eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa mrożonych ryb i owoców morza na 2023 rok do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w WarszawieOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mrożonych ryb i owoców morza na 2023 rok do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w
Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012878673

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ratuszowa 1/3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-461

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 619 40 41

1.5.8.) Numer faksu: 22 619 58 98

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zoo.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mrożonych ryb i owoców morza na 2023 rok do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w
Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ac1f761-746e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475138

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015032/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa ryb i owoców morza mrożonych na 2023 rok

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344). Adres strony internetowej: https//platformazakupowa.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 z 27.04.16r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L119 z 04.05.16,str.1,„RODO”, informuję,że:1. administratorem Pana danych osobowych jest ZOO, tel.226194041,e-mail:sekretariat@zoo.waw.pl
2.iodo w ZOO w Warszawie jest Patryk Koralewski,email:iod@zoo.waw.pl;3.Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa mrożonych ryb i owoców morza na
2023 rok dla ZOO,znak:NZ-28-15/22 prowadzonym w trybie podstawowym;4.odbiorcami Pana danych osobowych mogą być:4.1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ust.1 ustawy z 11.09.2019 r. Pzp,a także art.6 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji
publicznej.;4.2.organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,w tym uprawnione do kontroli administratora danych;4.3.inne podmioty,które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem danych
przetwarzają dane osobowe;5.Pana dane osobowe będą przechowywane,zgodnie z art.78 ust.1 Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp,związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;7.w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosownie do art.22 RODO;nie jest również planowane przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych;8.posiada Pan:8.1.na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;8.2.na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych,przy czym
skorzystanie przez osobę,której dane osobowe dotyczą,z uprawnienia,o którym mowa w art.16 RODO
(z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych),nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą, nie może także naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;8.3. na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych przy czym nie ogranicza to przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.W przypadku,gdy skorzystanie z uprawnienia spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu,od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych,chyba że zachodzą przesłanki,z zastrzeżeniem przypadków,o których mowa w art.18 ust.2 RODO;8.4.prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO,gdy uzna Pan,że
przetwarzanie danych osobowychPana dotyczących narusza przepisy RODO;9.nie przysługuje Panu:9.1.w związku z art.17 ust.3 lit.b, d,e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;9.2.prawo do przenoszenia danych osobowych,o którym mowa w art.20 RODO;9.3.na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu,wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO.Umowa zostanie podpisana z m.st. Warszawa oraz przekazana do CRU zgodnie z zasadą jawności wskazanej w ustawie o finansach publicznych. W tym też zakresie dane będą administrowane przez Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie (00-950),Plac Bankowy 3/5,NIP:5252248481,REGON: 015259640 i w tym zakresie administratorem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ-28-15/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mrożonych ryb słodkowodnych - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna
sprzedaż i dostarczanie 7 500 kg ryb słodkowodnych do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
w 2023 roku z przeciętną częstotliwością nie rzadziej niż raz na kwartał. Przewidywana ilość pojedynczej
dostawy waha się w granicach od ok. 500 kg do 2 000 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15221000-3 - Ryby mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny (brutto) podanej przez wykonawcę w ofercie.
Kryterium „dostarczane produkty oznaczone znakiem MSC lub ASC” rozpatrywane będzie na podstawie
deklaracji wykonawcy wskazanej w ofercie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostarczane produkty oznaczone znakiem MSC lub ASC

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mrożonego śledzia bałtyckiego. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna
sprzedaż i dostarczanie 8 500 kg śledzia bałtyckiego do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
w 2023 roku z przeciętną częstotliwością nie rzadziej niż raz na kwartał. Przewidywana ilość pojedynczej
dostawy waha się w granicach od ok. 500 kg do 2 000 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15221000-3 - Ryby mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny (brutto) podanej przez wykonawcę w ofercie.
Kryterium „dostarczane produkty oznaczone znakiem MSC lub ASC” rozpatrywane będzie na podstawie
deklaracji wykonawcy wskazanej w ofercie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostarczane produkty oznaczone znakiem MSC lub ASC

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa szprota mrożonego. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i
dostarczanie 1 500 kg szprota mrożonego do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie w 2023
roku z przeciętną częstotliwością nie rzadziej niż raz na kwartał. Przewidywana ilość pojedynczej
dostawy waha się w granicach od ok. 300 do ok. 600 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15221000-3 - Ryby mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny (brutto) podanej przez wykonawcę w ofercie.
Kryterium „dostarczane produkty oznaczone znakiem MSC lub ASC” rozpatrywane będzie na podstawie
deklaracji wykonawcy wskazanej w ofercie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostarczane produkty oznaczone znakiem MSC lub ASC

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa makreli mrożonej. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i
dostarczanie 1 000 kg makreli mrożonej do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie w 2023 roku
z przeciętną częstotliwością nie rzadziej niż raz na kwartał. Przewidywana ilość pojedynczej dostawy
waha się w granicach od ok. 200 kg do ok. 400 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15221000-3 - Ryby mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny (brutto) podanej przez wykonawcę w ofercie.
Kryterium „dostarczane produkty oznaczone znakiem MSC lub ASC” rozpatrywane będzie na podstawie
deklaracji wykonawcy wskazanej w ofercie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostarczane produkty oznaczone znakiem MSC lub ASC

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa dorsza mrożonego. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i
dostarczanie 550 kg dorsza mrożonego do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie w 2023 roku z
przeciętną częstotliwością nie rzadziej niż raz na kwartał. Przewidywana ilość pojedynczej dostawy waha
się w granicach od ok. 100 kg do ok. 200 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15221000-3 - Ryby mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny (brutto) podanej przez wykonawcę w ofercie.
Kryterium „dostarczane produkty oznaczone znakiem MSC lub ASC” rozpatrywane będzie na podstawie
deklaracji wykonawcy wskazanej w ofercie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostarczane produkty oznaczone znakiem MSC lub ASC

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa owoców morza. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i
dostarczanie: mrożonych małży (250 kg), mrożonych ośmiorniczek (100 kg), kalmary – tuby (50 kg),
mrożonych krewetek koktajlowych (40 kg) i mrożonych krewetek średnich (200 kg) do Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego w Warszawie w 2023 roku z przeciętną częstotliwością nie rzadziej niż raz na
kwartał. Przewidywana ilość pojedynczej dostawy waha się w granicach od ok. 30 do ok. 50 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15250000-5 - Owoce morza

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15251000-2 - Mrożone skorupiaki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny (brutto) podanej przez wykonawcę w ofercie.
Kryterium „dostarczane produkty oznaczone znakiem MSC lub ASC” rozpatrywane będzie na podstawie
deklaracji wykonawcy wskazanej w ofercie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostarczane produkty oznaczone znakiem MSC lub ASC

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał
ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą:
1) Formularz ofertowy;
2)Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania;
3)Formularz cenowy;
4)Odpis z KRS, CEiDG ub innego właściwego rejestru;
5)Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty i
oświadczenia wskazane w pkt 10.1. SWZ składa również Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia. Postanowienia pkt 10.5. SWZ stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy. Zmiany dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe informacje na temat zmiany umowy zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w stosunku, do których zachodzi
okoliczność określona w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
1. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz.
835) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o których mowa w art. 1 pkt 3;
3. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217) jest podmiot wymieniony
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę
lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.