eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Budowa osuszacza wraz z nowa dmuchawą na instalacji przetwarzania odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B w systemie zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa osuszacza wraz z nowa dmuchawą na instalacji przetwarzania odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B w systemie zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp.z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 278165760

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zwycięstwa 36

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzogliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzogliwice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa osuszacza wraz z nowa dmuchawą na instalacji przetwarzania odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B w systemie zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d205120-74a6-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476981

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/skladowisko_gliwice/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, pisemnie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dostępnych za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem : platformazakupowa.pl, oraz przy użyciu poczty elektronicznej.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzania dokumentów, oświadczeń, wniosków, ofert, pełnomocnictw czy innych informacji winien być zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). 2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
4. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana przeglądarka internetowa Microsoft EDGE, Chrome, Firefox w najnowszej wersji; w przypadku Internet Explorer przeglądarka nie jest już wspierana
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZO. 261.10.BZO.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Budowa osuszacza biogazu wraz z nową dmuchawą biogazu na Instalacji przetwarzania odpadów w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj„
Przedmiotem zamówienia jest:
a) opracowanie dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno- Użytkowym (zwanym PFU) i w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. , poz. 2454), wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii, warunków, uzgodnień jak również innych dokumentów niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na realizację zadania budowlanego.
Realizację tego etapu kończy formalne przyjęcie wniosku o pozwolenie lub zgłoszenie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach ( jeśli wymagane);
UWAGA! W przypadku wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Wykonawca będzie zobligowany do uwzględnienia w sporządzanej dokumentacji aktualnych przepisów.
b) wykonanie z należytą starannością robót budowlanych na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z poszanowaniem postanowień zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach, warunkach, opiniach i uzgodnieniach oraz innych dokumentach, mających związek z procesem budowlanym dla realizowanych robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji projektowej
Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym (wpis do rejestru zawodowego lub handlowego)
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Określenie warunku w zakresie doświadczenia Wykonawcy:
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który prawidłowo wykonał co najmniej :
1) Dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów wraz z niezbędnymi przyłączami oraz montażu i uruchomieniu układu podnoszenia ciśnienia i uzdatniania biogazu opartego o dmuchawę wentylatorową oraz osuszacz biogazu, o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda.
2) jedną dokumentację projektową na zaprojektowanie układu uzdatniania biogazu składającego się z co najmniej z dmuchawy wentylatorowej oraz osuszacza biogazu.
Możliwe jest wykazanie spełnienia powyższego warunku w przypadku zamówień wykonanych w ramach jednego zadania, z zastrzeżeniem, że poszczególne roboty spełnią warunki określone powyżej, lub w ramach osobnych zadań.
W sytuacji wykonawców wspólnie występujących w postępowaniu, lub posłużeniem się przez wykonawcę zasobem podmiotu trzeciego w zakresie doświadczenia opisanego wyżej w pkt 1), warunek ten musi zostać spełniony w całości przez co najmniej jednego z wykonawców występujących wspólnie, lub przez podmiot udostępniający zasoby. Tym samym za niespełnienie warunku zostanie uznana sytuacja, w której dwóch wykonawców (lub wykonawca i podmiot trzeci) wykona po jednej robocie budowlanej spełniającej ten warunek.
b) Określenie warunku w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje co najmniej:
1) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi jak w przedmiocie zamówienia w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, legitymującym się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi.
2) projektantem posiadającym uprawniania projektowe bez ograniczeń oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży projektowej od uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Podmiotowe środki dowodowe:
1) w zakresie braku podstaw wykluczenia - oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy pzp (oraz art.125 ust.5 ustawy pzp - w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego– o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2A do SWZ.
Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenie to (w tym oświadczenie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby), aktualne na dzień jego złożenia, składa Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie), którego (których) oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:  wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ, dla potwierdzenia spełnienia warunku określonego w rozdz. 8 ust. 3 lit a) ppkt 1), wraz z załączeniem dowodów określających czy ta robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
 wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem długości drogi oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4A do SWZ, dla potwierdzenia spełnienia warunku określonego w rozdz. 8 ust. 3 lit a) ppkt 2), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ, dla potwierdzenia spełnienia warunku określonego w rozdz. 8 ust. 3 lit b),
Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy pzp, wykazy powyższe, aktualne na dzień ich złożenia, składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni.
• Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca składa wypełniony dokument – ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby winno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
− sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł
2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium lub (w przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej) wystąpienia odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, bez dodatkowych warunków i nieodwołalnie, w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Gliwicach nr konta 30 8457 0008 2008 0010 0055 0001.
5. Środki pieniężne muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, aby można było uznać wadium za prawidłowo wniesione.
6. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Oryginał wadium nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności wskutek zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta przez podmiot inny niż Beneficjent gwarancji.
7. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców składających wspólną ofertę (konsorcjum), z dokumentu gwarancyjnego winno wynikać iż udzielone zabezpieczenie dotyczy obu Wykonawców występujących wspólnie.
8. Zasady zwrotu wadium określone zostały w art. 98 ustawy pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zaistnienia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:
1) konieczność zmiany terminu umownego z powodu zaistnienia którejkolwiek z poniższych okoliczności, uniemożliwiających lub w sposób znacząco utrudniających (tj. takich, gdy wykonywanie robót budowlanych wymagałoby poniesienia dodatkowych kosztów ze strony Wykonawcy) kontynuację realizacji przedmiotu zamówienia, o czas ich występowania i przerwy nimi wywołanej:
a) działaniami siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, niemożliwego do przewidzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę ,
b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
c) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
2) rezygnacja z wykonania części robót – ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje,
3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w przypadku:
a) zmiany osoby wskazanej w § 12 ust. 1, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia, opracowanej na potrzeby tego postępowania,
b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego,
4) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego (tzn. skutkować będą obniżeniem wynagrodzenia, skróceniem terminu realizacji robót budowlanych, zastosowaniem nowszych czy technologicznie bardziej zaawansowanych materiałów lub rozwiązań), przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych,
3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy PZP:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) zmiana danych teleadresowych, zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej Wykonawcy (np. spółki cywilnej w spółkę jawną), zmiana nazwy firmy, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy,
3) poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.
5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
6. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.