eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sucha Beskidzka › Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej BeskidzkiejOgłoszenie z dnia 2022-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Suski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181675

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 5 b

1.5.2.) Miejscowość: Sucha Beskidzka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.zakopane@cos.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsuski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.cos.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d5f2455-3a56-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474612

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Kreatywny uczeń-profesjonalista w zawodzie II”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359703/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WE.272.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 224737,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Doposażenie pracowni turystycznej w ZS im. W. Witosa-sprzęt nagłaśniający

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 9475,61 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: Doposażenie pracowni turystycznych i geografii turystycznej w ZS im. W. Witosa - pomoce dydaktyczne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 53972,36 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3: Doposażenie pracowni turystycznych i geografii turystycznej w ZS im. W. Witosa - pomoce dydaktyczne - pomoce naukowe i dydaktyczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 6320,33 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4: Doposażenie pracowni turystycznych i geografii turystycznej w ZS im. W. Witosa-meble

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 6300,81 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5: Doposażenie pracowni multimediów, fotografii i ciemni fotograficznej w ZS im. W. Witosa - pomoce dydaktyczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 130000 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 6: Doposażenie pracowni multimediów, fotografii i ciemni fotograficznej w ZS im. W. Witosa-pomoce dydaktyczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 18113,82 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Część nr 1, część nr 3 i część nr 6
Postępowanie w każdej z wymienionych części zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3) Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) gdyż ceny najkorzystniejszych ofert lub oferty z najniższymi cenami (w każdej z części oddzielnie) przewyższają kwoty które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Postępowanie w tych częściach należało zatem unieważnić. Zamawiający odrzucił następujące oferty:
Część nr 1, część nr 3 i część nr 6– Zamawiający odrzucił ofertę MK Marek Kania, Żarnowca 7, 34-300 Leśna na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, gdyż została złożona po terminie składania ofert. Analiza korespondencji na ePuap prowadzi do ustalenia, że ofertę złożono w dniu 30.09.2022 r. o godziny 09:00:32. Termin składania ofert upływał tymczasem o godzinie 09.00. Jak wynika z danych ePuap czas ten został przekroczony przez Wykonawcę. Oferta została zatem złożona po terminie składania ofert i podlega obligatoryjnemu odrzuceniu

Ofertę należało zatem odrzucić, a postępowanie unieważnić.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 66908,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 147350 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 69654 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PWH WIP Małgorzata Szczepanik – Grzywocz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6422059243

7.3.3) Ulica: Reymonta 23

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6690840 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Część nr 1, część nr 3 i część nr 6
Postępowanie w każdej z wymienionych części zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3) Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) gdyż ceny najkorzystniejszych ofert lub oferty z najniższymi cenami (w każdej z części oddzielnie) przewyższają kwoty które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Postępowanie w tych częściach należało zatem unieważnić. Zamawiający odrzucił następujące oferty:
Część nr 1, część nr 3 i część nr 6– Zamawiający odrzucił ofertę MK Marek Kania, Żarnowca 7, 34-300 Leśna na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, gdyż została złożona po terminie składania ofert. Analiza korespondencji na ePuap prowadzi do ustalenia, że ofertę złożono w dniu 30.09.2022 r. o godziny 09:00:32. Termin składania ofert upływał tymczasem o godzinie 09.00. Jak wynika z danych ePuap czas ten został przekroczony przez Wykonawcę. Oferta została zatem złożona po terminie składania ofert i podlega obligatoryjnemu odrzuceniu

Ofertę należało zatem odrzucić, a postępowanie unieważnić.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – art. 255 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 169659 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 226117,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 169659 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PWH WIP Małgorzata Szczepanik – Grzywocz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6422059243

7.3.3) Ulica: Reymonta 23

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 169659 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Część nr 1, część nr 3 i część nr 6
Postępowanie w każdej z wymienionych części zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3) Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) gdyż ceny najkorzystniejszych ofert lub oferty z najniższymi cenami (w każdej z części oddzielnie) przewyższają kwoty które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Postępowanie w tych częściach należało zatem unieważnić. Zamawiający odrzucił następujące oferty:
Część nr 1, część nr 3 i część nr 6– Zamawiający odrzucił ofertę MK Marek Kania, Żarnowca 7, 34-300 Leśna na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, gdyż została złożona po terminie składania ofert. Analiza korespondencji na ePuap prowadzi do ustalenia, że ofertę złożono w dniu 30.09.2022 r. o godziny 09:00:32. Termin składania ofert upływał tymczasem o godzinie 09.00. Jak wynika z danych ePuap czas ten został przekroczony przez Wykonawcę. Oferta została zatem złożona po terminie składania ofert i podlega obligatoryjnemu odrzuceniu

Ofertę należało zatem odrzucić, a postępowanie unieważnić.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.