eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Dostawę paliw płynnych w systemie bezgotówkowym wraz z wydaniem 9 (dziewięciu) elektronicznych kart paliwowych umożliwiających dokonywanie bezgotówkowych zakupówOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawę paliw płynnych w systemie bezgotówkowym wraz z wydaniem 9 (dziewięciu) elektronicznych kart paliwowych umożliwiających dokonywanie bezgotówkowych zakupów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

1.3.) Oddział zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191287660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: B. Chrobrego 10

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-756

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@msprsopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.msprsopot.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowe-go z Przychodnią w Sopocie

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawę paliw płynnych w systemie bezgotówkowym wraz z wydaniem 9 (dziewięciu) elektronicznych kart paliwowych umożliwiających dokonywanie bezgotówkowych zakupów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ef7b794-74a9-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477029

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3ef7b794-74a9-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie e-Zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz uznaje go za wiążący. Sposób korzystania z Platformy e-Zamówienia określono w instrukcjach znajdujących się w zakładce „Materiały edukacyjne”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Poniżej została określona instrukcja korzystania z Platformy e-Zamówienia, tj.:
1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia.
2) Rejestracja podmiotu na Platformie e-Zamówienia jest możliwa po wybraniu opcji „Zarejestruj się” na Portalu Dostępowym.
3) Następnie należy wybrać rodzaj rejestrowanego konta (Zamawiający lub Wykonawca). W przypadku gdy podmiot występuje zarówno w roli Zamawiającego oraz Wykonawcy, powinien zarejestrować się (i aktywować) najpierw w pierwszej roli, a następnie dodać dodatkową rolę podmiotu.
4) Proces rejestracji konta na Platformie obejmuje rejestrację konta Supervisora (użytkownika, który będzie zarządzał danymi podmiotu oraz innymi użytkownikami) oraz rejestrację konta podmiotu.
5) Następnie wymagana jest aktywacja konta Supervisora. Jest to możliwe poprzez link aktywacyjny wysłany na podany przy rejestracji adres e-mail. W przypadku braku wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym należy wykonać próbę logowania i następnie na ekranie z komunikatem o braku aktywacji konta wybrać funkcję „Wyślij ponownie”.
6) Kolejnym etapem jest wygenerowanie i podpisanie wniosku rejestracyjnego dla podmiotu. Wniosek ma format dokumentu XML i jest generowany automatycznie przez Platformę, nie ma możliwości jego edycji. Pobranie wniosku następuje poprzez wybranie na Portalu Dostępowym kafelka „Prześlij podpisany wniosek (dla supervisorów)”.
7) Następnie można pobrać plik XML zawierający wniosek.
8) Po prawidłowym podpisaniu wniosku (poza Platformą) zgodnie z poniższymi instrukcjami, należy dodać podpisany plik i wybrać przycisk „Wyślij plik”. To kończy proces aktywacji podmiotu w wybranej roli na Platformie.
9) Wygenerowany wniosek w postaci pliku XML należy podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pieczęci elektronicznej, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
10) System przyjmuje wnioski z jednym podpisem. W przypadku reprezentacji wieloosobowej należy złożyć podpis dowolnego (jednego) reprezentanta
11) Do podpisania wniosku należy użyć wyłącznie formatu podpisu XAdES, typ podpisu wewnętrzny otoczony. Samo podpisanie pliku wykonywane jest poza Platformą, przy użyciu oprogramowania dostarczonego przez dostawcę podpisu lub wystawcę certyfikatu podpisu kwalifikowanego.
12) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, E-mail: iod@msprsopot.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowy jest Adam Kisielewski, kontakt: 0585558103;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz Urząd zamówień publicznych - właściciel Platformy, na której zamawiający pro-wadzi postepowanie o udzielnie zamówienia publicznego pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres: 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia albo okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy;
6) obowiązek podania przez danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy będą-cego osobą fizyczną jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, zwią-zanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomaty-zowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoba, której dane są przetwarzane, posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udziele-nie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarza-nia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy in-teresu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy prze-twarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) osoba, której dane są przetwarzane, nie posiada:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych osobowych;
b) prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 19/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawę paliw płynnych w systemie bezgotówkowym wraz z wydaniem 9 (dziewięciu) elektronicznych kart paliwowych umożliwiających dokonywanie bezgotówkowych zakupów

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132000-3 - Benzyna

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

w przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wy-nika to z odrębnych przepisów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wystawioną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2243 ze zm.);
W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa powyżej będzie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegają-cych się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy do których realizacji te uprawnienia są wymaga-ne.
2) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj. posiada sieć stacji na terenie całego kraju, w tym:
a) minimum 6 stacji w trójmieście w tym minimum 1 stacja na terenie miasta Sopotu,
b) minimum 15 stacji na terenie Województwa Pomorskiego,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje zmianę Umowy w zakresie:
1) zmiany ilości pojazdów służbowych będących na wyposażeniu SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie wraz z odpowiednią zmianą ilości kart paliwowych,
2) zmiany ceny, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, zaś ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w zdaniu pierwszym Wykonawca w terminie 30 dni od daty wejścia
w życie zmiany, może złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość i stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w zdaniu pierwszym Wykonawca w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany, może złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w zdaniu pierwszym na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, wskazanych w zdaniu pierwszym.
5) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.