eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bystrzyca Dolna › Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy ŚwidnicaOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Świdnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020775910

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bystrzyca Dolna 55A

1.5.2.) Miejscowość: Bystrzyca Dolna

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sgpk@sgpk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgpk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-42fa27fa-4df5-11ed-9171-f6b7c7d59353

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Świdnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42fa27fa-4df5-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474548

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00396369/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 17/ZAP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 757910,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający poszukuje Wykonawcy/Wykonawców na wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg polegających na: posypywaniu piachem lub mieszanką piasku i soli oraz odśnieżaniu dróg przy pomocy pługa odśnieżającego, na drogach gminnych Gminy Świdnica zlokalizowanych
w następujących obrębach ewidencyjnych: Bystrzyca Dolna, Burkatów, Bystrzyca Górna, Lubachów, Modliszów wraz z drogą powiatowa nr 2912 ul. Lipowa, Bojanice, Opoczka – dla części nr 1.
2. Standardy odśnieżania dróg określono w załączniku nr 6 do SWZ. Zakres dróg objętych przedmiotem zamówienia określono w załączniku nr 7 do SWZ, tj. mapy zimowego utrzymania dróg, w których kolorem czerwonym zaznaczono drogi objęte 4 standardem odśnieżania oraz kolorem niebieskim drogi objęte 5 standardem odśnieżania. Jednocześnie Zamawiający wymaga odśnieżania zatok autobusowych zlokalizowanych przy drogach objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dróg w poszczególnych obrębach ewidencyjnych objętych zimowym utrzymaniem, a także do zmiany obrębów ewidencyjnych.
3. Zamawiający wymaga, aby:
1) Wykonawca zapewnił gotowość (dyspozycyjność) niezbędnego sprzętu wraz z operatorami do realizacji usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienie w okresie od dnia 01.11.2022 r., jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia, do dnia 30.04.2023 r.
2) Wykonawca posiadał bazę, która będzie stanowiła punkt rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia, zlokalizowaną na terenie Gminy Świdnica lub na terenie Miasta Świdnica lub w odległości nie większej niż 20 km od granicy administracyjnej Gminy Świdnica. Odległość 20 km liczona będzie po drogach publicznych. Nieruchomość, na której zlokalizowana będzie baza, musi być własnością Wykonawcy lub Wykonawca będzie musiał posiadać tytuł prawny do tej nieruchomości.
3) w dniach nauki szkolnej drogi stanowiące trasy przejazdów szkolnych autobusów były odśnieżane i uszorstniane najpóźniej do godz. 7.00,
4) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy dokonał wraz z Zamawiającym objazdu dróg objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga, aby w objeździe uczestniczyły osoby faktycznie wykonujące usługi, tj. operatorzy pojazdów.
4. Do zwalczania śliskości oraz zwiększania uszorstnienia na drogach należy stosować sól drogową, piasek lub mieszankę piaskowo – solną 30-50 %. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca stosował do zimowego utrzymania dróg piasek płukany bez zanieczyszczeń o uziarnieniu nie większym niż 2 mm. Piasek powinien być wolny od składników spoistych, które mogą wzmagać efekt poślizgu.
5. Zamawiający wymaga, aby do prowadzenia zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Świdnica Wykonawca stosował sól drogową o następujących parametrach:
1) Zawartość chlorku sodu NaCl - co najmniej 90 %,
2) Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie - maksymalnie 8,0 %,
3) Zawartość wody - maksymalnie 3,0 %,
4) Zawartość żelazocyjanku potasowego - minimalnie 20 mg/kg.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, w każdym momencie realizacji przedmiotu zamówienia, przedstawienia dokumentu/dokumentów potwierdzających , iż stosowana sól drogowa spełniała parametry określone w pkt 5.
7. Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być wyposażone na koszt Wykonawcy w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postojów, a także dostęp do lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym (zwany dalej „GPS”). Warunek ten musi być spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że wszystkie pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia są wyposażone w sprawny system.
8. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane umożliwiające dostęp do GPS, o którym mowa w pkt 7, poprzez komputer stacjonarny, komputer przenośny (tzw. laptop), mobilne urządzenie przenośne (tzw. smartfon). Jeżeli dostęp do GPS dla Zamawiającego uzależniony będzie od instalacji płatnego oprogramowania lub aplikacji, uzyskania odpłatnej licencji lub wykonania innej odpłatnej czynności (np. abonament miesięczny za dostęp do GPS) odbędzie się to na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie będzie ponosił kosztów dostępu do internetu oraz wykorzystanych danych pakietowych, które Zamawiający poniesie w związku z dostępem do GPS.
9. Zamawiający w okresie realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) kierowców sprzętu, którym realizowane będą usługi.
10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 9 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
12. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 9 czynności Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 500 zł za każdą niezatrudnioną osobę. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 9 czynności.
13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
14. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp.
17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
19. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 244303,60 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający poszukuje Wykonawcy/Wykonawców na wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg polegających na: posypywaniu piachem lub mieszanką piasku i soli oraz odśnieżaniu dróg przy pomocy pługa odśnieżającego, na drogach gminnych Gminy Świdnica zlokalizowanych
w następujących obrębach ewidencyjnych: Zawiszów, Sulisławice, Wiśniowa, Panków, Niegoszów, Wilków, Pszenno, Miłochów wraz z drogą
z Pszenna do Miłochowa, Gogołów, Jagodnik – dla części nr 2.
2. Standardy odśnieżania dróg określono w załączniku nr 6 do SWZ. Zakres dróg objętych przedmiotem zamówienia określono w załączniku nr 7 do SWZ, tj. mapy zimowego utrzymania dróg, w których kolorem czerwonym zaznaczono drogi objęte 4 standardem odśnieżania oraz kolorem niebieskim drogi objęte 5 standardem odśnieżania. Jednocześnie Zamawiający wymaga odśnieżania zatok autobusowych zlokalizowanych przy drogach objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dróg w poszczególnych obrębach ewidencyjnych objętych zimowym utrzymaniem, a także do zmiany obrębów ewidencyjnych.
3. Zamawiający wymaga, aby:
1) Wykonawca zapewnił gotowość (dyspozycyjność) niezbędnego sprzętu wraz z operatorami do realizacji usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienie w okresie od dnia 01.11.2022 r., jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia, do dnia 30.04.2023 r.
2) Wykonawca posiadał bazę, która będzie stanowiła punkt rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia, zlokalizowaną na terenie Gminy Świdnica lub na terenie Miasta Świdnica lub w odległości nie większej niż 20 km od granicy administracyjnej Gminy Świdnica. Odległość 20 km liczona będzie po drogach publicznych. Nieruchomość, na której zlokalizowana będzie baza, musi być własnością Wykonawcy lub Wykonawca będzie musiał posiadać tytuł prawny do tej nieruchomości.
3) droga gminna od granicy administracyjnej gminy Świdnica z miastem Świdnica w stronę miejscowości Wiśniowa do granicy administracyjnej z gminą Żarów była odśnieżana i uszorstniana każdorazowo najpóźniej do godz. 7.00 ,
4) w dniach nauki szkolnej drogi stanowiące trasy przejazdów szkolnych autobusów były odśnieżane i uszorstniane najpóźniej do godz. 7.00,
5) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy dokonał wraz z Zamawiającym objazdu dróg objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga, aby w objeździe uczestniczyły osoby faktycznie wykonujące usługi, tj. operatorzy pojazdów.
4. Do zwalczania śliskości oraz zwiększania uszorstnienia na drogach należy stosować sól drogową, piasek lub mieszankę piaskowo – solną 30-50 %. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca stosował do zimowego utrzymania dróg piasek płukany bez zanieczyszczeń o uziarnieniu nie większym niż 2 mm. Piasek powinien być wolny od składników spoistych, które mogą wzmagać efekt poślizgu.
5. Zamawiający wymaga, aby do prowadzenia zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Świdnica Wykonawca stosował sól drogową o następujących parametrach:
1) Zawartość chlorku sodu NaCl - co najmniej 90 %,
2) Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie - maksymalnie 8,0 %,
3) Zawartość wody - maksymalnie 3,0 %,
4) Zawartość żelazocyjanku potasowego - minimalnie 20 mg/kg.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, w każdym momencie realizacji przedmiotu zamówienia, przedstawienia dokumentu/dokumentów potwierdzających , iż stosowana sól drogowa spełniała parametry określone w pkt 5.
7. Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być wyposażone na koszt Wykonawcy w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postojów, a także dostęp do lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym (zwany dalej „GPS”). Warunek ten musi być spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że wszystkie pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia są wyposażone w sprawny system.
8. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane umożliwiające dostęp do GPS, o którym mowa w pkt 7, poprzez komputer stacjonarny, komputer przenośny (tzw. laptop), mobilne urządzenie przenośne (tzw. smartfon). Jeżeli dostęp do GPS dla Zamawiającego uzależniony będzie od instalacji płatnego oprogramowania lub aplikacji, uzyskania odpłatnej licencji lub wykonania innej odpłatnej czynności (np. abonament miesięczny za dostęp do GPS) odbędzie się to na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie będzie ponosił kosztów dostępu do internetu oraz wykorzystanych danych pakietowych, które Zamawiający poniesie w związku z dostępem do GPS.
9. Zamawiający w okresie realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) kierowców sprzętu, którym realizowane będą usługi.
10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 9 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
12. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 9 czynności Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 500 zł za każdą niezatrudnioną osobę. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 9 czynności.
13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
14. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp.
17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
19. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 256803,60 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający poszukuje Wykonawcy/Wykonawców na wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg polegających na: posypywaniu piachem lub mieszanką piasku i soli oraz odśnieżaniu dróg przy pomocy pługa odśnieżającego, na drogach gminnych Gminy Świdnica zlokalizowanych
w następujących obrębach ewidencyjnych: Słotwina wraz z częścią ulicy Sikorskiego, Witoszów Dolny – os. Krokus, droga od ronda z drogą 379 przez Bystrzycę Dolną do granicy z Świdnicą, Droga od Bystrzycy Dolnej przez Burkatów do Bystrzycy Górnej (GALLES), Burkatów łącznik w kierunku Witoszowa Dolnego, Makowice wraz z drogą gminną z Opoczki do Makowic i droga powiatowa nr 2908, Jakubów, Boleścin, Krzczonów – dla części nr 3.
2. Standardy odśnieżania dróg określono w załączniku nr 6 do SWZ. Zakres dróg objętych przedmiotem zamówienia określono w załączniku nr 7 do SWZ, tj. mapy zimowego utrzymania dróg, w których kolorem czerwonym zaznaczono drogi objęte 4 standardem odśnieżania oraz kolorem niebieskim drogi objęte 5 standardem odśnieżania. Jednocześnie Zamawiający wymaga odśnieżania zatok autobusowych zlokalizowanych przy drogach objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dróg w poszczególnych obrębach ewidencyjnych objętych zimowym utrzymaniem, a także do zmiany obrębów ewidencyjnych.
3. Zamawiający wymaga, aby:
1) Wykonawca zapewnił gotowość (dyspozycyjność) niezbędnego sprzętu wraz z operatorami do realizacji usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienie w okresie od dnia 01.11.2022 r., jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia, do dnia 30.04.2023 r.
2) Wykonawca posiadał bazę, która będzie stanowiła punkt rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia, zlokalizowaną na terenie Gminy Świdnica lub na terenie Miasta Świdnica lub w odległości nie większej niż 20 km od granicy administracyjnej Gminy Świdnica. Odległość 20 km liczona będzie po drogach publicznych. Nieruchomość, na której zlokalizowana będzie baza, musi być własnością Wykonawcy lub Wykonawca będzie musiał posiadać tytuł prawny do tej nieruchomości.
3) w dniach nauki szkolnej drogi stanowiące trasy przejazdów szkolnych autobusów były odśnieżane i uszorstniane najpóźniej do godz. 7.00,
4) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy dokonał wraz z Zamawiającym objazdu dróg objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga, aby w objeździe uczestniczyły osoby faktycznie wykonujące usługi, tj. operatorzy pojazdów.
4. Do zwalczania śliskości oraz zwiększania uszorstnienia na drogach należy stosować sól drogową, piasek lub mieszankę piaskowo – solną 30-50 %. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca stosował do zimowego utrzymania dróg piasek płukany bez zanieczyszczeń o uziarnieniu nie większym niż 2 mm. Piasek powinien być wolny od składników spoistych, które mogą wzmagać efekt poślizgu.
5. Zamawiający wymaga, aby do prowadzenia zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Świdnica Wykonawca stosował sól drogową o następujących parametrach:
1) Zawartość chlorku sodu NaCl - co najmniej 90 %,
2) Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie - maksymalnie 8,0 %,
3) Zawartość wody - maksymalnie 3,0 %,
4) Zawartość żelazocyjanku potasowego - minimalnie 20 mg/kg.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, w każdym momencie realizacji przedmiotu zamówienia, przedstawienia dokumentu/dokumentów potwierdzających , iż stosowana sól drogowa spełniała parametry określone w pkt 5.
7. Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być wyposażone na koszt Wykonawcy w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postojów, a także dostęp do lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym (zwany dalej „GPS”). Warunek ten musi być spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że wszystkie pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia są wyposażone w sprawny system.
8. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane umożliwiające dostęp do GPS, o którym mowa w pkt 7, poprzez komputer stacjonarny, komputer przenośny (tzw. laptop), mobilne urządzenie przenośne (tzw. smartfon). Jeżeli dostęp do GPS dla Zamawiającego uzależniony będzie od instalacji płatnego oprogramowania lub aplikacji, uzyskania odpłatnej licencji lub wykonania innej odpłatnej czynności (np. abonament miesięczny za dostęp do GPS) odbędzie się to na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie będzie ponosił kosztów dostępu do internetu oraz wykorzystanych danych pakietowych, które Zamawiający poniesie w związku z dostępem do GPS.
9. Zamawiający w okresie realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) kierowców sprzętu, którym realizowane będą usługi.
10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 9 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
12. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 9 czynności Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 500 zł za każdą niezatrudnioną osobę. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 9 czynności.
13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
14. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp.
17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
19. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 256803,60 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 153030,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 199416,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 153030,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Adam Bekas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8841089385

7.3.3) Ulica: Burkatów 19c

7.3.4) Miejscowość: Lubachów

7.3.5) Kod pocztowy: 58-114

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 153030,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-11-24 do 2023-04-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 411879,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 411879,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 411879,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8842299357

7.3.3) Ulica: Częstochowska 12

7.3.4) Miejscowość: Świdnica

7.3.5) Kod pocztowy: 58-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 411879,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-11-21 do 2023-04-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 411879,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 411879,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 411879,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8842299357

7.3.3) Ulica: Częstochowska 12

7.3.4) Miejscowość: Świdnica

7.3.5) Kod pocztowy: 58-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 411879,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-11-21 do 2023-04-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.