eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wysoka › Dowóz uczniów do Szkół w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-01-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz uczniów do Szkół w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Wysoka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791276

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

1.5.2.) Miejscowość: Wysoka

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-320

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@gminawysoka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawysoka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gminawysoka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów do Szkół w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4a03721-723d-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00010816

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011613/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz dzieci do szkół w roku 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00474055/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 681780,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dowożenia i odwożenia uczniów z terenu gm. Wysoka do Szkoły Podstawowej w Wysokiej,
Dzienne kursy obejmują przejazdy o długości – do 330 km (teren MiG Wysoka)
2) Dowożenie i odwożenie dzieci odbywać się będzie we wszystkie dni zajęć szkolnych w terminie od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3) Informacje dot. realizacji zamówienia:
a) do realizacji zamówienia wymagane są dwa autobusy o ilości miejsc siedzących min. 57 każdy,
b) dzienna ilość kilometrów do przejechania dla dwóch autobusów wynosi maksymalnie do 330 km i taką ilość należy przyjąć do określenia ceny jednostkowej za przejechany 1 km,
c) Przewóz odbywać się będzie według harmonogramu uzgodnionego z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wysokiej.
d) Dowóz dzieci i młodzieży odbywać się będzie na trasach:
Trasa 1: Tłukomy – Kijaszkowo – Czajcze – Młotkowo – Szkoła
Podstawowa w Wysokiej (i z powrotem).
Trasa 2: Bądecz, Sędziniec - Szkoła Podstawowa w Wysokiej (i z
powrotem),
Trasa 3: Nowa Rudna-Gmurowo-Stare-Rudna -Kostrzynek-Mościska –
Wysoka Mała-Szkoła Podstawowa w Wysokiej (i z powrotem),
Na każdej z tras przewidziane są kursy poranne i kursy odwozu (1340 i
1440),
W wyjątkowych wypadkach uzależnionych od planu zajęć – 1240 i 1530
Wszystkich uczniów należy dowieźć do Szkół w godzinach 730 - 755 (nie
wcześniej niż 730 )
e) Koszt zatrudnienia opiekunów nad dziećmi i młodzieżą w trakcie
przewozu, wsiadania i wysiadania zapewni Zamawiający.
4) Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży do 18 lat oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej.
W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży (art. 57 ustawy
o ruchu drogowym).
5) Każdy uczeń musi mieć zapewnione bezpieczne miejsce w autobusie.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rozkładu jazdy autobusów, wynikającej
z bieżącej działalności szkoły np. dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, dzień Edukacji Narodowej itp.
7) Usługa ma być świadczona w dni powszednie, z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
8) Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.) i ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług.
9) Pojazdy, którymi dysponować będzie Wykonawca w zakresie realizacji zadania muszą spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), gwarantujących odpowiednią jakość, o określonych parametrach technicznych i jakościowych.
10) Wykonawca jest zobowiązany do punktualnego przestrzegania przedstawionego planu dowozu, który otrzyma od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wysokiej.
11) Pojazdy Wykonawcy muszą posiadać aktualne ubezpieczenie OC i NNW.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 386100,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Wysoka (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile, Starej Łubiance, Jastrowiu, Złotowie i miejscowości Owińska.
1) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Wysoka (z miejsca zamieszkania) do szkół specjalnych w Pile, Starej Łubiance, Jastrowiu i Złotowie i miejscowości Owińska oraz odwóz dzieci wraz po skończonych zajęciach do miejsca zamieszkania. Przewóz dotyczy wszystkich dni, w których odbywać się będą zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
Dzienne kursy obejmują przejazdy o długości – do 420 km /teren MiG Wysoka – Piła, Stara Łubianka, Złotów /.
Uwaga 1:
W przypadku miejscowości Owińska przewidziany jest dowóz w poniedziałek i odwóz w piątek /liczba km przypadająca na dzienny kurs – 198/ .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z powierzonej trasy w dowolnym czasie trwania umowy.
Uwaga 2:
W przypadku miejscowości Jastrowie przewidziany jest dowóz w poniedziałek i odwóz w piątek /liczba km przypadająca na dzienny kurs – 98 km/
2) Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:
a) dowóz uczniów wraz z opiekunem codziennie od poniedziałku do piątku (w dniach nauki w szkole).
b) w trakcie trwania ferii, świąt lub innych dni wyznaczonych przez dyrekcję placówki jako wolne od zajęć, przewozy nie będą się odbywały,
c) rano dzieci będą zabierane z miejsca zamieszkania i dowiezione do Szkół do godz. 750 i po zakończonych zajęciach lekcyjnych dowożone do domu. Kurs winien się rozpocząć w godzinach 1330 – 1530 .
d) godziny dowozu i przywozu dzieci uzależnione będą od rozkładów zajęć szkolnych. Dokładne godziny przewozu dzieci (umożliwiające dotarcie na wyznaczony czas) zostaną ustalone bezpośrednio między Wykonawcą a Zamawiającym po otrzymaniu rozkładu zajęć
ze szkół specjalnych,
e) Koszt zatrudnienia opiekunów nad dziećmi i młodzieżą w trakcie przewozu,
wsiadania i wysiadania zapewni Zamawiający.
3) Zakres obowiązków kierowcy przy przewozach osób niepełnosprawnych:
a) dbanie o bezpieczne wejście, przewóz i wyjście do i z pojazdu ucznia niepełnosprawnego,
b) posiadanie czytelnego identyfikatora z imieniem i nazwiskiem, przypiętego w widocznym miejscu,
c) współpraca z opiekunem uczniów w zakresie wzajemnego powiadamiania się o występujących problemach, niedogodnościach, zagrożeniach.
d) kierowca w przypadku braku opiekuna nie może odjechać z przystanku i nie wpuszcza uczniów do pojazdu,
e) zachowanie w tajemnicy danych adresowych dowożonych uczniów i nie przekazywania ich osobom postronnym.
6) W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) dowożenia i odwożenia uczniów z zachowaniem zasady, że uczniowie dowożeni są do szkoły nie później niż na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć,
b) przewozu uczniów środkiem transportu spełniającym wymagania określone przepisami prawa do przewozu osób niepełnosprawnych, pojazdy muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa.
c) Pojazdy Wykonawcy muszą posiadać ubezpieczenie OC i NNW.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 295680,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przewozy Autokarowe, Przemysław Bohn

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642588033

7.3.3) Ulica: Bądecz

7.3.4) Miejscowość: Bądecz

7.3.5) Kod pocztowy: 89-320

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 230000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi transportowe, Handel Artykułami Przemysłowymi, Stanisław Ciesielski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7641613881

7.3.3) Ulica: ul. Strzelecka 5A/2

7.3.4) Miejscowość: Wysoka

7.3.5) Kod pocztowy: 89-320

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 330000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.