eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Dostawa produktów spożywczychOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa produktów spożywczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304674

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świerkowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-328

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dps.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka samorządowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów spożywczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-815d635a-749a-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476631

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011901/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa artykułów żywnościowych na 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.dps.bialystok.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: sekretariat@dps.bialystok.pl, (ePuap): 'dpsbialystok/SkrytkaESP, https://miniportal.uzp.gov.pl, https://dpsbip.um.bialystok.pl/zamowienia_publiczne/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: sekretariat@dps.bialystok.pl, (ePuap): 'dpsbialystok/SkrytkaESP, https://miniportal.uzp.gov.pl, https://dpsbip.um.bialystok.pl/zamowienia_publiczne/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DGO/341p-8/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Baleron wp. wędzony, gotowany 260 kg
2. Baleron z indyka 150 kg
3. Boczek wp. wędzony ,parzony b/k 150 kg
4. Boczek z polędwicą rolowany 90 kg
5. Filet świeży z indyka 100 kg
6. Filet świeży z kurczaka 1100 kg
7. Filet wędzony 50 kg
8. Flaki wołowe krojone mrożone 150 kg
9. Golonka konserwowa 110 kg
10. Karkówka wieprzowa surowa b/k 500 kg
11. Kaszanka pieczona 150 kg
12. Kiełbasa biała, parzona 400 kg
13. Kiełbasa krakowska formowana 180 kg
14. Kiełbasa krakowska parzona 220 kg
15. Kiełbasa krakowska sucha 30 kg
16. Kiełbasa krakowska z indyka 30 kg
17. Kiełbasa krucha 220 kg
18. Kiełbasa na „święconkę” 40 kg
19. Kiełbasa pieczona podsuszana 200 kg
20. Kiełbasa podwawelska 250 kg
21. Kiełbasa spod strzechy 160 kg
22. Kiełbasa toruńska 200 kg
23. Kiełbasa wieprzowa. szynkowa 260 kg
24. Kiełbasa z szynki wp. zawartość mięsa minimum 98% 180 kg
25. Kiełbasa żywiecka drobiowa 130 kg
26. Kiełbasa żywiecka wieprzowa 130 kg
27. Konserwa wojskowa 100 kg
28. Krupnioki 220 kg
29. Kurczak po sarmacku 80 kg
30. Kurczak z żurawiną 60 kg
31. Kurczaki świeże 180 kg
32. Łopatka prasowana 100 kg
33. Łopatka wieprzowa surowa b/k 1900 kg
34. Mortadela wieprzowa. 120 kg
35. Nogi wieprzowe. 130 kg
36. Ogonówka wp wędzona,parzona. 400 kg
37. Parówki delikatne np. królewskie 420 kg
38. Parówkowa firmowa 300 kg
39. Pasztet jarski 10 kg
40. Pasztet wieprzowy 100 kg
41. Pasztet z całego kurczaka 130 kg
42. Pasztetowa drobiowa. 130 kg
43. Pasztetowa wp. 70 kg
44. Pieczeń drobiowa zawartość mięsa minimum 98% 100 kg
45. Pieczeń rzymska 80 kg
46. Pieczeń schabowa 130 kg
47. Polędwica drobiowa extra 70 kg
48. Polędwica drobiowa sopocka 80 kg
49. Polędwica wieprzowa sopocka 280 kg
50. Polędwica wiśniowa 260 kg
51. Polędwica wp.wędzona,parzona zawartość mięsa 75% 130 kg
52. Przysmak z indyka 80 kg
53. Rolada z kurczaka zawartość mięsa minimum 65 % 80 kg
54. Rolada z kurczakiem 80 kg
55. Salami bumerang 100 kg
56. Salceson czosnkowy 100 kg
57. Salceson wieprzowy czarny 80 kg
58. Salceson wieprzowy. 100 kg
59. Schab biały 100 kg
60. Schab kruchy 100 kg
61. Schab wieprzowy surowy b/k 1150 kg
62. Serca wieprzowe. 100 kg
63. Szynka biała formowana 71% mięsa 180 kg
64. Szynka gotowana 60 kg
65. Szynka konserwowa 180 kg
66. Szynka pieczona 100 kg
67. Szynka wieprzowa świeża 10 kg
68. Szynka wp.tyrolska 160 kg
69. Szynka wp.wędzona,parzona zawarość mięsa minimum 81% 80 kg
70. Szynka wp.wędzona,parzona zawartość mięsa75% 80 kg
71. Szynka z piersi indyka 200 kg
72. Szynkowa luksusowa 130 kg
73. Udziec z kurczaka 950 kg
74. Wątróbka drobiowa z indyka 130 kg
75. Wątróbka drobiowa z kurczaka 80 kg
76. Wędlina wieprzowa bez glutenowa 1 kg
77 Kiełbasa wieprzowa bez glutenowa 1 kg
78. Wędlina drobiowa bez glutenowa 1 kg
79. Pierś z indyka z suszonymi pomidorami 50 kg
80. Żeberka wieprzowe paski 500 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Drożdże piekarnicze 36 kg
2. Jogurt kremowy z owocami 122g Fantazja-różne smaki 390 szt.
3. Jogurt naturalny 150 g 8 000 szt.
4. Jogurt naturalny 350 g 120 szt.
5. Jogurt owocowy 150 g rózne smaki 3 000 szt.
6. Jogurt pitny naturalny 250g 120 szt.
7. Jogurt pitny smakowy 250g różne smaki 1000 szt.
8. Jogurt pitny smakowy różne smaki b/ cukru 250g 400 szt.
9. Kefir 1,8%-3% tłuszczu 400 g 200 szt.
10. Margaryna zwykła 250 g 60% tłuszczu 700 szt.
11. Masło roślinne 250g 10 szt.
12. Masło śmietankowe stołowe 200 g 82% tłuszczu 10 300 szt.
13. Mleko 2% luz, opakowanie 5 l 20 000 l
14. Ser Favita 12% tł 270g 10 szt.
15. Ser Mozzarella Classic 125 g 10 szt.
16. Ser pleśniowy naturalny 125g 10 szt.
17. Ser żółty typu holenderskiego 150 kg
18. Ser żółty lekki 16% tł. W suchej masie 30 kg
19. Ser żółty rolada ustrzycka 130 kg
20. Ser żółty typu salami 150 kg
21. Ser żółty typu szwajcarskiego 130 kg
22. Serek homogenizowany 150 g - różne smaki 1050 szt.
23. Serek homogenizowany bez laktozy naturalny 150 g 10 szt.
24. Serek kanapkowy twarogowy 150 g - różne smaki 1900 szt.
25. Serek mascarpone 250 g 5 szt.
26. Serek mazowiecki topiony kremowy 100g - kiełbaska 600 szt.
27. Serek topiony 100 g różne smaki 1 700 szt.
28. Serek topiony 140 g krążki mix smaków 1 000 szt.
29. Serek topiony plastry 130 g - różne smaki 500 szt.
30. Serek twarogowy ziołowy/ naturalny 150g np.. Deliser plastry 330 szt.
31. Serek wiejski lekki 150 g 250 szt.
32. Serek wiejski smakowy 150 g 500 szt.
33. Śmietana 18% 400 g 3200 szt.
34. Śmietanka UHT 30% tł 330 ml 5 szt.
35. Twaróg capri 250 kg
36. Twaróg półtłusty, krajanka 1 300 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Dom Pomocy Społecznej, ul. Świerkowa 9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.