eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jędrzejów › Sukcesywna dostawa węgla kamiennego do Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie w II półroczu 2022Ogłoszenie z dnia 2022-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa węgla kamiennego
do Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie w II półroczu 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jędrzejów 16

1.5.2.) Miejscowość: Jędrzejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsjedrzejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://biuletyn.abip.pl/dpsjedrzejow/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa węgla kamiennego
do Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie w II półroczu 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55be2f07-29e5-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474642

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001443/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Sukcesywna dostawa węgla kamiennego do Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie w II półroczu 2022 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00329425/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ok.80 ton węgla kamiennego (orzech gat. I kl. 25-29) wraz z rozładunkiem.
4.2. Przez sukcesywną dostawę należy rozumieć cykliczną sprzedaż i dostawę węgla kamiennego na podstawie zamówień dostosowanych do aktualnych potrzeb, składanych pisemnie (faksem, drogą elektroniczną) przez pracownika DPS – na warunkach wskazanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik do SWZ.
Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111210-5 - Węgiel kamienny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu została złożona jedna oferta:

1 „Węglopasz” Sp. z o.o. Ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań, cena brutto 312 912,00
Zamawiający na realizację zadania zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 100 000 zł. Informacja o rzeczonej kwocie została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania w dniu 9 września 2022 r.
Cena oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez wcześniejszego dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż wykonywanie dalszych czynności byłoby jedynie formalizmem ze strony Zamawiającego, gdyż ma on świadomość, że i tak nie może rozstrzygnąć postępowania ze względu na brak środków finansowych.
Powyższe stanowisko Zamawiającego zgodne jest z komentarzem Urzędu Zamówień Publicznych do art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, cyt. „Natomiast w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważnia się bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji ceny lub koszty określone we wszystkich złożonych ofertach nie mieszczą się w limicie ustalonym przez zamawiającego. Hołdując racjonalności, przesłanka ta zakłada unieważnienie postępowania bez konieczności badania i oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, w sytuacji gdy od początku wiadomo, że cena żadnej oferty nie zmieści się w ustalonym limicie, a zamawiający tego limitu nie zmieni. Sformułowanie przepisu („zamawiający unieważnia”) prowadzi do wniosku, że ustawowy przymus unieważnienia postępowania zachodzi od razu, gdy tylko okaże się, że zachodzi jedna z dwóch alternatywnych przesłanek, a zamawiający nie może lub nie chce zwiększyć kwoty pokrycia finansowego”.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 312912 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 312912 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.