eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej, znaków aktywnych, oświetlenia ulicznego oraz elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu na drogach ZDW w Bydgoszczy od 01.01.2023 do 30.06.2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej, znaków aktywnych, oświetlenia ulicznego oraz elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu na drogach ZDW w Bydgoszczy od 01.01.2023 do 30.06.2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9561969536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 80

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-010

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 566881373

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzenie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej, znaków aktywnych, oświetlenia ulicznego oraz elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu na drogach ZDW w Bydgoszczy od 01.01.2023 do 30.06.2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58612ba0-748c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476656

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025716/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.37 Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych, sygnalizatorów i znaków aktywnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/700215

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/700215

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r., poz. 344).
2. W niniejszym postępowaniu ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SWZ), składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej.
3. W przypadku awarii platformy zakupowej, Zamawiający może również komunikować się
z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej – email: rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl
4. Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 713,
e-mail: sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl.
2. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udzieleniem lub wykonywaniem zamówienia publicznego,
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 733, e-mail: iod@zdw-bydgoszcz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w celu archiwizacji.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O2.N4.361.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 948299,80 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 278877,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej, znaków aktywnych, oświetlenia ulicznego oraz elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu na drogach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy od 01.01.2023 do 30.06.2023 z podziałem na 4 części

Część zamówienia nr 1 – dotyczy RDW Inowrocław
Część zamówienia nr 2 – dotyczy RDW Tuchola
Część zamówienia nr 3 – dotyczy RDW Wąbrzeźno
Część zamówienia nr 4 – dotyczy RDW Włocławek

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

3. Przewidywane ilości usług określone w załączniku 4a – 4d do SWZ są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez Zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie przedmiotu zamówienia. Rzeczywista ilość zlecanych usług będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym maksymalna wartość zamówienia (umowy) nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia i do tej kwoty będzie realizowany przedmiot zamówienia (nie dotyczy opcji) tj.: Część zamówienia nr 1 – 75 522,00 zł brutto;
Część zamówienia nr 2 – 61 500,00 zł brutto;
Część zamówienia nr 3 – 106 152,44 zł brutto;
Część zamówienia nr 4 – 50 645,25 zł brutto;

4.2.5.) Wartość części: 61400,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232000-0 - Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji: Informacje określające między innymi rodzaj i maksymalną wartość opcji czy okoliczności skorzystania z opcji zostały zawarte w załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy. (tj.: Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp, na wskazanych poniżej zasadach:
1) prawo opcji na realizację usług polegać na zwiększeniu wartości wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 1 o kwotę 10 000,00 zł netto (dla każdej z części) w przypadku wyczerpania środków finansowych określonych w ust. 1, w okresie trwania umowy i zabezpieczeniu dodatkowych środków na realizację przedmiotu umowy.
2) skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale będzie realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków poprzez zawarcie aneksu uruchamiającego prawo opcji. Odmowa podpisania aneksu nie zwalnia Wykonawcy z wykonania usług zleconych w ramach prawa opcji,
3) wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie realizacji umowy podstawowej.)

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria i zasady oceny ofert
1. Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (C) 60%
2 Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia (P) 40%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Nr kryterium Wzór:
1 CENA
C = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pkt
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza obliczona wg wzoru powyżej.
2 P = Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia (max. 40 pkt)
Kryterium Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty czasu przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia od przedstawicieli Zamawiającego.
Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie może być dłuższy niż 12 godzin.
Liczba punktów w kryterium czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia zostanie obliczona zgodnie z poniższym:
Jeżeli Wykonawca zdeklaruje:
- Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie dłuższy niż 4 godziny otrzyma – 40 punktów.
- Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie dłuższy niż 6 godzin otrzyma – 30 punktów.
- Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie dłuższy niż 8 godzin otrzyma – 20 punktów.
- Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie dłuższy niż 10 godzin otrzyma – 10 punktów.
- Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie dłuższy niż 12 godzin otrzyma – 0 punktów.

Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia dłuższy niż 12 godzin lub nie zostanie podany czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia lub z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty wskaże czas krótszy niż 4 godzin to Zamawiający przyjmie do oceny maksymalną liczbą punktów – 40 pkt.


3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów C + P spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej, znaków aktywnych, oświetlenia ulicznego oraz elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu na drogach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy od 01.01.2023 do 30.06.2023 z podziałem na 4 części

Część zamówienia nr 1 – dotyczy RDW Inowrocław
Część zamówienia nr 2 – dotyczy RDW Tuchola
Część zamówienia nr 3 – dotyczy RDW Wąbrzeźno
Część zamówienia nr 4 – dotyczy RDW Włocławek

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

3. Przewidywane ilości usług określone w załączniku 4a – 4d do SWZ są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez Zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie przedmiotu zamówienia. Rzeczywista ilość zlecanych usług będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym maksymalna wartość zamówienia (umowy) nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia i do tej kwoty będzie realizowany przedmiot zamówienia (nie dotyczy opcji) tj.: Część zamówienia nr 1 – 75 522,00 zł brutto;
Część zamówienia nr 2 – 61 500,00 zł brutto;
Część zamówienia nr 3 – 106 152,44 zł brutto;
Część zamówienia nr 4 – 50 645,25 zł brutto;

4.2.5.) Wartość części: 50000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232000-0 - Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji: Informacje określające między innymi rodzaj i maksymalną wartość opcji czy okoliczności skorzystania z opcji zostały zawarte w załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy. (tj.: Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp, na wskazanych poniżej zasadach:
1) prawo opcji na realizację usług polegać na zwiększeniu wartości wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 1 o kwotę 10 000,00 zł netto (dla każdej z części) w przypadku wyczerpania środków finansowych określonych w ust. 1, w okresie trwania umowy i zabezpieczeniu dodatkowych środków na realizację przedmiotu umowy.
2) skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale będzie realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków poprzez zawarcie aneksu uruchamiającego prawo opcji. Odmowa podpisania aneksu nie zwalnia Wykonawcy z wykonania usług zleconych w ramach prawa opcji,
3) wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie realizacji umowy podstawowej.)

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria i zasady oceny ofert
1. Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (C) 60%
2 Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia (P) 40%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Nr kryterium Wzór:
1 CENA
C = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pkt
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza obliczona wg wzoru powyżej.
2 P = Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia (max. 40 pkt)
Kryterium Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty czasu przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia od przedstawicieli Zamawiającego.
Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie może być dłuższy niż 12 godzin.
Liczba punktów w kryterium czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia zostanie obliczona zgodnie z poniższym:
Jeżeli Wykonawca zdeklaruje:
- Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie dłuższy niż 4 godziny otrzyma – 40 punktów.
- Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie dłuższy niż 6 godzin otrzyma – 30 punktów.
- Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie dłuższy niż 8 godzin otrzyma – 20 punktów.
- Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie dłuższy niż 10 godzin otrzyma – 10 punktów.
- Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie dłuższy niż 12 godzin otrzyma – 0 punktów.

Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia dłuższy niż 12 godzin lub nie zostanie podany czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia lub z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty wskaże czas krótszy niż 4 godzin to Zamawiający przyjmie do oceny maksymalną liczbą punktów – 40 pkt.


3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów C + P spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej, znaków aktywnych, oświetlenia ulicznego oraz elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu na drogach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy od 01.01.2023 do 30.06.2023 z podziałem na 4 części

Część zamówienia nr 1 – dotyczy RDW Inowrocław
Część zamówienia nr 2 – dotyczy RDW Tuchola
Część zamówienia nr 3 – dotyczy RDW Wąbrzeźno
Część zamówienia nr 4 – dotyczy RDW Włocławek

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

3. Przewidywane ilości usług określone w załączniku 4a – 4d do SWZ są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez Zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie przedmiotu zamówienia. Rzeczywista ilość zlecanych usług będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym maksymalna wartość zamówienia (umowy) nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia i do tej kwoty będzie realizowany przedmiot zamówienia (nie dotyczy opcji) tj.: Część zamówienia nr 1 – 75 522,00 zł brutto;
Część zamówienia nr 2 – 61 500,00 zł brutto;
Część zamówienia nr 3 – 106 152,44 zł brutto;
Część zamówienia nr 4 – 50 645,25 zł brutto;

4.2.5.) Wartość części: 86302,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232000-0 - Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji: Informacje określające między innymi rodzaj i maksymalną wartość opcji czy okoliczności skorzystania z opcji zostały zawarte w załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy. (tj.: Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp, na wskazanych poniżej zasadach:
1) prawo opcji na realizację usług polegać na zwiększeniu wartości wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 1 o kwotę 10 000,00 zł netto (dla każdej z części) w przypadku wyczerpania środków finansowych określonych w ust. 1, w okresie trwania umowy i zabezpieczeniu dodatkowych środków na realizację przedmiotu umowy.
2) skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale będzie realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków poprzez zawarcie aneksu uruchamiającego prawo opcji. Odmowa podpisania aneksu nie zwalnia Wykonawcy z wykonania usług zleconych w ramach prawa opcji,
3) wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie realizacji umowy podstawowej.)

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria i zasady oceny ofert
1. Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (C) 60%
2 Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia (P) 40%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Nr kryterium Wzór:
1 CENA
C = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pkt
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza obliczona wg wzoru powyżej.
2 P = Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia (max. 40 pkt)
Kryterium Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty czasu przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia od przedstawicieli Zamawiającego.
Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie może być dłuższy niż 12 godzin.
Liczba punktów w kryterium czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia zostanie obliczona zgodnie z poniższym:
Jeżeli Wykonawca zdeklaruje:
- Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie dłuższy niż 4 godziny otrzyma – 40 punktów.
- Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie dłuższy niż 6 godzin otrzyma – 30 punktów.
- Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie dłuższy niż 8 godzin otrzyma – 20 punktów.
- Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie dłuższy niż 10 godzin otrzyma – 10 punktów.
- Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie dłuższy niż 12 godzin otrzyma – 0 punktów.

Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia dłuższy niż 12 godzin lub nie zostanie podany czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia lub z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty wskaże czas krótszy niż 4 godzin to Zamawiający przyjmie do oceny maksymalną liczbą punktów – 40 pkt.


3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów C + P spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej, znaków aktywnych, oświetlenia ulicznego oraz elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu na drogach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy od 01.01.2023 do 30.06.2023 z podziałem na 4 części

Część zamówienia nr 1 – dotyczy RDW Inowrocław
Część zamówienia nr 2 – dotyczy RDW Tuchola
Część zamówienia nr 3 – dotyczy RDW Wąbrzeźno
Część zamówienia nr 4 – dotyczy RDW Włocławek

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

3. Przewidywane ilości usług określone w załączniku 4a – 4d do SWZ są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez Zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie przedmiotu zamówienia. Rzeczywista ilość zlecanych usług będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym maksymalna wartość zamówienia (umowy) nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia i do tej kwoty będzie realizowany przedmiot zamówienia (nie dotyczy opcji) tj.: Część zamówienia nr 1 – 75 522,00 zł brutto;
Część zamówienia nr 2 – 61 500,00 zł brutto;
Część zamówienia nr 3 – 106 152,44 zł brutto;
Część zamówienia nr 4 – 50 645,25 zł brutto;

4.2.5.) Wartość części: 41175,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232000-0 - Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji: Informacje określające między innymi rodzaj i maksymalną wartość opcji czy okoliczności skorzystania z opcji zostały zawarte w załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy. (tj.: Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp, na wskazanych poniżej zasadach:
1) prawo opcji na realizację usług polegać na zwiększeniu wartości wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 1 o kwotę 10 000,00 zł netto (dla każdej z części) w przypadku wyczerpania środków finansowych określonych w ust. 1, w okresie trwania umowy i zabezpieczeniu dodatkowych środków na realizację przedmiotu umowy.
2) skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale będzie realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków poprzez zawarcie aneksu uruchamiającego prawo opcji. Odmowa podpisania aneksu nie zwalnia Wykonawcy z wykonania usług zleconych w ramach prawa opcji,
3) wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie realizacji umowy podstawowej.)

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria i zasady oceny ofert
1. Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (C) 60%
2 Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia (P) 40%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Nr kryterium Wzór:
1 CENA
C = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pkt
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza obliczona wg wzoru powyżej.
2 P = Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia (max. 40 pkt)
Kryterium Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty czasu przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia od przedstawicieli Zamawiającego.
Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie może być dłuższy niż 12 godzin.
Liczba punktów w kryterium czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia zostanie obliczona zgodnie z poniższym:
Jeżeli Wykonawca zdeklaruje:
- Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie dłuższy niż 4 godziny otrzyma – 40 punktów.
- Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie dłuższy niż 6 godzin otrzyma – 30 punktów.
- Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie dłuższy niż 8 godzin otrzyma – 20 punktów.
- Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie dłuższy niż 10 godzin otrzyma – 10 punktów.
- Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia nie dłuższy niż 12 godzin otrzyma – 0 punktów.

Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia dłuższy niż 12 godzin lub nie zostanie podany czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia lub z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty wskaże czas krótszy niż 4 godzin to Zamawiający przyjmie do oceny maksymalną liczbą punktów – 40 pkt.


3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów C + P spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych, żąda:
oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – oświadczenie o którym mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020 r., poz. 2415).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ.
Uwaga! Zamawiający dopuszcza składanie Formularza ofertowego:
- w jednym pliku (wszystkie strony załącznika zeskanowane/wydrukowane łącznie do jednego pliku) w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym,
- w kilku plikach przy czym każdy plik (strona) na który składa się Formularz oferty musi być w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym,
Wraz z ofertą Wykonawca składa:
1) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII cz. I pkt 1;
2) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ;
3) Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 4a – 4d do SWZ (stosownie do części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę);
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy;
5) Dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa;
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeśli dotyczy;
7) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII cz. I pkt 5 dotyczące robót/usług/dostaw, które wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 5 do SWZ) – obejmuje Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. konsorcjum/spółki cywilne – nie dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w ust. 1 rozdziału V SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
5. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi
do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ – nie dotyczy.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3
do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 08:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/700215

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XI SWZ tj.: Cena (C), Czas przystąpienia do wykonania naprawy awaryjnej od momentu otrzymania zlecenia (P)

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, zgodnie z art. 310
ustawy Pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej „ustawy”), wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2022 r., poz. 593 z późn. zm.) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021 r., poz. 217 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego
Wykonawcy, nie zaprasza go do negocjacji, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej.
Osoba lub podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają
się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają
karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000
000 zł.
Okres wykluczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej wejścia w życie.
3. Wszystkie pozostałe informacje w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
4. W sekcji IV pkt 4.1.5) podano wartość zamówienia z uwzględnieniem przewidywanej opcji. Natomiast w pkt 4.2.5 dla poszczególnych części podano wartość zamówienia bez uwzględnienia przewidywanej opcji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.