eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji remontu budynku biurowego przy ul. Wyspiańskiego 2n w KłodzkuOgłoszenie z dnia 2022-12-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji remontu budynku biurowego przy ul. Wyspiańskiego 2n w Kłodzku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY WE WROCŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000870480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zielonego Dębu 22

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-621

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 713710468

1.5.8.) Numer faksu: 713710492

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@wroclaw.pip.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wroclaw.pip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność kontrolna prawa pracy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji remontu budynku biurowego przy ul. Wyspiańskiego 2n w Kłodzku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d7e52fa-7481-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475680

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00091325/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji remontu budynku biurowego przy ul. Wyspiańskiego 2n w Kłodzku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. wymagania zostały opisane w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu, informuję
Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu, z
siedzibą przy ul. Zielonego Dębu 22, 51-621 Wrocław.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@wroclaw.pip.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy i wykonania tej umowy, w
wykonaniu obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz
dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym
w szczególności ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a),
b), c) i f) RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą zostać:
a. inne jednostki organizacyjne PIP,
b. uprawnione organy publiczne,
c. podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,
d. podmioty, które mogą uzyskać dane na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (i przepisach wykonawczych) określających
okres przechowywania dokumentacji związanej z udzieleniem przez Administratora zamówień.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
9. Pani/Pan dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WR-POR-A.213.213.2022.17

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim nad realizacją Inwestycji pn.
„ Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku znajdującego się przy ul. Wyspiańskiego 2N w Kłodzku na
potrzeby siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział w Kłodzku wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturą techniczną”

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71621000-7 - Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena brutto i doświadczenie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Wykonawca w okresie siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym
okresie, zrealizował co najmniej dwie usługi polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu
nad realizacją remontu lub przebudowy, lub rozbudowy i przebudowy budynku/budynków, modernizacji budynku/ów
wpisanych do rejestru zabytków, ewidencji zabytków bądź obszaru ochrony archeologicznej, z przeznaczeniem na potrzeby
biurowe, biurowo – usługowe lub biurowo - mieszkalno – usługowe, użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 2
000 m3 (kubatura ta
dotyczy kubatury budynku który został wykonany w ramach jednej usługi) o łącznej wartości inwestycji wynoszącej nie mniej
niż 1 500 000,00 (słownie: milion pięćset tysięcy złotych;2) Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, które będą brały udział w realizacji zamówień, to jest:
a) Koordynator – posiadający wykształcenie wyższe, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe (m in. koordynator
zespołu/kierownik zespołu/inżynier kontraktu/kierownik projektu/inwestor zastępczy), polegające na zarządzeniu realizacją
minimum 2 inwestycji budowlanych przez okres minimum 12 miesięcy, dotyczącej robót na obiektach wpisanych do rejestru
zabytków, ewidencji zabytków bądź obszaru ochrony archeologicznej o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m3 każda .
b) Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowalnymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie na
stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego z zastrzeżeniem że pełnił wyżej wymienione funkcje przy realizacji minimum
2 inwestycji budowalnych przez okres co najmniej 12 miesięcy, dotyczącej robót na obiektach wpisanych do rejestru
zabytków, ewidencji zabytków bądź obszaru ochrony archeologicznej o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m3.
c) Inspektora nadzoru robót sanitarnych – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych - posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru
inwestorskiego z zastrzeżeniem że pełnił wyżej wymienione funkcje przy realizacji minimum 2 inwestycji budowalnej przez
okres co najmniej 12 miesięcy, dotyczącej robót na obiektach o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m3
d) Inspektor nadzoru robót elektrycznych - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego z zastrzeżeniem że pełnił
wyżej wymienione funkcje przy realizacji minimum 1 inwestycji budowalnej przez okres co najmniej 12 miesięcy, dotyczącej
robót na obiektach o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m3
e) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowalnymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
posiadający
co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego z zastrzeżeniem że pełnił wyżej
wymienione funkcje przy realizacji minimum 1 inwestycji budowlanej przez okres co najmniej 12 miesięcy, dotyczącej robót
na obiektach, o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m3

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wykonanych usług

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy.
Wadium w formie pieniężnej (10 000 zł) winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy w banku NBP O/Wrocław nr
51 1010 1674 0035 2213 9120 0000 tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na rachunku
bankowym Zamawiającego; wpłata wadium winna być dokonana z tytułem „wadium –
Inwestor Zastępczy OIP Wrocław

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmianie może ulec termin wykonania przedmiotu umowy, i/lub szczegółowe terminy realizacji poszczególnych Etapów, w
przypadku:
1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy, tj. wojna, klęski żywiołowe, strajki itp.,
2) zaostrzenia sytuacji epidemicznej
3) wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, bądź podmioty trzecie, będących w
szczególności następstwem nieterminowego przekazania Wykonawcy informacji, dokumentów, materiałów niezbędnych do
realizacji przedmiotu umowy, dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych przez Zamawiającego,
4) wystąpienia opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy państwowe lub
organy administracji publicznej,
5) wystąpienia opóźnień w realizacji, bądź zmiany terminu realizacji umowy na wykonanie dokumentacji
projektowokosztorysowej
i umowy na wykonanie robót budowlanych,
6) wystąpienia opóźnień wynikłych z przedłużających się postępowań przetargowych
5. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 3 nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Zmiany umowy mogą nastąpić także w przypadku m in.:
1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów, zwłaszcza w zakresie dotyczącym: prawa zamówień publicznych,
finansów publicznych, ochrony danych osobowych, prawa budowalnego i przepisów z nim związanych
2) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem:
a) zmian wprowadzonych w umowach i innych dokumentach mających wpływ na realizację niniejszej umowy zawartych
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną;
b) zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w umowie;
c) zmian dotyczących postępowań przetargowych i koniecznością ogłoszenia nowych postępowań na wybór wykonawców
dokumentacji projektowej i robót budowlanych;
d) zmian spowodowanych niemożliwymi do przewidzenia w momencie podpisywania umowy, okolicznościami które mogą
wystąpić w trakcie realizacji robót budowlanych i będą miały wpływ na niedotrzymanie terminów umowy.
7. Zmiana określona w ust. 6 będzie mogła nastąpić w przypadku wywierania bezpośredniego wpływu na realizację
przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi.
8. Zmiana, o której mowa w ust. 6 nie może prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Zmianie może ulec osoba nadzorująca realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy (koordynator zespołu),
wskazana w § 6 ust. 8 lit. a i § 10 ust. 1, w sytuacjach szczególnych i odpowiednio umotywowanych, tj.: w szczególności z
powodu:
1) trwałej lub czasowej niezdolności do wykonywania pracy (np. długotrwała choroba, urlop macierzyński, urlop
wychowawczy, śmierć),
2) zmian organizacyjnych lub kadrowych w strukturze Wykonawcy, uniemożliwiających lub utrudniających w istotny sposób
dalszą realizację zadań określonych w Umowie przez ww. osobę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu (E-PUAP)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca funkcję koordynatora była zatrudniona w oparciu o umowę o pracę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.