eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › 16/TP/22 - DOSTAWY PRZYPRAW, MAKARONU, SOSÓW ZIMNYCH, BURGERÓW RYBNYCH ORAZ KAWY I HERBATY DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE.Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
16/TP/22 - DOSTAWY PRZYPRAW, MAKARONU, SOSÓW ZIMNYCH, BURGERÓW RYBNYCH ORAZ KAWY I HERBATY DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W RZESZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000590467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Załęska 76

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-322

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_rzeszow@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

16/TP/22 - DOSTAWY PRZYPRAW, MAKARONU, SOSÓW ZIMNYCH, BURGERÓW RYBNYCH ORAZ KAWY I HERBATY DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49a5267c-72f4-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475436

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00093290/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.18 DOSTAWY PRZYPRAW, MAKARONU, SOSÓW ZIMNYCH, BURGERÓW RYBNYCH ORAZ KAWY I HERBATY DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zk_rzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_rzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ROZDZIAŁ IX. SWZ - WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_rzeszow

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ROZDZIA III. SWZ - INFORMACJE OGÓLNE ust. 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2232/16/TP/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy przypraw, makaronu, sosów zimnych, burgerów rybnych oraz kawy i herbaty do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

ZADANIE I – PRZYPRAWY
Lp. Kod CPV Przedmiot zamówienia J.m. Ilość
1. 15830000-5 Cukier waniliowy - kolor biały lub lekko kremowy, aromat i smak w przyprawie – wanilia. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 13 kg.
2. 15872000-1 Cynamon - konsystencja: sypka, proszek bez grudek i zlepów, dopuszcza się niewielkie łatwo rozsypujące się zbrylenia, smak i zapach - właściwe dla przyprawy. Opakowanie jednostkowe
od 5 do 10 kg. Ilość: 13 kg.
3. 15870000-7 Czosnek granulowany - konsystencja sypka, proszek lub granulat bez grudek i zlepów; dopuszcza się niewielkie łatwo rozsypujące się zbrylenia, smak i zapach - właściwe dla przyprawy. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 40 kg.
4. 15893000-4 Koperek suszony – produkt dostarczony w szczelnym opakowaniu, po otwarciu opakowania intensywny zapach charakterystyczny dla przyprawy. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 25 kg.
5. 15872300-4 Kminek – produkt dostarczony w szczelnym opakowaniu, po otwarciu opakowania intensywny zapach charakterystyczny dla przyprawy. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 15 kg.
6. 15890000-3 Kwasek cytrynowy - kryształy sypkie, bez zlepów i grudek, barwa biała. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 10 kg.
7. 15870000-7 Liść laurowy - produkt dostarczony w szczelnym opakowaniu, po otwarciu opakowania intensywny zapach charakterystyczny dla przyprawy. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość:23 kg.
8. 15872300-4 Majeranek - produkt dostarczony w szczelnym opakowaniu, po otwarciu opakowania intensywny zapach charakterystyczny dla przyprawy. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość:38 kg.
9. 15893300-7 Przyprawa do zup w płynie - z surowców roślinnych, zwierzęcych lub ich mieszanin,
z dodatkiem naturalnych przypraw roślinnych, spożywczych dodatków smakowo - zapachowych, substancji wzmacniających smak i zapach, substancji poprawiających strukturę produktu. Opakowanie jednostkowe od 1 l do 5 l. Ilość: 1 250 l.
10. 15872200-3 Ziele angielskie - produkt dostarczony w szczelnym opakowaniu, po otwarciu opakowania intensywny zapach charakterystyczny dla przyprawy. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 30 kg.
11. 15891000-0 Barszcz czerwony – koncentrat w proszku konsystencja sypka, proszek barwy charakterystycznej dla zastosowanych składników bez grudek i zlepów, dopuszcza się niewielkie łatwo rozsypujące się zbrylenia, smak i zapach – właściwe dla barszczu. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 200 kg.
12. 15871000-4 Ocet - ocet spirytusowy 10 %. Opakowanie jednostkowe od 1 l do 5 l. Ilość: 250 l.
13. 15872000-1 Papryka suszona ostra - konsystencja sypka, proszek bez grudek i zlepów, dopuszcza się niewielkie łatwo rozsypujące się zbrylenia. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 75 kg.14. 15872100-2 Pieprz czarny mielony - konsystencja sypka, bez grudek i zlepów, dopuszcza się niewielkie łatwo rozsypujące się zbrylenia. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 100 kg.
15. 15871200-6 Przyprawa do bigosu - konsystencja sypka, proszek bez grudek i zlepów, dopuszcza się niewielkie łatwo rozsypujące się zbrylenia. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 38 kg.
16. 15871200-6 Przyprawa do drobiu - konsystencja sypka, proszek bez grudek i zlepów, dopuszcza się niewielkie łatwo rozsypujące się zbrylenia. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 38 kg.
17. 15871200-6 Przyprawa do fasolki - konsystencja sypka, proszek bez grudek i zlepów, dopuszcza się niewielkie łatwo rozsypujące się zbrylenia. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 38 kg.
18. 15871200-6 Przyprawa do mięsa - konsystencja sypka, proszek bez grudek i zlepów, dopuszcza się niewielkie łatwo rozsypujące się zbrylenia. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 38 kg.
19. 15871270-7 Przyprawa jarzynowa typu Vegeta - konsystencja sypka, z widocznymi kawałkami suszonych warzyw, proszek bez grudek i zlepów, dopuszcza się niewielkie łatwo rozsypujące się zbrylenia, smak i zapach – właściwe dla przyprawy. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 875 kg.
20. 15891000-0 Rosół jarzynowy - konsystencja, sypka, z widocznymi kawałkami suszonych warzyw, proszek barwy żółtej bez grudek i zlepów, dopuszcza się niewielkie łatwo rozsypujące się zbrylenia, smaki zapach – właściwe dla rosołu. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 500 kg.
21. 15871260-4 Sos koperkowy - konsystencja sypka, proszek barwy charakterystycznej
dla zastosowanych składników bez grudek i zlepów, dopuszcza się niewielkie łatwo rozsypujące się zbrylenia. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 75 kg.
22. 15871260-4 Sos pieczarkowy - konsystencja sypka, proszek barwy charakterystycznej
dla zastosowanych składników bez grudek i zlepów, dopuszcza się niewielkie łatwo rozsypujące się zbrylenia. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 200 kg.
23. 15871260-4 Sos myśliwski - konsystencja sypka, proszek barwy charakterystycznej dla zastosowanych składników bez grudek i zlepów, dopuszcza się niewielkie łatwo rozsypujące się zbrylenia. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 225 kg.
24. 15871260-4 Sos pieczeniowy - konsystencja sypka, proszek barwy charakterystycznej
dla zastosowanych składników bez grudek i zlepów, dopuszcza się niewielkie łatwo rozsypujące się zbrylenia. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 200 kg.
25. 15872400-5 Sól - spożywcza jodowana konsystencja sypka, kryształki bez grudek i zlepów. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 1 500 kg.
26. 15891400-4 Zupa grzybowa - konsystencja sypka z dodatkiem suszonych kawałków grzybów, proszek barwy charakterystycznej dla zastosowanych składników bez grudek i zlepów, dopuszcza się niewielkie łatwo rozsypujące się zbrylenia, smak i zapach – właściwe dla zupy. Opakowanie jednostkowe
od 5 do 10 kg. Ilość: 150 kg.
27. 15891400-4 Zupa pieczarkowa - konsystencja sypka z dodatkiem suszonych kawałków grzybów, proszek barwy charakterystycznej dla zastosowanych składników bez grudek i zlepów, dopuszcza się niewielkie łatwo rozsypujące się zbrylenia, smak i zapach – właściwe dla zupy. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 200 kg.
28. 15891900-9 Zupa brokułowa - konsystencja, proszek barwy charakterystycznej dla zastosowanych składników bez grudek i zlepów, dopuszcza się niewielkie łatwo rozsypujące się zbrylenia, smak i zapach – właściwe dla zupy. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 150 kg.
29. 15871260-4 Żurek w proszku - konsystencja, proszek barwy charakterystycznej dla zastosowanych składników bez grudek i zlepów, dopuszcza się niewielkie łatwo rozsypujące się zbrylenia, smak i zapach – właściwe dla zupy. Opakowanie jednostkowe od 5 do 10 kg. Ilość: 200 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ROZDZIAŁ XV. SWZ - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny – waga 100%.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową.

CENA
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert × 100 pkt × Waga kryterium 100%
Cena oferty badanej

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), na podstawie kalkulacji sporządzonej w formularzu cenowym (załącznik nr 2A – 2E do SWZ).

4. W sytuacji, jeżeli Wykonawca nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zmawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy przypraw, makaronu, sosów zimnych, burgerów rybnych oraz kawy i herbaty do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

ZADANIE II - MAKARON
Lp. Kod CPV Przedmiot zamówienia J.m. Ilość
1. 15851100-9 Makaron (duże różne kształty) - produkt otrzymany z surowców pochodzących z przemiału ziarna pszenicy, z dodatkiem jaj i innych składników, odpowiednio uformowany i wysuszony. Opakowanie jednostkowe od 5 kg do 20 kg. Ilość: 7 500 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15851100-9 - Makaron niegotowany

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15851100-9 - Makaron niegotowany

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ROZDZIAŁ XV. SWZ - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny – waga 100%.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową.

CENA
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert × 100 pkt × Waga kryterium 100%
Cena oferty badanej

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), na podstawie kalkulacji sporządzonej w formularzu cenowym (załącznik nr 2A – 2E do SWZ).

4. W sytuacji, jeżeli Wykonawca nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zmawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy przypraw, makaronu, sosów zimnych, burgerów rybnych oraz kawy i herbaty do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

ZADANIE III – SOSY ZIMNE
Lp. Kod CPV Przedmiot zamówienia J.m. Ilość
1. 15871230-5 Ketchup – skład: pomidory, cukier, sól, ocet, aromaty. Opakowanie jednostkowe od 1 kg do 5 kg. Ilość: 375 kg.
2. 15871273-8 Majonez - konsystencja jednolita, kremowa, gęsta, barwa właściwa dla zastosowanych surowców. Opakowanie jednostkowe od 1 kg do 5 kg. Ilość: 1 500 kg.
3. 15871250-1 Musztarda - konsystencja jednolita, kremowa, gęsta, barwa właściwa dla zastosowanych surowców i dodanych składników zapachowo-smakowych. Opakowanie jednostkowe od 1 kg do 5 kg. Ilość: 500 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15871260-4 - Sosy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ROZDZIAŁ XV. SWZ - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny – waga 100%.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową.

CENA
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert × 100 pkt × Waga kryterium 100%
Cena oferty badanej

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), na podstawie kalkulacji sporządzonej w formularzu cenowym (załącznik nr 2A – 2E do SWZ).

4. W sytuacji, jeżeli Wykonawca nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zmawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy przypraw, makaronu, sosów zimnych, burgerów rybnych oraz kawy i herbaty do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

ZADANIE IV – RYBY PRZETWORZONE
Lp. Kod CPV Przedmiot zamówienia J.m. Ilość
1. 15220000-6 Burgery rybne – produkt panierowany, głęboko mrożony, gotowy do obróbki termicznej. Skład z zawartością mięsa ryby min. 40%, o masie 1 szt. min. 100g. Opakowanie jednostkowe
od 5 kg do 10 kg. Ilość: 1 250 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15229000-9 - Mrożone produkty rybne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ROZDZIAŁ XV. SWZ - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny – waga 100%.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową.

CENA
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert × 100 pkt × Waga kryterium 100%
Cena oferty badanej

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), na podstawie kalkulacji sporządzonej w formularzu cenowym (załącznik nr 2A – 2E do SWZ).

4. W sytuacji, jeżeli Wykonawca nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zmawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy przypraw, makaronu, sosów zimnych, burgerów rybnych oraz kawy i herbaty do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

ZADANIE V – KAWA I HERBATA
Lp. Kod CPV Przedmiot zamówienia J.m. Ilość
1. 15862000-8 Kawa zbożowa - produkt spożywczy otrzymywany przez wysuszenie wodnego wyciągu prażonych zbóż, korzeni cykorii i buraka cukrowego z dodatkiem lub bez innych surowców i substancji dodatkowych o konsystencji proszku. Opakowanie jednostkowe od 5 kg do 25 kg. Ilość: 875 kg.
2. 15860000-4 Herbata granulowana czarna. Opakowanie jednostkowe od 5 kg do 25 kg. Ilość: 900 kg.
3. 15860000-4 Herbata owocowa – produkt spożywczy otrzymywany przez wysuszenie owoców np. aronii, jabłek, kwiatu hibiskusa, owoców maliny, owoców czarnej porzeczki, skórki pomarańczowej z dodatkiem lub bez innych surowców i substancji dodatkowych. Herbata ekspresowa, w saszetkach od 50 g do 100 g, o wydajności 20 l ze 100 g herbaty. Opakowanie jednostkowe od 5 kg do 25 kg. Ilość: 400 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ROZDZIAŁ XV. SWZ - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny – waga 100%.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową.

CENA
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert × 100 pkt × Waga kryterium 100%
Cena oferty badanej

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), na podstawie kalkulacji sporządzonej w formularzu cenowym (załącznik nr 2A – 2E do SWZ).

4. W sytuacji, jeżeli Wykonawca nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zmawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

ROZDZIA III. SWZ - INFORMACJE OGÓLNE ust. 1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
• Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
• Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy Wykonawca składa jedną ofertę samodzielnie, drugą zaś wspólnie z innymi Wykonawcami. Dotyczy to również sytuacji, kiedy Wykonawca ubiega się o zamówienie jako uczestnik dwóch konsorcjów;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ROZDZIAŁ XVII. SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
1. Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały określone w projekcie umowy (załączniku nr 5 do SWZ).
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
4. Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach wzoru Umowy zawarte jest w treści formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_rzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

BRAK.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.