eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przybiernów › Gmina Przybiernów. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Gmina Przybiernów. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZYBIERNÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684344

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Cisowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Przybiernów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914667530

1.5.8.) Numer faksu: 914186622

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przybiernow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przybiernow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Gmina Przybiernów. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48bfca73-717e-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474276

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039282/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej Gmina Przybiernów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przybiernow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przybiernow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę (w szczególności Formularz oferty wraz z Formularzem cenowym) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej.
2. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie przetargowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującej pliki typu „cookies”,
3) wyświetlacz ekranowy umożliwiający pracę w rozdzielczości nie niższej niż 1024x768 pikseli,
4)zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie .pdf.
5) Szyfrowanie na platformie przetargowej odbywa się za pomocą protokołu SSL.
6) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
8. Zgodnie z treścią art. 63 ust. 2 uPzp Ofertę (Formularz oferty wraz z Formularzem cenowym) oraz Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 uPzp (Załącznik nr 3.1 do SWZ) składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej tj. opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest: Anna Pryć, adres e-mail: sekretariat@przybiernow.pl tel. 91/ 4667530, przy czym komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania lub ofert.
16. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu MRPiT – Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020, poz. 2415) oraz Rozporządzeniu PRM - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020, poz. 2452).
17. Dokumenty w wersji elektronicznej wykonawca sporządza w jednym z formatów zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, tj. Wykazem formatów danych oraz standardów zapewniających dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2247)
1) zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Przybiernów. Siedzibą wójta gminy jest Urząd Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów. Kontakt: osobisty w siedzibie urzędu, telefoniczny: +48 914186451 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@przybiernow.pl
2) W sprawach związanych z danymi osobowymi Wykonawca może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest pan Bartosz Kaniuk, poprzez adres adres email: bkaniuk@proinspektor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Gmina Przybiernów. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne- zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat);
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członków.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GPB.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (obejmująca dostawę i świadczenie usług dystrybucji) energii
elektrycznej do 76 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 450,00 MWh w okresie od dnia 01.01.2023r.
do 31.12.2023r.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii elektrycznej oraz
zapewnienia usługi przesyłu. Realizacja zamówienia winna odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r.
Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
3. Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w Załączniku nr 1 i
1a do SWZ Wykaz punktów poboru, z czego:
1) Załącznik nr 1- pozycje od 1 do 29 stanowią obiekty gminne,
2) Załącznik nr 1a - pozycje od 1 do 47stanowi oświetlenie uliczne
4. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej nie pociąga dla
zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość
energii oraz usługi przesyłu zgodnie z Taryfą Operatora. Wykonawca powinien uwzględnić wahanie poboru na poziomie (+/-
) 30 %.
5. Standardy jakościowe:
1) Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardach jakościowych.
2) Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne oraz w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. W sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego ze zmianami. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
określa Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019r. ze zm.
3) Standardy dotyczące dystrybucji energii elektrycznej zawarte są w Taryfie Operatora, która określa:
• grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania odbiorców do tych grup;
• sposób ustalania opłat za przyłączenie do sieci Operatora, zaś w przypadku przyłączenia do sieci o napięciu znamionowym
niż wyższym niż 1 kV także ryczałtowe stawki opłat;
• stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji i warunki ich stosowania, z uwzględnieniem podziału na stawki wynikające
z:
- dystrybucji energii elektrycznej (składniki zmienne i stałe stawki sieciowej),
- korzystania z krajowego systemu elektroenergetycznego (stawki jakościowe),
- odczytywania wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich bieżącej kontroli (stawki abonamentowe),
- przedterminowego rozwiązania kontraktów długoterminowych (stawki opłaty przejściowej),
- zapewnienia dostępności energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym (stawka
opłaty OZE),
- zapewnienia średnioterminowego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców
końcowych (stawka opłaty mocowej),
• sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych
obsługi odbiorców;
• sposób ustalania opłat za:
a) ponadumowny pobór energii biernej,
b) przekroczenia mocy umownej,
c) nielegalny pobór energii elektrycznej,
• opłaty za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy;
• opłaty za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert – cena
2. Maksymalnie oferta może otrzymać 100 pkt. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.
W pozostałych przypadkach liczba punktów będzie obliczana wg poniższego wzoru:

Najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert
Punktacja badanej oferty wg kryterium ceny = ----------------------------------------------------------- x 100
Cena oferty badanej

3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty która otrzyma największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
2) zdolności technicznej lub zawodowej.
10. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej
jeżeli wykaże:
1) posiadanie uprawnień w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiadanie ważnej
Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne
oraz
2) posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, tj.
posiadanie ważnej Koncesji w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
lub jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, posiadanie ważnej Umowy dystrybucji dla usługi
kompleksowej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na
obszarze, na którym znajdują się punkty poboru opisane w Załączniku nr 1 i 1 a do SWZ.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie obrotu i
dystrybucji energii i to on realizować będzie kompleksową dostawę energii elektrycznej.
11. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał należycie, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy to w tym okresie:
1) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 150.000 kWh (sto pięćdziesiąt tysięcy)
oraz
2) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 50 (pięćdziesięciu) punktów poboru
przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały
wykonane.
W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną, zamawiający uwzględni wartość tej ich
części, która została faktycznie zrealizowana.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności
technicznej lub zawodowej spełniają łącznie.
12. Zgodnie z treścią art. 117 ust. 2 Pzp warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 10 powyżej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje kompleksową dostawę energii elektrycznej. W takim przypadku wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, który z wykonawców
realizować będzie przedmiot zamówienia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ).
13. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie (art. 125 ust 1 Pzp) o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3.1 do SWZ.
Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (składane na wezwanie zamawiającego w
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzie-lenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ oraz Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie (art. 125 ust 1 Pzp) o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3.1 do SWZ.
Podmiotowe środki dowodowe (na wezwanie zamawiającego) żądane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu składane w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia
działalności gospodarczej zamawiający żąda ważnej
a) Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz
b) Koncesji w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, lub jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej Oświadczenia o posiadaniu ważnej Umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartej z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajdują się
punkty poboru opisane w Załączniku nr 1 i 1a do SWZ (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ).
2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej zamawiający żąda Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączenia dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania
ofert.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, przedkładany
wykaz dostaw dotyczyć musi dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wykonawca składa Ofertę poprzez złożenie za pośrednictwem Platformy Przetargowej:
a) wypełnionego i podpisanego Formularza Oferty wraz z Formularzem cenowym (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i 2a do SWZ)
b) wypełnionego i podpisanego oświadczenia (art. 125 ust 1 Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.1 do SWZ) oraz, o ile dotyczy, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.2.
c) pełnomocnictw do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie (o ile dotyczy)
d) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEDiG)
*Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli dokument sporządzony został jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, wykonawca składa cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (§7 Rozporządzenia MRPiT)
e) (o ile dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
f) oraz (o ile dotyczy) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust.4 Pzp – według załącznika nr 8 do SWZ.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku podpisywania umowy przez Pełnomocnika wykonawcy, niezbędne jest
przedstawienie pełnomocnictwa do podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo
nie uwzględniało tej czynności prawnej.
2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy
zobowiązani są do przedłożenia zamawiającemu, przed udzieleniem zamówienia, umowy
pomiędzy wykonawcami regulującej warunki realizacji zamówienia publicznego.
3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego
reprezentowanych przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do
podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności
prawnej.
4. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest posiadać wszelkie niezbędne
umowy, uprawnienia, koncesje umożliwiające należyte wykonanie umowy.
5. Zamawiający zastrzega prawo żądania od wykonawcy (na każdym etapie realizacji umowy)
złożenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających uprawnienie do realizacji przedmiotu
umowy.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (art. 125 ust 1 Pzp) wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3.1 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z własnym oświadczeniem (art. 125 ust 1 Pzp) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.1 do SWZ także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.2 do SWZ potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby.
8) Zaleca się aby w przypadku składania Oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
wynikało to z treści Formularza Oferty - należy wpisać nazwy wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.
9) Zamawiający żąda wskazania w ofercie podwykonawcy oraz części zamówienia, których wykonanie zamierza zlecić
podwykonawcom (jeżeli są już znani).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarta zostanie umowa pomiędzy
zamawiającym i wykonawcą obejmująca wszystkie PPE.
2. Projektowane zapisy umowy zawarte zostały w Załączniku nr 7 do SWZ.
3. Do rozliczenia energii pobranej zastosowanie będą miały zaoferowane stawki jednostkowe za KWh. Stawka jednostkowa
za KWh przez cały okres trwania umowy będzie niezmienna z zastrzeżeniem Projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie internetowej https://przybiernow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W odniesieniu do wszystkich punktów poboru dostawy realizowane są na podstawie umów
kompleksowych, które wygasną lub zostaną rozwiązane z dniem 31.12.2022r – wykonawca nie
będzie zobowiązany do wypowiadania umów.
8. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w
imieniu własnym i zamawiającego (odbiorców) umów właściwemu OSD zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz do reprezentowania zamawiającego (odbiorców) przed OSD.
9. W załączniku nr 1 i 1a do SWZ w kolumnie „Nabywca” oraz „Odbiorca (adres do przesyłania
faktur)” wskazano sposób wystawiania faktur.
Dostawcą rezerwowym dla PPE objętych postępowaniem jest ENEA SA z siedzibą w
Poznaniu.
11. W odniesieniu do wszystkich PPE zamawiający (odbiorcy) posiadają status odbiorcy, wobec
czego przysługuje im uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy /
art.4just.1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r./.
12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 8 Pzp.
14. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
17. Zamawiający nie przewiduje składania przedmiotowych środków dowodowych.
18. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez Wykonawców, o których mowa w art.94 Pzp.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania podwykonawcy, jak za swoje
działania.
3. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy pełnomocnictwa do
zgłoszenia w imieniu zamawiającego umowy, reprezentowania zamawiającego w procesie
zmiany sprzedawcy.
Zamawiający dopuszcza udzielenie Pełnomocnictwa na wzorcu wykonawcy po uprzedniej
akceptacji treści dokumentu. Treść dokumentu zamawiający będzie uzgadniać wyłącznie z
wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
4. Wraz z umową zamawiający przekaże wykonawcy dokumenty rejestrowe (kserokopie)
zamawiającego (odbiorcy), decyzja o nadaniu nr NIP i Regon, dokumenty potwierdzające
umocowanie do działania w imieniu zamawiającego.
5. Dane do zmiany sprzedawcy przekazane zostaną w formie tabelarycznej w wersji edytowalnej
na wskazany przez wykonawcę adres e-mail. Wykonawca dokona zgłoszenia umowy (do OSD)
wyłącznie w oparciu o dane przekazane przez zamawiającego. Skutki zgłoszenia innych danych,
niż opisane w zdaniu pierwszym, obciążą wykonawcę.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.