eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › "Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce" - etap IOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce” – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

1.3.) Oddział zamawiającego: MZKiD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000282056

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 1a

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542323243

1.5.8.) Numer faksu: 542323625

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.wloclawek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9436dfa1-5434-11ed-8832-4e4740e186ac

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce” – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9436dfa1-5434-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473894

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034154/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

RPKP Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00408263/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZKiD-AG.216.1/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 270397,94 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest „Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce” ¬ – etap I. Etap I obejmuje roboty przygotowawcze i ziemne oraz wzmocnienie żelbetowych fundamentów, ścian przyziemia i piwnic wraz z ich wykończeniem. Etap I podzielony jest na dwa podetapy.

2) Charakterystyka obiektu.
Inwestycja polega na odtworzeniu (rekonstrukcji) zabytkowego młyna wodnego przy spiętrzeniu rzeki Lubieńki w Kłóbce. Drewniany budynek zostanie zrekonstruowany na istniejących, wzmocnionych żelbetowych fundamentach i ścianach przyziemia (piwnic) dawnego młyna, którego drewniana bryła została rozebrana w 1985 r. Niewielki budynek młyna będzie miał zwartą bryłę na rzucie prostokąta z dwuspadowym dachem i zostanie zrekonstruowany w całości w tradycyjnej technice drewnianej.
Budynek umiejscowiony jest przy stopniu wodnym, w zagłębieniu terenu (przy skarpie), dlatego ściany jego przyziemia są częściowo ścianami fundamentowymi.
Istniejące żelbetowe fundamenty i ściany przyziemia (piwnic), po konstrukcyjnym wzmocnieniu zostaną ponownie wykorzystane. Wymiary zewnętrzne zachowanej konstrukcji żelbetowej:
– szerokość: 648 cm – długość; 832 cm – głębokość: 250 cm.

Parametry budynku
• Powierzchnia zabudowy 52,83 m2,
• Powierzchnia użytkowa 48,1 m2,
• Kubatura 377 m3,
• Liczba kondygnacji nadziemnych 1,
• Liczba kondygnacji podziemnych (przyziemie) 1,
• Szerokość elewacji frontowej 8,32m
• Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej mierzona od poziomu terenu 2,4m
• Geometria dachu – dach dwuspadowy o wysokości kalenicy 6,3m w układzie głównej kalenicy równoległym do drogi publicznej i nachyleniu połaci 45 stopni.

3) Szczegółowy zakres zadania:

Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce – etap I:
Podetap A:
- przygotowanie terenu
- pomiary,
- wykopy,
- usunięcie gleby i gruzu,
- wywóz j.w.,
- wycięcie otworu w ścianie
- system naprawy konstrukcji ściany poziome i pionowe,
- przygotowanie podłoża,
- system naprawy prętów w korozji,
- system naprawy warstwa kontaktowa na betonie,
- system naprawy betonu – ręczne szpachlowanie
- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna, pozioma i pionowa
- obsadzanie prętów – kotwy

Podetap B:
- deskowanie ścian i podciągów,
- zbrojenie konstrukcji,
- betonowanie konstrukcji,
- tynki wewnętrzne i zewnętrzne,
- malowanie tynków,
- drenaż opaskowy,
- zasypanie wykopów

4) Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został w załącznikach do SWZ obejmujących:
1) projekty budowlane (załącznik nr 10)
2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - STWiOR (załącznik nr 11)
3) oraz pomocniczo przedmiar robót (załącznik nr 12).

UWAGA!
Z uwagi na wieloetapowość realizacji inwestycji, zamieszczone projekty i STWiOR obejmują szerszy zakres niż ten, który jest przedmiotem przetargu.
Wykonawca powinien korzystać ze specyfikacji i projektów w zakresie objętym przetargiem bieżącego etapu prac – określonym w przedmiarze robót. Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż ten, który jest przedmiotem przetargu. Podstawą sporządzenia kosztorysu ofertowego, który będzie stanowił załącznik do umowy, są przedmiary robót (załącznik nr 12 do SWZ).

5) W zakresie art. 100 ustawy Pzp projektowanie uwzględnia standardy projektowania uniwersalnego zobowiązując się tym samym do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. A tym samym spełnia zasady zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym:
a) w zakresie dostępności architektonicznej;
b) w zakresie dostępności cyfrowej;
c) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

6) W przypadku gdy Wykonawca zleca lub powierza, na podstawie umowy, realizację zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udziela zamówień publicznych (zlecanych na podstawie niniejszej umowy) podmiotom innym niż podmioty publiczne, Wykonawca jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062).

7) Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami ustawy o wyrobach budowlanych, wg której materiały nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ
na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko.

8) Rękojmia i gwarancja dla przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji i rękojmi. Zamawiający wymaga minimum 48 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia (licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót).
Termin gwarancji i rękojmi dla wykonania przedmiotu zamówienia jest w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert – Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania odpowiedniego terminu poprzez wpisanie go w Formularz ofertowy.

Rozwiązania równoważne
2.1. Jeśli w dokumentacji projektowej oraz na rysunkach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5P.z.p., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, tj. w szczególności: wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą one określonych w dokumentacji standardów. Będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. Wskazanie w dokumentacji projektowej przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego. Wszystkie znaki towarowe, patenty lub świadectwa pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, wskazane w dokumentacji technicznej należy traktować wyłącznie jako przykładowe, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.

Zamawiający na podstawie art. 95 ust.1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.), osób , które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, czyli prace na stanowiskach robotniczych (robotnicy, monterzy) oraz operatorzy sprzętu i maszyn budowlanych (wykonywanie prac budowlanych montażowych w tym branży sanitarnej i elektrycznej oraz wykonywanie czynności pomocniczych czasie realizacji prac budowlanych i montażowych) z wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarządzanie budową, obsługa budowy, dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzór nad realizacją robót budowlanych, oraz z wyłączeniem czynności związanych z obsługą budowy, takich jak: obsługa geodezyjna, obsługa administracyjna.
Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, w odniesieniu do osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, udokumentuje Zamawiającemu fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SWZ (pkt. 3.1.)
Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zamówienia.

Zamawiający, na podstawie art. 121 ustawy PZP, zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań wskazanych przez zamawiającego w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45262690-4 - Remont starych budynków

45442100-8 - Roboty malarskie

45262300-4 - Betonowanie

45410000-4 - Tynkowanie

39290000-1 - Wyposażenie różne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 313287,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 466413,29 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 313287,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD HANDLOWO - USŁUGOWY KRZYSZTOF SADZIKOWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 888 000 62 80

7.3.3) Ulica: Wschodnia 2A

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

20 % części zamówienia A - Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak, 87-800 Włocławek, ul. Rybnicka 94

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 313287,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 69 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.