eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Dostawa zmotoryzowanej szyny CPM do mobilizacji kończyny dolnej dla potrzeb SPSK im. prof. Adama Grucy w OtwockuOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa zmotoryzowanej szyny CPM do mobilizacji kończyny dolnej dla potrzeb SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290156

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@spskgruca.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spskgrucy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa zmotoryzowanej szyny CPM do mobilizacji kończyny dolnej dla potrzeb SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35e2458a-7243-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474121

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://spskgrucy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej lub
postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy
Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu
zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna,
w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym
kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania
poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane"
Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”. Za datę
wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
‘’Korespondencja”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.26.153.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zmotoryzowana szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej, biernej mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego. Zakres ruchu w kolanie: -10/ 120 st. Zakres ruchu w biodrze 0/115 st. Regulacja prędkości, czasu ćwiczenia, Program rozgrzewający. W zestawie podstawa jezdna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na sprzęt

4.3.7.) Kolejność kryterium: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej oraz przeglądu gwarancyjnego przekraczających 48h

4.3.7.) Kolejność kryterium: 2

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gotowość do wykonywania przeglądów gwarancyjnych w godzinach od 15 do 20 w dni robocze

4.3.7.) Kolejność kryterium: 3

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.7.) Kolejność kryterium: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla uznania, że wykonawca spełnia powyższy warunek zamawiający żąda by wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał z należytą starannością min. dwa odrębne zamówienia obejmujące swym zakresem sprzedaż, dostawę instalację minimum jednej szyny elektrycznej.

Zamówienia mogą być zrealizowane dla tego samego Zamawiającego.

W przypadku powołania się na doświadczenie zdobyte wspólnie z innymi wykonawcami, wykonawca może wykazać się tylko dostawą, w której wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ

2) Dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Karty katalogowe producenta i/lub inne materiały źródłowe producenta (np. foldery, prospektydane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu) potwierdzające wymagane parametry.
Dopuszczono dokumenty w języku angielskim.

Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta sprzętu jako dokument potwierdzający wymagane parametry techniczne.
Dopuszczono dokument w języku angielskim.

Zamawiający nie dopuszcza oświadczenia wykonawcy posiadającego autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego sprzętu oraz dokumentów sporządzonych samodzielnie przez wykonawcę posiadającego autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego sprzętu, w celu potwierdzenia parametrów technicznych

2) Deklarację zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela. (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych)

3) Certyfikat zgodności – dokument wydawany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów medycznych, poświadczający przeprowadzenie procedur oceny zgodności. (dotyczy wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klas: I sterylna, I z funkcją pomiarową, II A, IIb, III oraz zgodnie z dyrektywą unijną 98/79 wyroby klas A i B)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Karty katalogowe producenta i/lub inne materiały źródłowe producenta (np. foldery, prospektydane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu) potwierdzające wymagane parametry.
Dopuszczono dokumenty w języku angielskim.

Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta sprzętu jako dokument potwierdzający wymagane parametry techniczne.
Dopuszczono dokument w języku angielskim.

Zamawiający nie dopuszcza oświadczenia wykonawcy posiadającego autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego sprzętu oraz dokumentów sporządzonych samodzielnie przez wykonawcę posiadającego autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego sprzętu, w celu potwierdzenia parametrów technicznych

2) Deklarację zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela. (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych)

3) Certyfikat zgodności – dokument wydawany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów medycznych, poświadczający przeprowadzenie procedur oceny zgodności. (dotyczy wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klas: I sterylna, I z funkcją pomiarową, II A, IIb, III oraz zgodnie z dyrektywą unijną 98/79 wyroby klas A i B)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 Ustawy
sankcyjnej
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z
postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
2) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant
pozostałych. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w
więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również
złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty
indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
dot warunków udziału w postępowaniu
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V.1.1)a)
niniejszej SWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:
a) w zakresie zdolności technicznej odwołującej się do wiedzy i doświadczenia minimum jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że posiada wymagane zdolności w pełnym zakresie. Zamawiający
wymaga, aby wykonawca, który wykazuje spełnienie warunków był podmiotem realizującym przedmiot zamówienia.
b) zamawiający nie dopuszcza sumowania wiedzy i doświadczenia, przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielnie
zamówienia w celu spełnienia powyższego warunku.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

załącznik nr 3-umowa

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 09:45

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.