eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych tonerów i mat. ekspl. do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkc. na potrzeby SR Szczecin-Centrum w Sz-nie wraz z odbiorem zużytych mat. ekspl.Ogłoszenie z dnia 2022-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych tonerów i mat. ekspl. do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkc. na potrzeby SR Szczecin-Centrum w Sz-nie wraz z odbiorem zużytych mat. ekspl.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320492751

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kaszubska 42

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-227

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 48 55 515

1.5.8.) Numer faksu: 91 48 55 209

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarczy@szczecin-centrum.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin-centrum.sr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-83644927-2ded-11ed-8832-4e4740e186ac

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych tonerów i mat. ekspl. do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkc. na potrzeby SR Szczecin-Centrum w Sz-nie wraz z odbiorem zużytych mat. ekspl.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-83644927-2ded-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474678

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00091652/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych, nieregenerowanych tonerów i mat. ekspl. do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby SR Szczecin-Centrum w Szczecinie i odbiór zużytych mat. ekspl.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00336194/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/2/TP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 340759,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych nieregenerowanych tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie wraz z odbiorem zużytych materiałów eksploatacyjnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30192113-6 - Wkłady drukujące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30192112-9 - Głowice barwiące do maszyn drukujących

30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 444000,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1125590,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 444000,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Sp. jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251020624

7.3.3) Ulica: ul. Wólczańska 66

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-516

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 444000,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.