eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Waganiec › "Dostawa paliw p造nnych w 2023 r. - olej nap璠owy oraz benzyna bezo這wiowa"Og這szenie z dnia 2022-12-05


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
„Dostawa paliw p造nnych w 2023 r. – olej nap璠owy oraz benzyna bezo這wiowa”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Waganiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866459

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 11

1.5.2.) Miejscowo嗆: Waganiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-731

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - W這c豉wski

1.5.7.) Numer telefonu: 542830044

1.5.8.) Numer faksu: 542830640

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug.waganiec@wlo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.waganiec.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - zwi您ek jednostek samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Dostawa paliw p造nnych w 2023 r. – olej nap璠owy oraz benzyna bezo這wiowa”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-3b848d7f-74a2-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00476919

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-12-05

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00032684/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa paliw p造nnych w 2023 r. – olej nap璠owy oraz benzyna bezo這wiowa

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://waganiec.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w post瘼owaniu, w szczeg鏊no軼i sk豉danie ofert, wszelkich o鈍iadcze,
wniosk闚, zawiadomie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc, z
uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 okre郵onych w ustawie Pzp, odbywa si przy u篡ciu Platformy zakupowej dost瘼nej pod adresem
https://waganiec.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet. Za dat wp造wu o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie informacji oraz
dokument闚 przyjmuje si dat ich wp造wu na Platform

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Og鏊ne zasady korzystania z
Platformy, z zastrze瞠niem ust. 2 niniejszego rozdzia逝:
1) zg這szenie do post瘼owania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy
na subdomenie https://waganiec.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet, lub
https://oneplace.marketplanet.pl,
2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przyst徙 do post瘼owania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o mo磧iwo軼i zalogowania lub do za這瞠nia bezp豉tnego konta. Wykonawca zak豉da konto wykonuj帷
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia has這, nast瘼nie powtarza has這, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj si”,
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W zwi您ku z tym Zamawiaj帷y zaleca Wykonawcom uwzgl璠nienie
czasu niezb璠nego na rejestracj w procesie z這瞠nia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem z這瞠nia
wniosku rejestracyjnego otrzyma informacj, o mo磧iwo軼i przyspieszenia procedury za這瞠nia konta, w闚czas nale篡 skontaktowa
si pod numerem telefonu podanym w ww.
potwierdzeniu,
4) po za這瞠niu konta Wykonawca ma mo磧iwo嗆 z這瞠nia oferty w post瘼owaniu.
2. Zamawiaj帷y okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo-aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na Platformie tj.:
1) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej
ni 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min 2GB
Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa obs逝guj帷a TLS 1.2,
najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) w陰czona obs逝ga JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y pliki w formacie .pdf.
3. Zamawiaj帷y dopuszcza przesy豉nie plik闚 o wielko軼i do 100 MB.
4. Zalecenia Zamawiaj帷ego dotycz帷e:
1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dla dokument闚 w formacie .pdf zaleca si podpis formatem PAdES (pdf advanced electronic signature),
b) dla dokument闚 w formacie innym ni .pdf zaleca si podpis formatem XAdES (HML pdf advanced electronic signature).
2) podpisu zaufanego:
a) wielko嗆 pliku nie mo瞠 przekracza 10 MB,
b) dla dokument闚 w formacie .pdf zaleca si podpis formatem PAdES;
Podpisany plik ma rozszerzenie .pdf,
c) dla dokument闚 w formacie innym ni .pdf zaleca si podpis formatem
XAdES. Podpisany plik ma rozszerzenie .xml.
3) podpisu osobistego:
a) w przypadku wykorzystania aplikacji eDO Atp (obs逝guje tylko dokumenty w formacie .pdf) na telefonach z obs逝g technologii
NFC wielko嗆
dokument闚 nie mo瞠 przekroczy 5MB,
b) dla dokument闚 w formacie .pdf zaleca si podpis wewn皻rzny otoczony,
c) dokumenty w formacie innym ni .pdf zaleca si podpisywa podpisem
zewn皻rznym lub otaczaj帷ym.
1) Po podpisaniu plik闚 a przed ich za陰czeniem na Platform zaleca si dokonanie weryfikacji kompletno軼i i poprawno軼i
wszystkich z這穎nych podpis闚 (w szczeg鏊no軼i gdy dokument zosta podpisany przez kilku reprezentant闚 lub przy wykorzystaniu
r騜nych podpis闚). W przypadku korzystania z wariantu sk豉dania podpis闚 zewn皻rznych konieczne jest
za陰czenie na Platform dw鏂h plik闚, tj. pliku podpisywanego i pliku zawieraj帷ego podpis.
5. Zamawiaj帷y okre郵a informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:
1) plik/pliki oferty za陰czony/e przez Wykonawc na Platformie i zapisany/e, widoczny/e jest/s na Platformie jako zaszyfrowany/e –
format kodowania UTF8. Mo磧iwo嗆 otworzenia pliku/闚 dost瘼na jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiaj帷ego po up造wie terminu otwarcia ofert, 2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platform stanowi dat oraz
dok豉dny czas (hh:mm:ss) generow.any wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim 廝鏚貫m czasu

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
1) administratorem Danych Osobowych jest Gmina Waganiec ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec reprezentowana przez W鎩ta
Gminy Waganiec, e-mail: ug.waganiec@wlo.pl, tel.: 54 284 00 44,
2) Zamawiaj帷y wyznaczy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z kt鏎ym mo瞠 si Pani/Pan skontaktowa pod adresem e-mail:
iod@waganiec.pl; tel.: 54 283 00 44,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym
post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji; art.
6 ust. 1 lit. b RODO – w odniesieniu do danych osobowych osoby b璠帷ej stron umowy oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporz康zenia
2016/679 – w odniesieniu do pozosta造ch danych osobowych – w celu i zakresie niezb璠nym do zawarcia i realizacji umowy,
4) dobrowolne podanie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyra瞠nie zgody na ich
przetwarzanie. W takim przypadku podstaw przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a og鏊nego rozporz康zenia o przetwarzaniu danych
osobowych,
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w
oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
6) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas
trwania umowy,
7) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym
okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego,
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informuj, 瞠:
1. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymaga這by po stronie administratora niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u mo瞠 zosta Pani/Pan zobowi您ana do wskazania
dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o
udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie
zam闚ienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie
niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem
okresu trwania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu oraz przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y
interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego),
d) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przys逝guje Pani/Panu prawo do cofni璚ia zgody na
przetwarzanie bez wp造wu na zgodno嗆 z prawem przetwarzania, kt鏎ego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
2. Nie przys逝guje Pani/Panu:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie rob鏒 budowlanych dla zadania pn. „Dostawa paliw p造nnych w 2023 r. – olej nap璠owy oraz benzyna bezo這wiowa”.
2. Szczeg馧owy opis oraz spos鏏 realizacji zam闚ienia zawiera Opis przedmiotu zam闚ienia stanowi帷y Za陰cznik nr 1 do SWZ.
3. Podwykonawstwo:
1) Zamawiaj帷y nie zastrzega obowi您ku osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych zada dotycz帷ych zam闚ienia,
2) Wykonawca mo瞠 powierzy wykonanie cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy,
na warunkach okre郵onych w Za陰czniku nr 6 do SWZ (Wz鏎 umowy),
3) Zamawiaj帷y 膨da wskazania przez Wykonawc, w ofercie, cz窷ci zam闚ienia, kt鏎ych wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawc闚, je瞠li s ju znani,
4) Powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno軼i za nale篡te wykonanie tego zam闚ienia;
5) Szczeg馧owe wymagania dotycz帷e podwykonawstwa zosta造 okre郵one w Za陰czniku nr 6 do SWZ (Wz鏎 umowy).
4. Realizacja zam闚ienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczeg鏊no軼i ustawie Prawo budowlane, ustawie Kodeks cywilny i ustawie Pzp.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09134100-8 - Olej nap璠owy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezo這wiowa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: cena 100%

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:
1.1 nie podlegaj wykluczeniu;
1.2 spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:

1.2.1 Zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.1.2.2 Uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Wykonawca musi wykaza, 瞠 posiada koncesj Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki na wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami obj皻ymi zam闚ieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.).

1.2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.

1.2.4 Zdolno軼i technicznej i zawodowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) o鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚, z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej. Wz鏎 stanowi Za陰cznik nr 5 do SWZ,
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zone nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.
1. Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
kt鏎ych mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b rozdzia X SWZ, sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma
siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠 nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i, jego
aktywami nie zarz康za likwidator lub s康, nie zawar uk豉du z wierzycielami, jego dzia豉lno嗆 gospodarcza nie jest zawieszona ani
nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj帷ej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz璚ia tej
procedury.
2. Dokument, o kt鏎ym w ust. 1, powinien by wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed ich z這瞠niem.
3. Je瞠li w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentu, o kt鏎ym mowa w ust. 4
pkt 1 lit. b rozdzia X SWZ, zast瘼uje si go w ca這軼i lub cz窷ci dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy,
z這穎ne pod przysi璕, lub, je瞠li w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma przepis闚 o
o鈍iadczeniu pod przysi璕, z這穎ne przed organem z這穎ne przed organem s康owym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego, w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Przepis ust. 2 stosuje si odpowiednio

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: a) zezwolenie, koncesj, licencj lub potwierdzenie wpisu do rejestru dzia豉lno軼i regulowanej, je瞠li ich podsiadanie jest niezb璠ne do 鈍iadczenia okre郵onych us逝g w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia.
2. W przypadku, o kt鏎ym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo musi by do陰czone do oferty.
3. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienia przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w Rozdziale X ust. 2 SWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
4. Warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i i zrealizuje dostawy, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane..
5. W przypadku o kt鏎ym mowa w ust. 4, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e dostawy wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy (Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ).
6. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o udzielenie zam闚ienia przez Wykonawc闚, ka盥y z nich zobowi您any jest z這篡, na wezwanie Zamawiaj帷ego, podmiotowe 鈔odki dowodowe potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia z post瘼owania, okre郵one w Rozdziale X ust. 4 pkt 1 SWZ, natomiast spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Wykonawcy wykazuj zgodnie z Rozdzia貫m VIII ust. 1 pkt 1.2 SWZ.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 wprowadzenia zmian do postanowie umowy, w szczeg鏊no軼i terminu realizacji
przedmiotu umowy, zakresu 鈍iadczenia, sposobu zrealizowania przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy. Ze
wzgl璠u na ograniczenia wyst瘼uj帷e w niniejszym og這szeniu dotycz帷e ilo軼i znak闚 mo磧iwych do wpisania,
Zamawiaj帷y informuje, 瞠 rodzaj i zakres zmian umowy zosta szczeg馧owo opisany w 6 Za陰cznika nr 6 do SWZ (Wz鏎
umowy).

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-12-13 09:30

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://waganiec.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-01-11

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.