eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa immunoenzymatycznych testów do oznaczania alergenów w systemie panelowym - Część II - dogrywkaOgłoszenie z dnia 2022-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa immunoenzymatycznych testów do oznaczania alergenów w systemie panelowym – Część II - dogrywka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Medyczne Dobrzyńska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930266152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dobrzyńska 21/23

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-403

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 77 47 770

1.5.8.) Numer faksu: 71 77 47 771

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wzsoz.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzynska.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzynska_wroc

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrwotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa immunoenzymatycznych testów do oznaczania alergenów w systemie panelowym – Część II - dogrywka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d9f1159-58fb-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474694

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00043535/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.18 Dostawa paneli alergologicznych -część II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00417295/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 49/P/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, według potrzeb Zamawiającego, ilościowych immunoenzymatycznych testów do oznaczania alergenów w systemie panelowym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik od nr 2 do SWZ a warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.4. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
1) W ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do sukcesywnych dostaw do siedziby Zamawiającego testów zwanych dalej „odczynnikami”, dedykowanych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu
do wykonywania paneli alergologicznych:
a) kołyska laboratoryjna MR-1, rok produkcji 2021,
b) skaner płaski Lide 300, rok produkcji 2021,
c) program komputerowy do odczytu wyników testów alergologicznych.
2) Zamawiający wymaga aby oferowane odczynniki, spełniały następujące wymagania:
a) odczynniki muszą być w ilości zabezpieczającej wykonanie ilościowe wszystkich oznaczeń wykazanych w załączniku nr 2 do SWZ. W przypadku niepodzielności ilości oznaczeń
w opakowaniu, należy zaokrąglić je w górę do pełnego opakowania,
b) odczynniki muszą posiadać terminy ważności gwarantujące optymalne wykorzystanie zamawianych produktów tj. minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego,
c) odczynniki muszą spełniać wszystkie wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych, w tym wymagania zasadnicze oraz dla wprowadzenia ich jako wyrobu medycznego do obrotu oraz muszą posiadać dokumenty dopuszczające ich stosowanie w służbie zdrowia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
d) odczynniki muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia;
3) Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania
na terenie Rzeczpospolitej przez podmiot uprawniony, oznakowany w języku polskim oraz znakiem CE
i pozostawać zgodnym z krajowymi normami,
4) Wszystkie zaoferowane odczynniki, materiały eksploatacyjne i inne środki konieczne do realizacji zadań Zamawiającego muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także Ochrony Środowiska, BHP, OC, Ppoż., Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych oraz Bezpieczeństwa żywności,
5) Zamawiający wymaga wypełnienia formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, nie wypełnienie wszystkich pól skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku niepodzielności ilości oznaczeń w opakowaniu, należy zaokrąglić je w górę do pełnego opakowania,
6) Zamawiający wymaga wyszczególnienia w załączniku nr 2 do SWZ oraz skalkulowania wystarczającej ilości odczynników, materiałów zużywalnych i innych materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wykonywania testów alergologicznych. W przypadku nieuwzględnienia choćby jednego elementu lub zaniżenia ilości asortymentu w stosunku do zapotrzebowania, Wykonawca na własny koszt dostarczy dany element lub brakującą ilość towaru,
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu określonego
w Formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający wykorzysta 70% asortymentu. Pozostałe 30% Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze,
8) Ponadto Zamawiający wymaga potwierdzenia spełniania parametrów bezwzględnie wymaganych dla testów alergologicznych, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SWZ. W przypadku nie wypełnienia wszystkich pól (ze szczególnym wskazaniem na kolumnę zawierającą opis parametrów oferowanych), oferta zostanie odrzucona.
Miejsce dostaw: Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (pok. 302), znajdująca się na III piętrze w budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23000,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23000,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23000,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Euroimmun Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8992364659

7.3.3) Ulica: Ul. Widna 2a

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-543

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23000,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.