eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawa cyfrowej konsolety fonicznej do Teatru Kameralnego w BydgoszczyOgłoszenie z dnia 2022-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa cyfrowej konsolety fonicznej do Teatru Kameralnego
w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Teatr Kameralny w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384789040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grodzka 14-16

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-109

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 885-904-192

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@teatrkameralny.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://teatrkameralny.com/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/teatrkameralny

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa cyfrowej konsolety fonicznej do Teatru Kameralnego
w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8072cdf-507d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474649

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007863/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup wyposażenia studia nagrań Teatru Kameralnego w Bydgoszczy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00403013/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TK-17/PP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 152439,02 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Teatru Kameralnego w Bydgoszczy 1 szt. cyfrowej konsolety fonicznej kompatybilnej z posiadanymi przez Zamawiającego Rackami przyłączeniowymi Digico SD Rack z interfejsem optycznym Fibercast oraz dedykowaną
skrzynią transportową. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie było fabrycznie nowe, w pełni sprawne oraz dopuszczone do obrotu na rynku krajowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32342420-2 - Studyjne konsole mikserskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32351300-1 - Akcesoria do urządzeń audio

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 187474,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 187474,79 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 187474,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLSOUND SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260307175

7.3.3) Ulica: Brukowa 29

7.3.4) Miejscowość: Łomianki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-092

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18747479 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.