eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrków Kujawski › Dostawa paliwa na rok 2023.Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliwa na rok 2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910281374

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Włocławska 37

1.5.2.) Miejscowość: Piotrków Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-230

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zeas@piotrkowkujawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zeas.piotrkowkujawski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliwa na rok 2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9cf44416-722a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476572

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045426/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliwa na rok 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający informuje, iż komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu
do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu
lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 30 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: zeas@piotrkowkujawski.pl
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ w postaci elektronicznej powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 PZP. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 PZP.
Wycofanie lub zmiana oferty:
- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego
na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg)
ze szczególnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Piotrkowie Kujawskim, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Włocławska 37
2) inspektorem ochrony danych osobowych w ZEAS jest Pan Zbigniew Tumiński – iodtz.piotrkow@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa Paliwa na 2023 rok nr sprawy ZEAS.232.1.2022.MG prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawy oraz art.74 PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*
Wyjaśnienie:
informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie:
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZEAS232.1.2022.MG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.” Dostawa paliwa na rok 2023. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów będących w dyspozycji ZEAS w Piotrkowie Kujawskim składająca się z:
- oleju napędowego „ON”; - Kod CPV 09.13.41.00 – 8, w ilości około 20000 litrów
2) Wykonawca gwarantuje, jakość paliw zgodną z obowiązującymi normami i przepisami w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
3) O ewentualnych nieprawidłowościach wynikających z jakości dostarczonego (pobranego) paliwa, Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych paliw na każde życzenie Zamawiającego.
5) Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód powstałych z powodu złej jakości oferowanych paliw (niezgodnych z obowiązującymi Polskimi Normami).
6) Paliwa danego asortymentu powinny spełniać stawiane im wymogi odpowiednich norm
oraz powinno być zdatne do użytku w okresie letnim jak i zimowym.
7) Dostawy będą realizowane na zasadach doraźnych (wg potrzeb), bezgotówkowych zakupów
tj. tankowań pojazdów do zbiorników w stacji paliw Wykonawcy.
8) Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa otrzyma wykaz osób uprawnionych do zakupu
i tankowania wraz z podaniem marki i numeru rejestracyjnego pojazdu.
9) Wyżej wymienione osoby będą każdorazowo potwierdzać dostawcy własnoręcznym podpisem odbiór paliw na dokumentach wydania (WZ).
10) Stacja paliw będąca w dyspozycji Wykonawcy powinna być dostępna dla Zamawiającego codziennie przez całą dobę. Stacja powinna znajdować się w odległości nie większej niż 10 kilometrów od siedziby zamawiającego (położonej w Piotrkowie Kujawskim, ul. Włocławska 37).
11) Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie za pomocą faktur VAT dwa razy w miesiącu,
w okresach rozliczeniowych od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia miesiąca, za wszystkie tankowane pojazdy zamawiającego. Należność za zakupione paliwo płatna będzie w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury, na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
12) Wykonawca w miejscu sprzedaży prowadzić będzie na potrzeby Zamawiającego ewidencję zakupionych paliw w której odnotowane zostaną: data wydania paliwa, nazwisko i imię osoby pobierającej paliwo, nr rejestracyjny pojazdu, ilość zatankowanych litrów oraz rodzaj paliwa.
13) Wynagrodzenie za produkty pobrane przez Zamawiającego będzie naliczane wg cen obowiązujących w dniu tankowania na stacji, na której zostało pobrane paliwo, z uwzględnieniem upustu cenowego wyłonionego w drodze niniejszego przetargu.
14) Ceny obowiązujące w dniu tankowania na stacji, na której zostało pobrane paliwo, pomniejszone o upust cenowy udzielony Zamawiającemu, będą podstawą do obciążenia Zamawiającego za pobrane
produkty na podstawie faktury VAT.
15) Ustalona cena jednostkowa za jeden litr może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany ceny
u producenta (rafinerii), u którego Wykonawca się zaopatruje.
16) Wzrost lub spadek w/w ceny jednostkowej będzie co najwyżej proporcjonalny do wzrostu
lub spadku cen u producenta paliwa.
17) Za proporcjonalny wzrost lub spadek ceny będzie uważany taki, który nie będzie wyższy od kwoty
podwyżki lub spadku cen poszczególnych paliw u producenta paliwa.
Określona przez Zamawiającego ilość oleju oraz (w litrach) jest wartością prognozowaną ustaloną dla okresu 12 miesięcy tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2023, wyliczoną na podstawie zużycia paliwa w 2022 roku i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej dostawy i należnej odpłatności.
Uwaga!
Zamawiający oświadcza, że ilości paliwa podane wyżej należy traktować, jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości paliw niż podane wyżej,
w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, będzie to leżało
w interesie Zamawiającego. Z tytułu niezrealizowanego zakupu paliwa w ilościach wskazanych powyżej Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: STAŁY RABAT (UPUST) CENOWY

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ODLEGŁOŚĆ PUNKTU TANKOWANIA OD SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

4.3.6.) Waga: 15,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.)
oraz art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r.,
poz. 1385 z późn. zm.).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na dzień podpisania umowy co najmniej jedną stacją paliw z minimum jednym dystrybutorem paliwa umożliwiającym zakup oleju napędowego ON, zlokalizowaną w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego: ul. Włocławska 37, 88-230 Piotrków Kujawski, czynną całodobowo, 7 dni w tygodniu.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu
do warunków, które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu paliwami płynnymi zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z p.zm.) oraz art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst
jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z p.zm.);
2) Oświadczenie Wykonawcy, że posiada czynną całą dobę codziennie stację paliw (lub stacje paliw) z podaniem odległości od
siedziby Zamawiającego oraz jej/ich lokalizacji (miejscowość, ulica, nr) – załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.