eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Świadczenie usług ochrony obiektu, osób i mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w ToruniuOgłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług ochrony obiektu, osób i mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA W TORUNIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871502106

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ksiaznica.torun.pl;

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ksiaznica.torun.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

/platformazakupowa.pl/pn/ksiaznica.torun

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony obiektu, osób i mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0341973-6f29-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083182

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027155/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług ochrony obiektu, osób i mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477026/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ADM.3810.04.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu wraz z monitorowaniem sygnałów z systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie w budynku oraz wsparciem grupy interwencyjnej. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w budynku Zamawiającego zlokalizowanym w Toruniu przy ul. Słowackiego 8 wraz z terenem przyległym do budynku. Przewidywana, szacowana liczba godzin pracy pracowników ochrony fizycznej, dalej jako „godziny ochrony fizycznej”, w okresie realizacji zamówienia wynosi 17.544 godziny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dalej jako OPZ, zawiera załącznik nr 1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 593513,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 773690,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 593513,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja ochrony Osób i Mienia JAG Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9671232937

7.3.3) Ulica: K. Gotowskiego

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-030

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 593513,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-04 do 2025-01-04

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.