyjne w ramach wydatków budżetowych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień wraz z przebudową drogi wewnętrznej i oświetlenia drogowego”.
3. Zadanie objęte zostanie dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
4. Zakres robót obejmuje m.in.:
• wykonanie wykopów pod ułożenie kabla;
• usypanie warstw piasku na dnie wykopu kablowego;
• ułożenie kabla;
• wykonanie przewiertów;
• montaż słupów oświetleniowych;
• montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie;
• uruchomienie oświetlenia.
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją warunków zamówienia zwaną również „SWZ”, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz z:
1) dokumentacją projektową pod nazwą „Obiekt- w ramach przebudowy drogi budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1716C w miejscowości Bocień dz. Nr 1/1, 1/2, 1/8”, sporządzoną przez Pana Karola Milejczaka dla Adama Milejczaka prowadzącego działalność pod firmą Usługi Elektryczne Adam Milejczak, ul. Podmurna 19, 88-400 Żnin.
2) zaświadczeniem Starosty Toruńskiego nr AB.6743.1897.2022.ŁK z dnia 19 października 2022 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia Gminy Chełmża z dnia 13 października 2022 r., polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1716C poprzez budowę oświetlenia ulicznego, do realizacji na działkach o nr geod. 1/1. 1/2, 1/8 w miejscowości Bocień, obręb 0002, gmina Chełmża.
3) decyzją zezwalającą Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu na zlokalizowanie oświetlenia drogowego w pasie drogowym z dnia 27.09.2022r. nr PZD-11.4542.89.2022;
4) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
6. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje:
1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz dojazdów do domów i pól w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnym i uzgodnieniami;
2) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu budowanego oświetlenia drogowego;
3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno- kartograficzną z pomiarów ( mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmującą cały zakres robót), złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiającemu przy odbiorze;
4) naprawienie urządzeń melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robót;
5) uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach własności działek stanowiących drogę;
6) wykonanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej;
7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach oraz na wcześniej zgłoszone żądanie Zamawiającego kosztorysu powykonawczego;
8) powiadomienie Zamawiającego i zarządcy drogi na 7 dni przed przystąpieniem do budowy oświetlenia o zajęciu pasa drogowego;
9) uzgodnienie z zarządcą drogi organizacji ruchu na czas budowy;
10) przekazanie z udziałem Zamawiającego zarządcy drogi odcinka pasa drogowego zajętego na potrzeby budowy po wykonaniu robót;
11) inne prace związane z procesem budowy.

4.2.5.) Wartość części: 27905,59 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert przeprowadzona zostanie w oparciu o kryteria szczegółowo opisane w rozdziale 24 SWZ.
Najkorzystniejsza oferta częściowa, to oferta częściowa, która otrzyma najwyższą liczbę punków stanowiącą sumę punktów
przyznanych w ramach każdego z kryteriów: O = Cn + G. O - ocena oferty częściowej w punktach (suma), Cn - liczba punktów za
kryterium cena, G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji. Punktacja przyznawana ofertom częściowym w poszczególnych
kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Zamawiający
udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta częściowa zostanie uznana za najkorzystniejszą ramach każdej części - zadania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w niniejszej SWZ oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dla części (zadania) 1– wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w ramach jednego zamówienia (umowy) polegającej na budowie, i/lub rozbudowie, i/lub przebudowie, i/lub remoncie lub obejmującej budowę, i/lub rozbudowę, i/lub przebudowę, i/lub remont: kanalizacji sanitarnej i/lub kanalizacji deszczowej i/lub oczyszczalni ścieków, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.
b) dla części (zadania) 2 – wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w ramach jednego zamówienia (umowy) polegającej na budowie, i/lub rozbudowie, i/lub przebudowie, i/lub remoncie: chodnika, i/lub drogi rowerowej, i/lub ścieżki rowerowej, i/lub ciągu pieszo-rowerowego, i/lub ścieżki pieszo-rowerowej, i/lub ciągu pieszego, i/lub ulicy, i/lub drogi, i/lub placu o nawierzchni utwardzonej, o wartości nie mniejszej niż 55 000,00 zł brutto.
c) dla części (zadania) 3 – wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w ramach jednego zamówienia (umowy) polegającej na budowie, i/lub rozbudowie, i/lub przebudowie, i/lub remoncie i/lub wykonaniu: oświetlenia zewnętrznego i/lub oświetlenia drogowego i/lub oświetlenia ulicznego, o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia musi wykazać jeden z wykonawców składających ofertę wspólną (np. jeden z członków konsorcjum).
4. Jeżeli Wykonawca wykonał zamówienie w walutach obcych, Zamawiający przeliczy ich wartość przyjmując średni kurs PLN od tej waluty podanej przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, wykonawca złoży zamiast podmiotowych środków dowodowych, oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - podmiotu udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca złoży wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu robót stanowi załącznik 7 do SWZ);
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót dotyczy tych robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
Uwaga: Spółka cywilna jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia musi wykazać jeden z wykonawców składających ofertę wspólną (np. jeden z członków konsorcjum).
5. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do których realizacji te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 PZP, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy składający ofertę wspólnie (wzór oświadczenia stanowi załącznik 6 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Wysokość zaliczki będzie stanowiła 2% wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 2 projektu umowy i stanowić będzie wkład własny Gminy Chełmża w związku z dofinansowaniem inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz na podstawie faktury końcowej, zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym uwzględniającym postanowienia § 2 ust. 5 i § 3 ust. 1 projektu umowy po wykonaniu kompletnego przedmiotu zamówienia i po odbiorze końcowym w sposób określony w ust. 5 projektu umowy. [...] Więcej informacji stanowi załącznik 2 a-c do SWZ (projekty umów).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w załączonym do SWZ wzorze
umowy odrębnym dla każdej części – zadania – z tego względu, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach, jak zawarte w załączonym do SWZ wzorze umowy
stanowiącym odpowiednio i w zależności od danej części załączniki: 2a ÷ 2c do SWZ. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w trakcie jej trwania niezależnie od wartości tej zmiany, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych okoliczności oraz określa warunki zmian zgodnie z zapisami zawartymi we
wzorach umowy odrębnych dla danej części-zadania – załączniki: od nr 2a do nr 2c – do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-23 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie objęte zostanie dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdej z części (dla każdego z trzech zadań osobno) w wysokości 5% ceny całkowitej brutto.
Na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się
wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 w/w ustawy. Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww.
okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego
wykonawcy, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy
zasoby na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 – jeżeli dotyczy.
Pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa, obejmujący swoim zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w
postępowaniu wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.