eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Świadczenie usług ochrony obiektu, osób i mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w ToruniuOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony obiektu, osób i mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA W TORUNIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871502106

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ksiaznica.torun.pl;

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ksiaznica.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony obiektu, osób i mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0341973-6f29-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477026

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027155/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług ochrony obiektu, osób i mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

/platformazakupowa.pl/pn/ksiaznica.torun

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie komunikował się w Wykonawcami w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ksiaznica.torun

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozdział XII SWZ pn. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ. SPOSÓB WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XXIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADM.3810.04.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu wraz z monitorowaniem sygnałów z systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie w budynku oraz wsparciem grupy interwencyjnej. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w budynku Zamawiającego zlokalizowanym w Toruniu przy ul. Słowackiego 8 wraz z terenem przyległym do budynku. Przewidywana, szacowana liczba godzin pracy pracowników ochrony fizycznej, dalej jako „godziny ochrony fizycznej”, w okresie realizacji zamówienia wynosi 17.544 godziny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dalej jako OPZ, zawiera załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Rozdział XVIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakosci

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracowników ochrony skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia koncesją winien wykazać się Wykonawca (Wykonawcy) bezpośrednio realizujący usługi objęte przedmiotem zamówienia;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną niemniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
W przypadku składania oferty wspólnej warunek ten musi spełnić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a) w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje należycie co najmniej pięć (5) usług (rozumiane jako pięć umów/zamówień), polegających na ochronie osób i mienia w obiektach przechowujących cenne zasoby. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna każdą usługę odnoszącą się do ochrony obiektu, w którym przechowywane są zasoby cenne z uwagi na swą wartość materialną, historyczną, techniczno-użytkową, zrealizowaną lub realizowaną na podstawie jednej umowy w sposób ciągły przez minimum 12 miesięcy; w przypadku składania oferty wspólnej warunek ten musi być spełniony przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Wykonawca musi załączyć dowody potwierdzające, że każda z tych usług została wykonana lub jest wykonywana należycie.
UWAGI: Przez obiekt, w którym przechowywane są zasoby cenne z uwagi na swą wartość materialną, historyczną, techniczno-użytkową, Zamawiający rozumie budynek, w którym prowadzona jest działalność kulturalna, naukowo-badawcza oraz działalność gospodarcza polegającą na przyjmowaniu i przechowywaniu depozytów pieniężnych, papierów wartościowych, biżuterii, kruszców szlachetnych.
b) dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, składającym się z co najmniej 5 osób, z których każda:
- posiada co najmniej 24-miesięczny staż pracy (doświadczenie) jako pracownik ochrony fizycznej w obiektach, w których przechowywane są zasoby cenne ze uwagi na swą wartość materialną, historyczną, techniczno-użytkową, nabyty w ciągu ostatnich pięciu latach, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert,
- nie posiada statusu osoby niepełnosprawnej,
- posiada przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten musi być spełniony łącznie przez tych Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie Wykonawcy (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
3) aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
4) wykaz usług (sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich
3 miesięcy licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
5) wykaz osób (sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wykonywanych usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
6) dokument/y potwierdzający/e, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.
Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie wynikającym z art. 454 i art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Zamawiającego - https://platformazakupowa.pl/pn/ksiaznica.torun

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.