eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przybiernów › Gmina Przybiernów. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.Ogłoszenie z dnia 2023-01-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Gmina Przybiernów. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZYBIERNÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684344

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Cisowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Przybiernów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914667530

1.5.8.) Numer faksu: 914186622

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przybiernow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przybiernow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://przybiernow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Gmina Przybiernów. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48bfca73-717e-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00003458

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039282/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej Gmina Przybiernów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474276/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPB.271.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 337500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (obejmująca dostawę i świadczenie usług dystrybucji) energii
elektrycznej do 76 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 450,00 MWh w okresie od dnia 01.01.2023r.
do 31.12.2023r.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii elektrycznej oraz
zapewnienia usługi przesyłu. Realizacja zamówienia winna odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r.
Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
3. Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w Załączniku nr 1 i
1a do SWZ Wykaz punktów poboru, z czego:
1) Załącznik nr 1- pozycje od 1 do 29 stanowią obiekty gminne,
2) Załącznik nr 1a - pozycje od 1 do 47stanowi oświetlenie uliczne
4. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej nie pociąga dla
zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość
energii oraz usługi przesyłu zgodnie z Taryfą Operatora. Wykonawca powinien uwzględnić wahanie poboru na poziomie (+/-
) 30 %.
5. Standardy jakościowe:
1) Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardach jakościowych.
2) Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne oraz w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. W sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego ze zmianami. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
określa Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019r. ze zm.
3) Standardy dotyczące dystrybucji energii elektrycznej zawarte są w Taryfie Operatora, która określa:
• grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania odbiorców do tych grup;
• sposób ustalania opłat za przyłączenie do sieci Operatora, zaś w przypadku przyłączenia do sieci o napięciu znamionowym
niż wyższym niż 1 kV także ryczałtowe stawki opłat;
• stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji i warunki ich stosowania, z uwzględnieniem podziału na stawki wynikające
z:
- dystrybucji energii elektrycznej (składniki zmienne i stałe stawki sieciowej),
- korzystania z krajowego systemu elektroenergetycznego (stawki jakościowe),
- odczytywania wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich bieżącej kontroli (stawki abonamentowe),
- przedterminowego rozwiązania kontraktów długoterminowych (stawki opłaty przejściowej),
- zapewnienia dostępności energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym (stawka
opłaty OZE),
- zapewnienia średnioterminowego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców
końcowych (stawka opłaty mocowej),
• sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych
obsługi odbiorców;
• sposób ustalania opłat za:
a) ponadumowny pobór energii biernej,
b) przekroczenia mocy umownej,
c) nielegalny pobór energii elektrycznej,
• opłaty za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy;
• opłaty za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 717506,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 717506,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 717506,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Enea S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7770020640

7.3.3) Ulica: Pastelowa 8

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-198

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 717506,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Postępowanie uwzględnia ustawę z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.