eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzeszowice › Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2023 '' - 5 części zamówieniaOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2023 ’’ - 5 części zamówienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: DPS Czerna - zamówienia publiczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001063913

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czerna

1.5.2.) Miejscowość: Krzeszowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-065

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12/282-02-19

1.5.8.) Numer faksu: 12/282-02-19

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@dpsczerna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsczerna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc spoleczna DPS

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2023 ’’ - 5 części zamówienia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-134c47f2-74a7-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477121

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00089756/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów spożywczych w podziale na części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.dpsczerna.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
www.dpsczerna.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ePuap/DPSCzerna/skrytkaESP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dane osobowe w Domu Pomocy Społecznej w Czernej są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Czernej nr 110
32-065 Krzeszowice, tel. 12-282-02-19, adres e-mail: kontakt@dpsczerna.pl
3. Administrator zatrudnił Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod numerem (48) 669-936-032 lub wysyłając informację na adres e-mail
iod@calik.com.pl

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla Domu Pomocy
Społecznej w Czernej w roku 2023 ’’prowadzonym w trybie podstawowym, Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
4.1 ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 z zm.),

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dane osobowe w Domu Pomocy Społecznej w Czernej są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Czernej nr 110
32-065 Krzeszowice, tel. 12-282-02-19, adres e-mail: kontakt@dpsczerna.pl
3. Administrator zatrudnił Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod numerem (48) 669-936-032 lub wysyłając informację na adres e-mail
iod@calik.com.pl

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla Domu Pomocy
Społecznej w Czernej w roku 2023 ’’prowadzonym w trybie podstawowym, Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
4.1 ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 z zm.),

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS-AK-271-1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 510000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

• Różne produkty spożywcze, przetworzone owoce i warzywa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w arkuszu cenowym załącznik nr 1/1 do formularza oferty, w SWZ i w projekcie umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331000-7 - Warzywa przetworzone

15610000-7 - Produkty przemiału ziarna

15831000-2 - Cukier

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg kryterium ceny brutto wykonania zamówienia (wyrażonej w polskich zł) 2. Sposób oceny ofert: Cena „C” waga 100 pkt Ocena ofert w kryterium cena zostanie dokonana według wzoru: C=𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑏𝑎𝑑 𝑥 100 𝑝𝑘𝑡 gdzie: C – ilość punktów za kryterium Cena,
Cmin – najniższa cena brutto w danej części zamówienia przedstawiona w ofertach
złożonych w postępowaniu, niepodlegających odrzuceniu,
Cbad – cena brutto oferty badanej
Obliczenia punktacji, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru:
P= C, gdzie:
P – ilość punktów uzyskana przez wykonawcę,
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mięso, drób produkty mięsne i drobiowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach umów dla poszczególnych części (załączniki: nr 5,6,7,8,9 do SWZ) oraz w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 10 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131500-0 - Produkty drobiowe

15130000-8 - Produkty mięsne

15110000-2 - Mięso

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg kryterium ceny brutto wykonania zamówienia (wyrażonej w polskich zł) 2. Sposób oceny ofert: Cena „C” waga 100 pkt Ocena ofert w kryterium cena zostanie dokonana według wzoru: C=𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑏𝑎𝑑 𝑥 100 𝑝𝑘𝑡 gdzie: C – ilość punktów za kryterium Cena,
Cmin – najniższa cena brutto w danej części zamówienia przedstawiona w ofertach
złożonych w postępowaniu, niepodlegających odrzuceniu,
Cbad – cena brutto oferty badanej
Obliczenia punktacji, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru:
P= C, gdzie:
P – ilość punktów uzyskana przez wykonawcę,
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Owoce i warzywa świeże Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach umów dla poszczególnych części (załączniki: nr 5,6,7,8,9 do SWZ) oraz w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 10 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03210000-6 - Zboża i ziemniaki

03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

03222000-3 - Owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg kryterium ceny brutto wykonania zamówienia (wyrażonej w polskich zł) 2. Sposób oceny ofert: Cena „C” waga 100 pkt Ocena ofert w kryterium cena zostanie dokonana według wzoru: C=𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑏𝑎𝑑 𝑥 100 𝑝𝑘𝑡 gdzie: C – ilość punktów za kryterium Cena,
Cmin – najniższa cena brutto w danej części zamówienia przedstawiona w ofertach
złożonych w postępowaniu, niepodlegających odrzuceniu,
Cbad – cena brutto oferty badanej
Obliczenia punktacji, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru:
P= C, gdzie:
P – ilość punktów uzyskana przez wykonawcę,
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Produkty mleczarskie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach umów dla poszczególnych
części (załączniki: nr 5,6,7,8,9 do SWZ) oraz w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 10 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg kryterium ceny brutto wykonania zamówienia (wyrażonej w polskich zł) 2. Sposób oceny ofert: Cena „C” waga 100 pkt Ocena ofert w kryterium cena zostanie dokonana według wzoru: C=𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑏𝑎𝑑 𝑥 100 𝑝𝑘𝑡 gdzie: C – ilość punktów za kryterium Cena,
Cmin – najniższa cena brutto w danej części zamówienia przedstawiona w ofertach
złożonych w postępowaniu, niepodlegających odrzuceniu,
Cbad – cena brutto oferty badanej
Obliczenia punktacji, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru:
P= C, gdzie:
P – ilość punktów uzyskana przez wykonawcę,
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pieczywo Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach umów dla poszczególnych części (załączniki: nr 5,6,7,8,9 do SWZ) oraz w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 10 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15811000-6 - Pieczywo

15812000-3 - Wyroby ciastkarskie i ciasta

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg kryterium ceny brutto wykonania zamówienia (wyrażonej w polskich zł) 2. Sposób oceny ofert: Cena „C” waga 100 pkt Ocena ofert w kryterium cena zostanie dokonana według wzoru: C=𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑏𝑎𝑑 𝑥 100 𝑝𝑘𝑡 gdzie: C – ilość punktów za kryterium Cena,
Cmin – najniższa cena brutto w danej części zamówienia przedstawiona w ofertach
złożonych w postępowaniu, niepodlegających odrzuceniu,
Cbad – cena brutto oferty badanej
Obliczenia punktacji, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru:
P= C, gdzie:
P – ilość punktów uzyskana przez wykonawcę,
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności występowania w obrocie gospodarczym,
b) kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
d) zdolności technicznej lub zawodowej:

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy, nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeśli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeśli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego zasoby - składa oświadczenie wskazane w załączniku nr 4.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenia, Rejestry: Ewidencja gospodarcza, KRS

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Referencje, Pełnomocnictwo

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach zawartych w art. 58 ustawy.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają prace, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania.
Pełnomocnikiem (o którym mowa w ust. 13) jest wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku
postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w zakresie:Zmiany umowy art. 455.1 ustawy - Prawo zamówień oraz
a) terminów realizacji przedmiotu umowy wskazanych w umowie, gdy jest to spowodowane następstwem okoliczności niezależnych od stron (siła wyższa) lub okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
b) możliwości realizacji przedmiotu umowy po cenach niższych niż w formularzu asortymentowo cenowym, a zmiany w tym zakresie nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy;
c) z uwagi na bieżące potrzeby zamawiającego zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania niniejszej umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 3 ust.2 umowy.
d) wynikającym ze zmian regulacji prawnych dotyczących przedmiotu umowy, przy czym ceny jednostkowe netto określone w formularzu asortymentowo - cenowym nie zostaną
podwyższone w trakcie obowiązywania umowy. Dopuszcza się zmianę ceny jednostkowej brutto, w przypadku gdy w okresie realizacji umowy dojdzie do zmiany stawki podatku VAT i tylko o kwotę wynikającą z tej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: mini portal pod adresem https://mini portal.uzp.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.