eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Giby › "Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zelwie"Ogłoszenie z dnia 2022-12-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zelwie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Giby

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671082

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 74A

1.5.2.) Miejscowość: Giby

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-506

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 875165038

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.giby.wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.giby.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zelwie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23e58b7d-748d-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476671

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00331847/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 „Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zelwie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://giby.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://giby.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452).
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w niniejszej SWZ.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://giby.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej – adres: sekretariat@ug.giby.wrotapodlasia.pl
Ofertę oraz załączniki do oferty należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z zapisami SWZ w szczególności w przypadku gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „KORESPONDENCJA”, lub poprzez wysłanie na adres e-mail). Taka oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• dane osobowe przetwarzane będą przez administratora,
• dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: kontakt adres e-mail: iodgiby@wp.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.);
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej, polegające na zagospodarowaniu zdegradowanego terenu zlokalizowanego w Zelwie na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 57/3 i nadanie mu funkcji placu zabaw
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty:
W ramach zamówienia należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z warstwą odsączającą , z wypełnieniem spoin, przygotowanie podłoża (prace ziemne) pod nawierzchnię placu zabaw i siłowni, wykonanie ogrodzenia z paneli zgrzewalnych , ocynkowanych malowanych w kolorze zielonym na słupkach, na podmurówce i z furtką wejściową. Należy wykonać bramę wjazdową przesuwną z napędem elektrycznym, montaż zestawu fotowoltaicznego 2 kw do podłączenia lamp i tablicy interaktywnej ( wyposażony w akumulatory do gromadzenia energii), montaż lamp parkowych wysokości 2,5- 3,5 m ledowych , dostawa z montażem wyposażenia placu zabaw: ławek parkowych konstrukcji metalowej, wyłożonych drewnem długości 150 cm wraz ze stołami parkowymi metalowymi wyłożonymi drewnem wraz z daszkami metalowymi wyłożonymi drewnem -2 szt., stołu betonowego z planszą do gry w szachy i chińczyka z ławeczkami (1 kpl) , 1 kompletu urządzenia zestawu placu zabaw grupy wiekowej 3-14 lat (opis składu kompletu w przedmiarze robót) , huśtawka typu ważka, urządzenia typu sprężynowiec, urządzenia huśtawka 2 osobowa , urządzenia typu trenażer nóg, urządzenia 3 w 1 typu Wahadło Biegacz Twister Siłownia zewnętrzna (kpl) urządzenia typu Wioślarz (kpl), urządzenia typu Huśtawka metalowa dla osób niepełnosprawnych (kpl), fundamenty pod urządzenia placu zabaw ( kpl) , urządzenia placu zabaw -stojak na 10 sztuk rowerów z punktem naprawy z kluczami.


3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

• Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do SWZ,

• Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 5 do SWZ
4. Ogólne wymagania:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót .
2) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy;
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;

5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, obowiązującymi normami dla placu zabaw i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną.
6. Za zabezpieczenie robót (oznakowanie na czas prowadzenia robót) – odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
7. Do realizacji inwestycji należy stosować wyroby budowlane nadające się do stosowania przy wykonaniu robót budowlanych.
8. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarze robót Polskich norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W przypadku użycia w przedmiarze robót/ opisie przedmiotu zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując przedmiar robót/opis przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w przedmiarze zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w przedmiarze robót/ opisie przedmiotu zamówienia.
9. Rozwiązanie równoważne winno mieć nie gorsze parametry techniczne jak rozwiązania wykazane w przedmiarze robót/ opisie przedmiotu zamówienia użyte przez Zamawiającego.
10. Pod pojęciem „parametry” rozumie się m.in. funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
11. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne będą w równoważnym stopniu spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
12. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach, Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu, o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z przedmiarem robót/ opisem przedmiotu zamówienia.
13. Wymagania dotyczące gwarancji:

1) Wykonawca udzieli rękojmi za wady i gwarancji na wykonanie całości przedmiotu zamówienia;
2) Okres gwarancji dotyczy zarówno wykonanych prac, jak i wbudowanych materiałów i urządzeń;
3) Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego robót, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń;
4) Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
5) Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
6) Przeglądy będą mogły odbywać się minimum raz w roku.
7) W terminie nie wcześniej niż na 14 dni przed upływem terminu gwarancyjnego, Wykonawca dokona przeglądu gwarancyjnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262210-6 - Fundamentowanie

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria).
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to że złożone oferty uzyskają taką sama ilość punktów, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną , a przy takiej samej cenie Wykonawcy zostaną wezwani, do złożenia ofert dodatkowych. zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:

2. Wykonawca posiada:

a) Doświadczenie potwierdzone wykazaniem wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie , przebudowie lub remoncie placu zabaw / siłowni zewnętrznej o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł, ze wskazaniem podmiotu na rzecz którego roboty były wykonywane.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego zdolności technicznej i zawodowej za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu wraz z ofertą - do oferty Wykonawca załącza Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące załącznik nr 2.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie , przebudowie lub remoncie placu zabaw / siłowni zewnętrznej o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł , ze wskazaniem podmiotu na rzecz którego roboty były wykonywane.

Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu wraz z ofertą.
6Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych.
Jeżeli wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Jeżeli złożone przez wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia o których mowa w niniejszej SWZ składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się:
a) w przypadku gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby -przekazuje się ten dokument elektroniczny;
b) w przypadku gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby -przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - składane tylko w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
▪ postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
▪ wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
▪ ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
• Wymagana forma:
▪ Pełnomocnictwo przekazuje się w formie elektronicznej i opatruje się podpisem kwalifikowanym lub
postaci elektronicznej i opatruje się podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
▪ W przypadku gdy zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć należy dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej
zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące załącznik 2 -/ każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3-każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129)
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy:
1) W zakresie terminu wykonania zamówienia:
a) W przypadkach opisanych w §2 ust. 4 niniejszej umowy
b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie;
c) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej
d) w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
e) w przypadku wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami zewnętrznymi lub instalacjami przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami–o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji,
f) w przypadku innych nieprzewidzianych sytuacji niezależnych od stron o ile na zmianę terminu wyrażą zgodę obie strony,
g) z powodu zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania umowy;W zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z art.455 ustawy w przypadku:
a.wystąpienia zjawisk gospodarczych zewnętrznych w stosunku do stron umowy i w pełni od nich niezależnych, jak na przykład: gwałtowna dekoniunktura, ograniczenie dostępności surowców, istotny wzrost cen materiałów. Okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany
umowy muszą mieć charakter na tyle nadzwyczajny, że zamawiający dochowując należytej staranności nie mógł obiektywnie przewidzieć ich zaistnienia lub skali ich zaistnienia. Muszą one wynikać z okoliczności nie mających swojego uzasadnienia w normalnych relacjach gospodarczych, w szczególności obserwowanych wahaniach cen na rynku określonych dóbr,
zmianach inflacyjnych,
b. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,
c. ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą Umową w razie stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w przedmiarze robót i SWZ lub w przypadku wystąpienia prac dodatkowych, uzupełniających których nie można było wcześniej przewidzieć.
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Zamawiający wymaga złożenia oferty wraz z załącznikami wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy, która zapewnia szyfrowanie ofert. Dostęp do platformy pod adresem https://giby.ezamawiajacy.pl .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe dopuszczalne zmiany w umowie określa załącznik nr 5 do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.