eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Przygotowanie oraz dowóz posiłków dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta CzęstochowyOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie oraz dowóz posiłków dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002741290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343724200

1.5.8.) Numer faksu: 343724250

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mops@czestochowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mops.czestochowa.pl/mops2/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie oraz dowóz posiłków dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07533f4d-7482-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475633

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001164/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przygotowanie oraz dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 3) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 4) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 5) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 6) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 7) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 8) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 9) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 10) ustawy

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://mops.bip.czestochowa.pl/?app=przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mops_czestochowa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w postaci elektronicznej w formacie danych: .odt, .doc, .docx, .pdf. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików wynosi 150 MB.
3. Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferta i wszystkie inne wymagane oświadczenia muszą być złożone na drukach formularzy zamieszczonych na platformie zakupowej lub przepisanych z zachowaniem pełnego zakresu treści.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
6. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie zakupowej) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, należy złożyć w miejscu wyznaczonym do tego celu na platformie zakupowej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie tajemnicy przedsiębiorstwa w przypadku innego sposobu załączenia dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
9. Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać ofertę, wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
11. Szczegółowa „Instrukcja dla Wykonawców” dotycząca złożenia i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
12. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
13. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie Zakupowej, ani logowania;
14. Korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne;
15. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane są z Głównym Urzędem Miar.
16. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (sporządzona w postaci elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej) lub w postaci elektronicznej, opatrzona podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby uprawnionej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informuje się, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2;
2) z Administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: mops@czestochowa.um.gov.pl,
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki mopsczestochowa/SkrytkaESP,
c) listownie na adres siedziby Administratora – ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42- 217 Częstochowa;
3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mops.czestochowa.pl,
b) listownie na adres siedziby Administratora,
c) lub telefonicznie pod numerem 34 372 42 42.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w MOPS w Częstochowie oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
4) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz - w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej – w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z ustawą Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
8) gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. +48 22 531 03 00);
9) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SO.261.1.4.2022.MZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 245280 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz dowóz przez 6 dni w tygodniu
(od poniedziałku do soboty) jednodaniowych gorących posiłków dla osób
z niepełnosprawnościami, starszych i długotrwale chorych z terenu Gminy Miasta Częstochowy, które nie są w stanie zapewnić sobie posiłku, bezpośrednio do ich miejsca zamieszkania. Na niedziele i dni ustawowo wolne od pracy Wykonawca ma obowiązek zapewnić dodatkowy gorący posiłek, który musi zostać dostarczony wraz z posiłkiem w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy (niedziele i dni świąteczne). W przypadku dwóch lub więcej występujących po sobie dni wolnych, Wykonawca na każdy następny dzień wolny ma obowiązek zapewnić suchy prowiant w cenie obiadu. Posiłki będą dostarczane przez Wykonawcę własnym środkiem transportu przystosowanym do przewożenia posiłków, w opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Suchy prowiant winien być dodatkowo zapakowany w woreczek foliowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55521000-8 - Usługi w zakresie dostarczania posiłków do prywatnych gospodarstw domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega, że liczba osób (posiłków), które należy objąć usługą cateringu, podaną w ppkt 2.5 SWZ jest liczbą szacunkową i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia do 30% w stosunku do szacunkowej liczby osób (posiłków).
Warunki skorzystania z opcji:
1) skorzystanie z opcji nastąpi w przypadku zwiększenia liczby osób, które należy objąć pomocą w formie usług cateringu, zamówienie zostanie zwiększone maksymalnie do zakresu opisanego w ppkt 7.1;
2) Zamawiający ma prawo skorzystać z opcji wielokrotnie, w określonym w ppkt 1) zakresie. O liczbie zamawianych posiłków (w tym w ramach opcji) Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie poprzez podanie liczby zamawianych posiłków, korzystając z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części albo bez opcji;
3) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji opcji na warunkach opisanych w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy. Do obliczenia wartości usług w ramach opcji będzie przyjęta cena jednostkowa wskazana w złożonym przez Wykonawcę formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do SWZ.;
4) zamówienia zrealizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Z tytułu nie zastosowania opcji Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia finansowe ani prawne.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana niepodlegająca odrzuceniu oferta, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostarczenie wraz z posiłkiem świeżych owoców

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu rezerwowego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa niżej wymienione warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni wyżej wymieniony warunek jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, zgodnie z wymogami, o których mowa w Dziale IV Rozdziale 2 Ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w zakresie przygotowywania i dowozu gorących posiłków, w zakresie produkcji posiłków od surowca do gotowej potrawy z możliwością ich transportu w ramach usług cateringowych, w zakresie produkcji posiłków, ich transportu (świadczenia usług cateringowych).
2) zdolności technicznej i zawodowej:
a) w zakresie zdolności technicznej Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże dostępność co najmniej jednego środka transportu przystosowanego i dopuszczonego przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego
do przewozu żywności, przeznaczonego do dowozu posiłków;
b) w zakresie zdolności zawodowej Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże,
że wszystkie osoby, które zostaną skierowane do realizacji przedmiotowego postępowania (przygotowanie, sporządzanie, pakowanie posiłków i ich dowóz) będą posiadały aktualne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno- epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac związanych z przygotowaniem i dowozem posiłków, a osoby kierujące środkami transportu będą posiadały dodatkowo zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnienia do prowadzenia tych środków transportu, które zostały przewidziane przez Wykonawcę do transportu posiłków.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w punkcie 9 i 10 SWZ, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ
3) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, na które Wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu;
4) Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp;
5) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum, spółka cywilna) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany umowy nie mogą naruszać przepisów zawartych w artykułach 454 oraz 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp może nastąpić tylko w sytuacji, gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej nie przekroczy 10%, przy uwzględnieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okoliczności,
o których mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT za świadczenie usług będących przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena brutto natomiast cena netto pozostaje bez zmian.
3. Ponadto możliwość zmiany treści umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia, którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1) z powodu wystąpienia siły wyższej;
2) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
3) z powodu zmiany godzin dostawy posiłków;
4) jeżeli nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.