eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › "Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce" - etap IOgłoszenie z dnia 2022-10-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce” – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

1.3.) Oddział zamawiającego: MZKiD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000282056

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 1a

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.wloclawek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce” – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9436dfa1-5434-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00408263

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034154/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

RPKP Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9436dfa1-5434-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: e-zamówienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”);
1.2. W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny lub wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowany, plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny);
1.3. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (w szczególności SWZ) wymagane jest posiadanie tzw. konta podmiotu w pełnym zakresie na Platformie e-Zamówienia zgodnie z instrukcją dostępną na Platformie e-Zamówienia w Centrum Pomocy w Komponencie Edukacyjnym link: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/;
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z https://ezamowienia.gov.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy PZP.
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach pdf .txt, .rtf, .doc, .docx, .odt .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania Platformy zakupowej zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres sekretariat@muzeum.wloclawek.pl, z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności Formularz oferty i załączniki do oferty) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl, zgodnie z opisem w Rozdziale VI pkt 1 niniejszej SWZ
Korzystanie z https://ezamowienia.gov.pl jest bezpłatne.
Dalsze wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zamawiający określił w rozdziale VII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek Tel. (54) 232-32-43 reprezentowane przez Dyrektora Muzeum zwaną dalej „Zamawiającym”;
2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skon-taktować pod adresem e-mail: daneosobowe24h@wp.pl kontakt tel. 607 753475, lub pisemnie kierując ko-respondencję na adres Zamawiającego – Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w art. 7 pkt 18 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022,r. poz. 1710 zm. zwaną dalej ustawą „Pzp”) w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji – „Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce”, zwanego dalej „zamówieniem” oraz wykonywania prawa i obowiązków wynikających umów z zawartej umowy, przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umów o roboty budowlane, w tym wypłaty wynagrodzenia;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym na mocy przepisów ustawy Pzp, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.
Zamawiający będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne, imię nazwisko, nr PESEL, informacje dotyczące zamieszkania, dane kontaktowe, dane dotyczące funkcji lub stanowiska.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1. podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
2. podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Zmawiającego dane osobowe, jako podmioty przetwarzające;
3. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego Pani/ Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZKiD-AG.216.1/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest „Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce” ¬ – etap I. Etap I obejmuje roboty przygotowawcze i ziemne oraz wzmocnienie żelbetowych fundamentów, ścian przyziemia i piwnic wraz z ich wykończeniem. Etap I podzielony jest na dwa podetapy.

2) Charakterystyka obiektu.
Inwestycja polega na odtworzeniu (rekonstrukcji) zabytkowego młyna wodnego przy spiętrzeniu rzeki Lubieńki w Kłóbce. Drewniany budynek zostanie zrekonstruowany na istniejących, wzmocnionych żelbetowych fundamentach i ścianach przyziemia (piwnic) dawnego młyna, którego drewniana bryła została rozebrana w 1985 r. Niewielki budynek młyna będzie miał zwartą bryłę na rzucie prostokąta z dwuspadowym dachem i zostanie zrekonstruowany w całości w tradycyjnej technice drewnianej.
Budynek umiejscowiony jest przy stopniu wodnym, w zagłębieniu terenu (przy skarpie), dlatego ściany jego przyziemia są częściowo ścianami fundamentowymi.
Istniejące żelbetowe fundamenty i ściany przyziemia (piwnic), po konstrukcyjnym wzmocnieniu zostaną ponownie wykorzystane. Wymiary zewnętrzne zachowanej konstrukcji żelbetowej:
– szerokość: 648 cm – długość; 832 cm – głębokość: 250 cm.

Parametry budynku
• Powierzchnia zabudowy 52,83 m2,
• Powierzchnia użytkowa 48,1 m2,
• Kubatura 377 m3,
• Liczba kondygnacji nadziemnych 1,
• Liczba kondygnacji podziemnych (przyziemie) 1,
• Szerokość elewacji frontowej 8,32m
• Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej mierzona od poziomu terenu 2,4m
• Geometria dachu – dach dwuspadowy o wysokości kalenicy 6,3m w układzie głównej kalenicy równoległym do drogi publicznej i nachyleniu połaci 45 stopni.

3) Szczegółowy zakres zadania:

Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce – etap I:
Podetap A:
- przygotowanie terenu
- pomiary,
- wykopy,
- usunięcie gleby i gruzu,
- wywóz j.w.,
- wycięcie otworu w ścianie
- system naprawy konstrukcji ściany poziome i pionowe,
- przygotowanie podłoża,
- system naprawy prętów w korozji,
- system naprawy warstwa kontaktowa na betonie,
- system naprawy betonu – ręczne szpachlowanie
- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna, pozioma i pionowa
- obsadzanie prętów – kotwy

Podetap B:
- deskowanie ścian i podciągów,
- zbrojenie konstrukcji,
- betonowanie konstrukcji,
- tynki wewnętrzne i zewnętrzne,
- malowanie tynków,
- drenaż opaskowy,
- zasypanie wykopów

4) Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został w załącznikach do SWZ obejmujących:
1) projekty budowlane (załącznik nr 10)
2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - STWiOR (załącznik nr 11)
3) oraz pomocniczo przedmiar robót (załącznik nr 12).

UWAGA!
Z uwagi na wieloetapowość realizacji inwestycji, zamieszczone projekty i STWiOR obejmują szerszy zakres niż ten, który jest przedmiotem przetargu.
Wykonawca powinien korzystać ze specyfikacji i projektów w zakresie objętym przetargiem bieżącego etapu prac – określonym w przedmiarze robót. Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż ten, który jest przedmiotem przetargu. Podstawą sporządzenia kosztorysu ofertowego, który będzie stanowił załącznik do umowy, są przedmiary robót (załącznik nr 12 do SWZ).

5) W zakresie art. 100 ustawy Pzp projektowanie uwzględnia standardy projektowania uniwersalnego zobowiązując się tym samym do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. A tym samym spełnia zasady zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym:
a) w zakresie dostępności architektonicznej;
b) w zakresie dostępności cyfrowej;
c) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

6) W przypadku gdy Wykonawca zleca lub powierza, na podstawie umowy, realizację zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udziela zamówień publicznych (zlecanych na podstawie niniejszej umowy) podmiotom innym niż podmioty publiczne, Wykonawca jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062).

7) Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami ustawy o wyrobach budowlanych, wg której materiały nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ
na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko.

8) Rękojmia i gwarancja dla przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji i rękojmi. Zamawiający wymaga minimum 48 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia (licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót).
Termin gwarancji i rękojmi dla wykonania przedmiotu zamówienia jest w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert – Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania odpowiedniego terminu poprzez wpisanie go w Formularz ofertowy.

Rozwiązania równoważne
2.1. Jeśli w dokumentacji projektowej oraz na rysunkach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5P.z.p., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, tj. w szczególności: wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą one określonych w dokumentacji standardów. Będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. Wskazanie w dokumentacji projektowej przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego. Wszystkie znaki towarowe, patenty lub świadectwa pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, wskazane w dokumentacji technicznej należy traktować wyłącznie jako przykładowe, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.

Zamawiający na podstawie art. 95 ust.1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.), osób , które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, czyli prace na stanowiskach robotniczych (robotnicy, monterzy) oraz operatorzy sprzętu i maszyn budowlanych (wykonywanie prac budowlanych montażowych w tym branży sanitarnej i elektrycznej oraz wykonywanie czynności pomocniczych czasie realizacji prac budowlanych i montażowych) z wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarządzanie budową, obsługa budowy, dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzór nad realizacją robót budowlanych, oraz z wyłączeniem czynności związanych z obsługą budowy, takich jak: obsługa geodezyjna, obsługa administracyjna.
Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, w odniesieniu do osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, udokumentuje Zamawiającemu fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SWZ (pkt. 3.1.)
Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zamówienia.

Zamawiający, na podstawie art. 121 ustawy PZP, zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań wskazanych przez zamawiającego w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45262690-4 - Remont starych budynków

45442100-8 - Roboty malarskie

45262300-4 - Betonowanie

45410000-4 - Tynkowanie

39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 69 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 % (maksymalna liczba punktów – 60,00);
2) Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia (GR) - waga kryterium 40% (maksymalna liczba punktów – 40,00).

2. Maksymalna liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + GR
gdzie:
L – całkowita liczba punktów;
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”;
GR – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia”;

3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) - waga 60% (maksymalnie można uzyskać 60,00 punktów)
cena najniższa brutto*
C =------------------------------------------------ x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym;
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;

2) Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia (GR)- waga 40%- 40 pkt
Zamawiający przyzna punkty za „okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia”- na podstawie okresu gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia wskazanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, w następujący sposób:
Minimalny okres gwarancji i rękojmi – 48 miesięcy od daty odbioru końcowego.
Maksymalny okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy i więcej od daty odbioru końcowego. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji i rękojmi w liczbie 60 miesięcy otrzyma 40 pkt. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 60 miesięcy wykonawca również otrzyma 40 punktów. Natomiast do treści zawartej umowy zamawiający wpisze zaoferowany dłuższy termin okresu gwarancji i rękojmi. Podanie przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji i rękojmi niż 48 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku podania w ofercie jakiegokolwiek proponowanego okresu gwarancji i rękojmi, zamawiający uzna, że wykonawca zapewnia minimalną długość okresu gwarancji i rękojmi wymaganą przez zamawiającego, tj. 48 miesięcy i zamawiający przyzna wykonawcy 0 punktów. Taki okres gwarancji i rękojmi zamawiający wpisze do treści zawartej umowy. Okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych miesiącach.

4. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający stawia szczegółowy warunek w tym zakresie w ten sposób, że wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli:
a) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, polegającą na przebudowie, modernizacji lub remoncie, wykonaną na obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, w tym robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto*
* W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej. Dla potrzeby oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany);
b) skieruje do wykonania zamówienia minimum jedną osobę w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą co najmniej 3-latnie doświadczenie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą w tym okresie co najmniej 18-miesięczne doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r. poz. 710).
Osoba wymieniona powyżej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768 ze zm.) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust 1 w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2022 poz. 835) - według wzoru z załącznika nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych - nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
– załącznik nr 6 do SWZ;
2) wykaz osób w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy;
2) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się - jeśli dotyczy;
3) pełnomocnictwo - jeśli dotyczy;
4) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - jeśli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4. UWAGA: umocowanie do reprezentowania Wykonawców, o którym mowa w pkt 19, ppkt.1) i pkt.19, ppkt.2) może wynikać albo z dokumentu pełnomocnictwa, albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę.
5. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale, tj. powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Jeżeli pełnomocnictwo zostało wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku, gdy pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostało wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian zamawiający określił w § 16 projektowanych postanowień umowy, w tym w szczególności:
1) Zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy, które może ulec zmianie w następujących sytuacjach;
2) Zmiana treści umowy;
3) Zmiana terminu wykonania zamówienia;
4) Zmiana sposobu spełniania świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia;
5) Zmiana wykonawcy lub podwykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wizja lokalna
1. Zamawiający zaleca Wykonawcom odbycie wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych. Brak odbycia wizji lokalnej nie skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 w zw. z art. 266 ustawy Pzp.
2. Celem wizji lokalnej jest sprawdzenie warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych, które mogą i przydatne do przygotowania oferty. Dobrowolnej wizji lokalnej można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00, najpóźniej do 3 dnia przed upływem terminu składnia ofert, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Dariuszem Fąfarą tel. (54) 232-36-25.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.