eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wysoka › Dowóz uczniów do Szkół w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów do Szkół w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Wysoka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791276

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

1.5.2.) Miejscowość: Wysoka

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-320

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@gminawysoka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawysoka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów do Szkół w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4a03721-723d-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474055

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011613/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz dzieci do szkół w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminawysoka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminawysoka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarte w SWZ na stronie postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/gminawysoka

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje są zawarte w SWZ na stronie postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/gminawysoka

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje są zawarte w SWZ na stronie postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/gminawysoka

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dowożenia i odwożenia uczniów z terenu gm. Wysoka do Szkoły Podstawowej w Wysokiej,
Dzienne kursy obejmują przejazdy o długości – do 330 km (teren MiG Wysoka)
2) Dowożenie i odwożenie dzieci odbywać się będzie we wszystkie dni zajęć szkolnych w terminie od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3) Informacje dot. realizacji zamówienia:
a) do realizacji zamówienia wymagane są dwa autobusy o ilości miejsc siedzących min. 57 każdy,
b) dzienna ilość kilometrów do przejechania dla dwóch autobusów wynosi maksymalnie do 330 km i taką ilość należy przyjąć do określenia ceny jednostkowej za przejechany 1 km,
c) Przewóz odbywać się będzie według harmonogramu uzgodnionego z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wysokiej.
d) Dowóz dzieci i młodzieży odbywać się będzie na trasach:
Trasa 1: Tłukomy – Kijaszkowo – Czajcze – Młotkowo – Szkoła
Podstawowa w Wysokiej (i z powrotem).
Trasa 2: Bądecz, Sędziniec - Szkoła Podstawowa w Wysokiej (i z
powrotem),
Trasa 3: Nowa Rudna-Gmurowo-Stare-Rudna -Kostrzynek-Mościska –
Wysoka Mała-Szkoła Podstawowa w Wysokiej (i z powrotem),
Na każdej z tras przewidziane są kursy poranne i kursy odwozu (1340 i
1440),
W wyjątkowych wypadkach uzależnionych od planu zajęć – 1240 i 1530
Wszystkich uczniów należy dowieźć do Szkół w godzinach 730 - 755 (nie
wcześniej niż 730 )
e) Koszt zatrudnienia opiekunów nad dziećmi i młodzieżą w trakcie
przewozu, wsiadania i wysiadania zapewni Zamawiający.
4) Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży do 18 lat oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej.
W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży (art. 57 ustawy
o ruchu drogowym).
5) Każdy uczeń musi mieć zapewnione bezpieczne miejsce w autobusie.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rozkładu jazdy autobusów, wynikającej
z bieżącej działalności szkoły np. dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, dzień Edukacji Narodowej itp.
7) Usługa ma być świadczona w dni powszednie, z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
8) Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.) i ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług.
9) Pojazdy, którymi dysponować będzie Wykonawca w zakresie realizacji zadania muszą spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), gwarantujących odpowiednią jakość, o określonych parametrach technicznych i jakościowych.
10) Wykonawca jest zobowiązany do punktualnego przestrzegania przedstawionego planu dowozu, który otrzyma od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wysokiej.
11) Pojazdy Wykonawcy muszą posiadać aktualne ubezpieczenie OC i NNW.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy każdej części zamówienia tj. Części I i Części II, zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, do wysokości 30% wartości zamówienia
podstawowego, które będą polegać na powtórzeniu podobnych usług, jak w zamówieniu podstawowym i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienia będą udzielone na warunkach nie gorszych niż warunki określone dla realizacji zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Wysoka (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile, Starej Łubiance, Jastrowiu, Złotowie i miejscowości Owińska.
1) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Wysoka (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile, Starej Łubiance, Jastrowiu i Złotowie i miejscowości Owińska oraz odwóz dzieci wraz po skończonych zajęciach do miejsca zamieszkania. Przewóz dotyczy wszystkich dni, w których odbywać się będą zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
Dzienne kursy obejmują przejazdy o długości – do 420 km /teren MiG Wysoka – Piła, Stara Łubianka, Złotów /.
Uwaga 1:
W przypadku miejscowości Owińska przewidziany jest dowóz w poniedziałek i odwóz w piątek /liczba km przypadająca na dzienny kurs – 198/ .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z powierzonej trasy w dowolnym czasie trwania umowy.
Uwaga 2:
W przypadku miejscowości Jastrowie przewidziany jest dowóz w poniedziałek i odwóz w piątek /liczba km przypadająca na dzienny kurs – 98 km/
2) Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:
a) dowóz uczniów wraz z opiekunem codziennie od poniedziałku do piątku (w dniach nauki w szkole).
b) w trakcie trwania ferii, świąt lub innych dni wyznaczonych przez dyrekcję placówki jako wolne od zajęć, przewozy nie będą się odbywały,
c) rano dzieci będą zabierane z miejsca zamieszkania i dowiezione do Szkół do godz. 750 i po zakończonych zajęciach lekcyjnych dowożone do domu. Kurs winien się rozpocząć w godzinach 1330 – 1530 .
d) godziny dowozu i przywozu dzieci uzależnione będą od rozkładów zajęć szkolnych. Dokładne godziny przewozu dzieci (umożliwiające dotarcie na wyznaczony czas) zostaną ustalone bezpośrednio między Wykonawcą a Zamawiającym po otrzymaniu rozkładu zajęć
ze szkół specjalnych,
e) Koszt zatrudnienia opiekunów nad dziećmi i młodzieżą w trakcie przewozu,
wsiadania i wysiadania zapewni Zamawiający.
3) Zakres obowiązków kierowcy przy przewozach osób niepełnosprawnych:
a) dbanie o bezpieczne wejście, przewóz i wyjście do i z pojazdu ucznia niepełnosprawnego,
b) posiadanie czytelnego identyfikatora z imieniem i nazwiskiem, przypiętego w widocznym miejscu,
c) współpraca z opiekunem uczniów w zakresie wzajemnego powiadamiania się o występujących problemach, niedogodnościach, zagrożeniach.
d) kierowca w przypadku braku opiekuna nie może odjechać z przystanku i nie wpuszcza uczniów do pojazdu,
e) zachowanie w tajemnicy danych adresowych dowożonych uczniów i nie przekazywania ich osobom postronnym.
6) W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) dowożenia i odwożenia uczniów z zachowaniem zasady, że uczniowie dowożeni są do szkoły nie później niż na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć,
b) przewozu uczniów środkiem transportu spełniającym wymagania określone przepisami prawa do przewozu osób niepełnosprawnych, pojazdy muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa.
c) Pojazdy Wykonawcy muszą posiadać ubezpieczenie OC i NNW.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy każdej części zamówienia tj. Części I i Części II, zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, do wysokości 30% wartości zamówienia
podstawowego, które będą polegać na powtórzeniu podobnych usług, jak w zamówieniu podstawowym i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienia będą udzielone na warunkach nie gorszych niż warunki określone dla realizacji zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca winien wykazać, że posiada ważną licencję (zezwolenie) na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia odpowiednią ilością pojazdów, z określoną minimalną ilością miejsc (siedzących):
a) dla Części I – dwoma pojazdami z liczbą miejsc siedzących co najmniej 57 miejsc siedzących każdy pojazd,
b) dla Części II – cztery pojazdy z liczbą miejsc siedzących co najmniej 8 miejsc
siedzących każdy pojazd, w tym jeden pojazd wyposażony w windę – podnośnik.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) licencja (zezwolenie) na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
2) wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego z podaniem: marki, modelu pojazdu, liczby miejsc siedzących (bez kierowcy) i podstawy do dysponowania pojazdem – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy,
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
3) Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone).
4) Zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy), o treści zgodnej z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy), o treści zgodnej z Załącznikiem nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takich zmian.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące warunki takiej zmiany:
a) w zakresie zmiany zakresu rzeczowego i ilościowego usług, w tym: zwiększenie bądź zmniejszenie liczby dowożonych dzieci w trakcie trwania umowy, zmniejszenie ilości tras i ilości kierunków przewozów, konieczność wprowadzenia nowych tras dowozu w trakcie trwania umowy, zmiany ilości dni świadczenia usług przewozowych, zmiana ilości przejechanych kilometrów.
b) zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, zaistniałych po zawarciu umowy z powodu siły wyższej. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: np. powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,
c) w zakresie zmiany trasy w przypadku okresowego zamknięcia odcinków dróg (np. remonty, przebudowy),
d) w sytuacji wprowadzenia bądź zmiany przepisów państwowych wpływających na realizację niniejszej umowy, powodujących konieczność dostosowania w tym zakresie umowy.
e) w zakresie waloryzacji wynagrodzenia za 1 km przewozu - warunki zmiany określone zostały w § 3 projektu umowy,
3. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności przez Strony w formie pisemnej (protokół) z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian oraz przedstawienia odpowiednich dowodów na dokonanie zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminawysoka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.