eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup, dostawa i wymiana opraw i lamp oświetleniowych w budynkach Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w WarszawieOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup, dostawa i wymiana opraw i lamp oświetleniowych w budynkach Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140356582

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałkowska 82

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-517

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@warszawa.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://warszawa.sr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sąd

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup, dostawa i wymiana opraw i lamp oświetleniowych w budynkach Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8748a2e6-7485-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476756

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8748a2e6-7485-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej, tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ROZDZIAŁ XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ROZDZIAŁ XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/SR/07/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup, dostawa i wymiana opraw i lamp oświetleniowych do budynku Sądu przy ul. Marszałkowskiej 82

4.2.6.) Główny kod CPV: 31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31521000-4 - Lampy

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji producenta

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zakup, dostawa i wymiana opraw i lamp oświetleniowych do budynku Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100A

4.2.6.) Główny kod CPV: 31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31521000-4 - Lampy

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji producenta

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
 w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali należycie minimum 2 oddzielne zamówienia (każde w ramach jednej odrębnej umowy), polegające na dostawie i montażu opraw i lamp oświetleniowych o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto. Zamówienie winno być wykonane na działającym budynku użyteczności publicznej zapewniając bezprzerwowe funkcjonowanie obiektu podczas prac montażowych.
 dysponują lub będą dysponować co najmniej czterema osobami posiadającymi:
- uprawnienia budowalne do kierowania robót w zakresie instalacyjnym – elektrycznym
- SPE Grupa 1 – 2 osoby zajmujące się instalacjami sieci energetycznych oraz eksploatacją urządzeń posiadające uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji.
- SPE Grupa 1 – 1 osoba zajmująca się instalacjami sieci energetycznych oraz eksploatacją urządzeń posiadająca uprawnienia elektryczne w zakresie dozoru.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełniać ci z Wykonawców, którzy będą wykonywać czynności, co do których wymagane jest ww. doświadczenie.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełniania/niespełniania, na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp oraz podmiotowych środków dowodowych wymaganych w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu - załącznik nr 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu - załącznik nr 7 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 274 ust. 1 Ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 274), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ;
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; z zastrzeżeniem pkt 2.11;
4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw i usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy oraz montaż zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy oraz montaż zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy i montaże były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o którym mowa Rozdziale IV ust. 1 pkt 4 wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i montaże zostały wykonane lub są wykonywane, z załączeniem dowodów określających, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.
Wzór wykazu dostaw i montażu stanowi Załącznik nr 8 do SWZ
Wykaz osób – Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej czterema osobami posiadającymi:
- świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci :
- uprawnienia budowalne do kierowania robót w zakresie instalacyjnym – elektrycznym
- SPE Grupa 1 – 2 osoby zajmujące się instalacjami sieci energetycznych oraz eksploatacją urządzeń posiadające uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji.
- SPE Grupa 1 – 1 osoba zajmująca się instalacjami sieci energetycznych oraz eksploatacją urządzeń posiadająca uprawnienia elektryczne w zakresie dozoru.

Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 274 ust. 1 Ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 274), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ;
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; z zastrzeżeniem pkt 2.11;
4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw i usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy oraz montaż zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy oraz montaż zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy i montaże były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o którym mowa Rozdziale IV ust. 1 pkt 4 wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i montaże zostały wykonane lub są wykonywane, z załączeniem dowodów określających, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.
Wzór wykazu dostaw i montażu stanowi Załącznik nr 8 do SWZ
Wykaz osób – Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej czterema osobami posiadającymi:
- świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci :
- uprawnienia budowalne do kierowania robót w zakresie instalacyjnym – elektrycznym
- SPE Grupa 1 – 2 osoby zajmujące się instalacjami sieci energetycznych oraz eksploatacją urządzeń posiadające uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji.
- SPE Grupa 1 – 1 osoba zajmująca się instalacjami sieci energetycznych oraz eksploatacją urządzeń posiadająca uprawnienia elektryczne w zakresie dozoru.

Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 13 grudnia 2022 r. do godz. 10:00. Nie wniesienie wadium w tym terminie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
3. Wadium ustala się w wysokości :
- w zakresie części I postepowania 6100,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych 00/100).
- w zakresie części II postepowania 3900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100).
4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
5. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 uPzp.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie nr 18 1130 1017 0021 1002 1890 0004 z podaniem w tytule wpłaty dopisku:
„Wadium – zakup, dostawa i wymiana opraw i lamp oświetleniowych do budynku Sądu przy ul. Marszałkowskiej 82 nr postępowania ZP/SR/07/22” – część I.
„Wadium – zakup, dostawa i wymiana opraw i lamp oświetleniowych do budynku Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100A nr postępowania ZP/SR/07/22” – część II.
7. Dowodem wniesienia wadium będzie kopia polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w art. 97 ust. 1 pkt 2-4 uPzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oryginał dokumentu w postaci elektronicznej.
9. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji.
10. Wykonawca powinien przekazać dokument wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozdziałem I ust. 4 specyfikacji warunków zamówienia, do upływu terminu składania ofert.
11. Dokument wadialny musi zawierać informację, iż stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na:
- „ZP/SR/07/22 – zakup, dostawa i wymiana opraw i lamp oświetleniowych do budynku Sądu przy ul. Marszałkowskiej 82- część I”.
- „ZP/SR/07/22 – zakup, dostawa i wymiana opraw i lamp oświetleniowych do budynku Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100A - część II”.
12. Wszelkie koszty z wiązane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w Postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z Postępowania, o których mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 2.2 ppkt 1-3, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4 Ustawy, składają wraz z ofertą Oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania dostawy, niewynikającego z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania wykonywania dostawy, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
3) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć.
4. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3 termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności.
5. Postanowienia wymienione w ust. 3 pkt 1 i 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
6. Zamawiający może rozwiązać umowę lub od umowy odstąpić, w przypadku zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub w przypadku, gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
7. W sytuacji opisanej w ust. 6 umowa ulegnie rozwiązaniu lub odpowiednio – zmniejszeniu ulegnie jej zakres, a Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia poza zapłatą wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy. Przepisów dotyczących kar umownych w przypadku określonym w ust. 6 nie stosuje się.
8. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych i stanu faktycznego mających wpływ na realizację umowy.
9. Zmiana umowy może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.