eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych, w podziale na 2 zadaniaOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych, w podziale na 2 zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770983124

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słoneczna 16 E

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: (0 –59)8420 730

1.5.8.) Numer faksu: (0 – 59)8420 284

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zdp.slupsk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych, w podziale na 2 zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33ec21ce-748c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476374

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035323/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203 - Charnowo (Gmina Ustka)

1.3.4 Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.zdp.slupsk.pl/1733.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie prowadził korespondencję w zakresie obejmującym zmiany i
wyjaśnieniami treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod
adresem strony internetowej;
1) https://bip.zdp.slupsk.pl/1733.html
2) https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7671b929-b039-4694-9f81-2ef0046a39a5

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodne z rozdziałem VI i X działu A specyfikacji warunków zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna - opisana w rozdziale XVIII dziale B, SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna - opisana w rozdziale XVIII dziale B, SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP-GIZ.2611.27.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku od DW203 do miejscowości Charnowo tj. od km 0+000 do km około 4+960 na długości ok. 4,96 km leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Ustka). Klasa techniczna drogi L, ale projekt należy sporządzić dla parametrów technicznych określonych dla klasy Z.
Dokumentację projektową należy wykonać z podziałem na 3 etapy, tj.
Etap 1 – od DW nr 203 do km 1+000
Etap 2 – od km 1+000 do km 3+150
Etap 3 – od km 3+150 do km 4+960

4.2.5.) Wartość części: 227642,28 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Opis kryteriów i ich znaczenie:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:
1) cena – 60 pkt
2) doświadczenie projektanta specjalność inżynieryjna drogowa bez ograniczeń – 40 pkt

Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktowy powyższych kryteriów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba pkt we wszystkich kryteriach.


2. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium rękojmia (D1) Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
*Zamawiający przyznaje 40 pkt, gdy Wykonawca wykaże minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania
*Zamawiający przyznaje 20 pkt, gdy Wykonawca wykaże minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania
*Zamawiający przyznaje 0 pkt, gdy Wykonawca wykaże minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania

Ocenie zostanie poddane doświadczenie zawodowe dłuższe niż 3 lata, ale nie dłuższe niż 10 lat od momentu uzyskania uprawnień.
W przypadku braku deklaracji o doświadczeniu projektanta w danym kryterium w formularzu oferty Zamawiający nie przyznaje dodatkowych punktów w tym kryterium. W przypadku zaoferowania doświadczenia zawodowego krótszego niż 3 lata, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.


3. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę:
Cena= CN(najniższa zaoferowana cena ofertowa) / COB (cena oferty badanej) x 100 punktów x 60%

4. Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
P = C + D1
gdzie:
P – całkowita liczba punktów
C - Punkty przyznane w kryterium cena
D1 - Punkty przyznane w kryterium doświadczenie projektanta specjalność inżynieryjna drogowa bez ograniczeń
Za najkorzystniejszą zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów ze wszystkich kryteriów razem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta specjalność inżynieryjna drogowa bez ograniczeń

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1111G od km 0+000 do km około 1+690 na długości ok. 1,69 km oraz drogi powiatowej nr 1110G od km około 1+430 do km 4+832 na długości ok. 3,40 km leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Słupsk, Gmina Ustka). Klasa techniczna drogi L, ale projekt należy sporządzić dla parametrów technicznych określonych dla klasy Z.

4.2.5.) Wartość części: 292682,93 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Opis kryteriów i ich znaczenie:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:
1) cena – 60 pkt
2) doświadczenie projektanta specjalność inżynieryjna drogowa bez ograniczeń – 40 pkt

Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktowy powyższych kryteriów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba pkt we wszystkich kryteriach.


2. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium rękojmia (D1) Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
*Zamawiający przyznaje 40 pkt, gdy Wykonawca wykaże minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania
*Zamawiający przyznaje 20 pkt, gdy Wykonawca wykaże minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania
*Zamawiający przyznaje 0 pkt, gdy Wykonawca wykaże minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania

Ocenie zostanie poddane doświadczenie zawodowe dłuższe niż 3 lata, ale nie dłuższe niż 10 lat od momentu uzyskania uprawnień.
W przypadku braku deklaracji o doświadczeniu projektanta w danym kryterium w formularzu oferty Zamawiający nie przyznaje dodatkowych punktów w tym kryterium. W przypadku zaoferowania doświadczenia zawodowego krótszego niż 3 lata, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.


3. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę:
Cena= CN(najniższa zaoferowana cena ofertowa) / COB (cena oferty badanej) x 100 punktów x 60%

4. Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
P = C + D1
gdzie:
P – całkowita liczba punktów
C - Punkty przyznane w kryterium cena
D1 - Punkty przyznane w kryterium doświadczenie projektanta specjalność inżynieryjna drogowa bez ograniczeń
Za najkorzystniejszą zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów ze wszystkich kryteriów razem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta specjalność inżynieryjna drogowa bez ograniczeń

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 112 Ustawy dotyczą:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
A)Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
A)Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
A)Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;

4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie i uprawnienia, odpowiednie do zakresu wykonywanych przez nie czynności, co najmniej:
A) co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi legitymować się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania od momentu uzyskania uprawnień. (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w załączniku nr 1 – formularzu oferty)

Wykonawca wykaże spełnienie warunków osobno na każde zadanie (1 i 2).


Wykonawcy z innych Państw członkowskich winni zapewnić przy realizacji zamówienia udział osób, posiadających kwalifikacje do pełnienia wyżej wymienionych samodzielnych funkcji w budownictwie, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.

1) wykaz osób, wskazanych w rozdziale II dziale B ust. 2 pkt 2) ppkt A). SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób dot. zadania nr 1 i 2 stanowi załącznik nr 5 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest składając ofertę załączyć do niej na platformie eZamówienia MiniPortal następujące oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
a) Wypełniony formularz ofertowy wg zał. nr 1 do SWZ zawierający w szczególności informacje o wartości brutto oferty, o  terminach zamówienia, pełnych danych adresowych Wykonawcy.
Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – formularz ofertowy, pkt. 2 załącznika nr 1 do SWZ
b) Wypełniony załącznik nr 1A / 1B do SWZ, kosztorys ofertowy
c) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu w wg załącznika nr 2 do SWZ
d) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ, jeśli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
e) Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium korzystając z innej formy niż pieniądz, korzystając z formy elektronicznej wadium. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
f) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania dokumentów składanych wraz z ofertą.
g) Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO – wzór załącznik nr 8.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wadium w wysokości:
zadanie nr 1: 3.400,00 PLN (słownie: trzy tysiące czterysta PLN).
Zadanie nr 2: 4.300,00 PLN (słownie cztery tysiące trzysta PLN)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Złożone wadium powinno być ważne do dnia terminu związania z ofertą.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
A) pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego w Bank BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Słupsku 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003.

B) gwarancjach bankowych;
C) gwarancjach ubezpieczeniowych;
D) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6. Wadium wniesione w formie pieniądza powinno być oznaczone w następujący sposób „Wadium ZDP-GIZ.2611.27.2022”. Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o postępowaniu:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Oświadczenie, o którym mowa w art 125 ust. 1 PZP (załącznik nr 2 do SWZ), składa każdy z Wykonawców potwierdzając brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w zakresie postępowania, w jakim uczestniczy każdy z Wykonawców.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku o którym mowa w pkt 3), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać na zasobach(potencjale) podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118- 123 ustawy Pzp. Wraz z ofertą Wykonawca działając w imieniu takiego podmiotu, powinien złożyć w takiej sytuacji zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę na podstawie projektu umowy, który stanowi zał. nr 7 do SWZ.
2. Zamawiający określił rodzaj zmian umownych z Wykonawcą w projekcie umowy , który jest uregulowany przez art. 454-455 ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7671b929-b039-4694-9f81-2ef0046a39a5

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą
wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w Rozdziale
XV Dziale A, SWZ oraz nie
będą prowadziły do zmiany SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.