eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług hostingu, utrzymania, wsparcia technicznego, SLA i rozwoju platformy informatycznej do przeprowadzania szkoleń e-learning - nr sprawy: 21/ZP/2022Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług hostingu, utrzymania, wsparcia technicznego, SLA i rozwoju platformy informatycznej do przeprowadzania szkoleń e-learning - nr sprawy: 21/ZP/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015179728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rakowiecka 2A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-993

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 5856582

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@abw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.abw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług hostingu, utrzymania, wsparcia technicznego, SLA i rozwoju platformy informatycznej do przeprowadzania szkoleń e-learning - nr sprawy: 21/ZP/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dfe03b01-6f29-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473811

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021005/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa hostingu, utrzymania, wsparcia technicznego, SLA i rozwoju platformy informatycznej do przeprowadzania szkoleń typu e-learning

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://abw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://abw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty wymagane przez Zamawiającego sporządza się pod rygorem nieważności w formie elektrycznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dokumenty winny być w formie plików w formacie odpowiednio .xml, pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający jest wyłączony z zakresu regulacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanym dalej „RODO”.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 246000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług hostingu, utrzymania, wsparcia technicznego, SLA i rozwoju platformy informatycznej do przeprowadzenia szkoleń typu e-learning, tj. systemu klasy Learning Management Systemu ("LMS")

4.2.6.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

72243000-0 - Usługi programowania

72415000-2 - Usługi hostingowe dla stron WWW

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Usługa programistyczna związana z realizacją nowych funkcji platformy (max. 240 h roboczych w okresie obowiązywania umowy).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę dotyczącą utrzymania systemów informatycznych dostępnych dla nie mniejszej liczby użytkowników niż 500, świadczonej przez okres co najmniej 12 miesięcy.
b) będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego spełniającymi następujące warunki:
- min. 2 administratorami systemów posiadającymi co najmniej 2-letnie doświadczenie w administrowaniu systemami klasy Learning Management System ("LMS") przy realizacji zamówień polegających na wykonaniu prac związanych z utrzymaniem systemu w zakresie: a) obsługi zgłoszeń incydentów od użytkowników systemu, b) usuwaniu wad w utrzymywanym systemie, c) wprowadzanie poprawek i modyfikacji oprogramowania na środowisku Zamawiającego, d) weryfikacji skuteczności wytworzonych poprawek przed wdrożeniem na środowisko produkcyjne, e) monitorowaniu pracy systemu, f) administracji środowiskami (do poziomu sytemu oprogramowania operacyjnego włącznie), na których zainstalowany był utrzymywany system, g) administrowaniu uprawnieniami w aplikacji
- minimum 1 programistą, który świadczył co najmniej 100 godzin usług programistycznych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zgodnie z art. 274 ust. 4 uPzp Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia dokumentu jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Wykaz usług wykonanych , a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie zawierający co najmniej 1 usługę dotyczącą utrzymania systemów informatycznych dostępnych dla nie mniejszej liczby użytkowników niż 500, świadczonej przez okres co najmniej 12 miesięcy.
- Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zawierający
- min. 2 administratorów systemów posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w administrowaniu systemami klasy Learning Management System ("LMS") przy realizacji zamówień polegających na wykonaniu prac związanych z utrzymaniem systemu w zakresie: a) obsługi zgłoszeń incydentów od użytkowników systemu, b) usuwaniu wad w utrzymywanym systemie, c) wprowadzanie poprawek i modyfikacji oprogramowania na środowisku Zamawiającego, d) weryfikacji skuteczności wytworzonych poprawek przed wdrożeniem na środowisko produkcyjne, e) monitorowaniu pracy systemu, f) administracji środowiskami (do poziomu sytemu oprogramowania operacyjnego włącznie), na których zainstalowany był utrzymywany system, g) administrowaniu uprawnieniami w aplikacji
- minimum 1 programistą, który świadczył co najmniej 100 godzin usług programistycznych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania dot. podwykonawcy - jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ust 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie z warunkami przedstawionymi w § 12 projektowanych postanowień umowy
stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformy pod adresem: https://abw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.