eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nisko › "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w miejscu ich zamieszkania"Ogłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
w miejscu ich zamieszkania”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku

1.3.) Oddział zamawiającego: OPS

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006214618

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fryderyka Chopina 31

1.5.2.) Miejscowość: Nisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: opsnisko@ops-nisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nisko.naszops.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
w miejscu ich zamieszkania”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a30bb9d-746c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474989

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031963/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w miejscu ich zamieszkania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2a30bb9d-746c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/ lub poczty elektronicznej opsnisko@op-nisko.pl
dopuszcza, aby odpowiedzi Wykonawcy w związku z wezwaniami lub zawiadomieniami odbywały się za pomocą opsnisko@ops-nisko.pl lub poprzez http://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta (w tym dokumenty składające się na ofertę) składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź osobistym, za pośrednictwem Portalu https://ezamowienia.gov.pl Kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony jest przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SO.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r. dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w miejscu ich zamieszkania, które Zamawiający przyzna decyzją administracyjną. Szczegółowy zakres czynności specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmuje usługi opisane w § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy rozumieć: usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem, tj. posiadający kwalifikacje zgodne z w/w Rozporządzeniem.Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu pomocy społecznej pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania przysługuje osobom samotnym, które ze względu na szczególne potrzeby wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób ze specjalistycznym przygotowaniem, a są jej pozbawione oraz osobom, które ze względu na szczególne potrzeby wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób ze specjalistycznym przygotowaniem, a rodzina nie jest w stanie zapewnić takiej pomocy. Podopieczni (świadczeniobiorcy) do korzystania z usług uprawnieni są na podst. art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych:
1) w dni powszednie, tj. przez 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj. gdy brak realizacji usług może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia podopiecznego, u którego świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze – również w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy
2) w godzinach 7.00 - 19.00, a w indywidualnych (uzasadnionych) przypadkach w innych godzinach na rzecz osób zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nisko – wskazanych przez Zamawiającego
Wymiar czasu świadczenia specjalistycznej usługi opiekuńczej każdorazowo będzie ustalany indywidualnie dla każdego podopiecznego.
Przewidywana liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w terminie ich świadczenia wynosi 17 osób. Zamawiający przewiduje, że liczba godzin w całym okresie trwania umowy wyniesie 4 308 w całym okresie trwania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312100-0 - Usługi opieki dziennej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin na dostarczenie dokumentów wymaganych do rozliczenia wykonanych usług

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.
3) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę (w ramach 1 umowy) podobną do przedmiotu zamówienia (świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi) na kwotę co najmniej 100 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) dysponuje pracownikami posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje zatrudnionymi na umowę o pracę na stanowisku niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia w liczbie niezbędnej do prawidłowego i ciągłego realizowania przedmiotu zamówienia. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być świadczone wyłącznie przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 nr 189 poz. 1598 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków.
Wykaz wykonanych usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wg Załącznika nr 6 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę (w ramach 1 umowy) podobną do przedmiotu zamówienia (świadczenie specjalistycznych usług dla osób
z zaburzeniami psychicznymi) na kwotę co najmniej 100 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Wykaz osób (specjalistów) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - którymi będzie dysponował Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadających kwalifikacje do świadczenia specjalistycznych usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wykaz musi być sporządzony wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje osób znajdujących się w wykazie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Umowa może być zmieniona na niżej wymienionych warunkach na podstawie art. 455 ustawy Pzp:
a) w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od stron Umowy stanowiących obiektywną przeszkodę
w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie - o okres trwania przeszkody
b) w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia (nie więcej niż o 10%)
c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym
d) ograniczenia czy wstrzymania zakresu świadczenia usług, zmiany terminu wykonywania usług lub terminu realizacji umowy w przypadku znacznego ograniczenia liczby uczestników lub wstrzymania i/lub ograniczenia usług spowodowane przyczynami siły wyższej, tj. wystąpienie zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od stron, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w całości lub w części, okresowo lub na stałe, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron, gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknie ze zmiany obowiązujących przepisów prawa
e) zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których Wykonawca/podwykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane w treści zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w treści zamówienia.
f) wszelkich zmian umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, mających charakter zmian nieistotnych, tj. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie lub na wynik postępowania
Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie – jednak nie więcej niż o 10 %) ilości świadczeniobiorców i/lub ilości godzin świadczonych usług w trakcie trwania umowy – stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Z uwagi na specyficzny rodzaj przedmiotu zamówienia (m. in. stan zdrowia świadczeniobiorców, sytuacja życiowa) nie ma możliwości dokładnego określenia liczby odbiorców świadczeń ani liczby świadczonych godzin. Nie osiągnięcie przez Wykonawcę maksymalnej liczby godzin nie może spowodować jakichkolwiek roszczeń z jego strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.